Red­det ho­mo­fil

• Rus­sisk ak­ti­vist ber Nor­ge hjel­pe ho­mo­fi­le fra

Dagsavisen - - Verden - TONE MAGNI FINSTAD VESTHEIM

RUSSLAND: Igor Kochetkov hjalp til med å red­de 70 ho­mo­fi­le ut av tor­tur­lei­rer i Tsjet­sje­nia. Tor­tu­ren på­går fort­satt. Nå må Euro­pa hand­le, sier han.

■ – Når de ho­mo­fi­le men­ne­ne blir over­le­vert til fa­mi­li­en etter å ha va­ert i lei­re­ne, får fa­mi­lie­ne de­res to valg av myn­dig­hets­per­sone­ne. De sier: «En­ten lø­ser vi pro­ble­met, el­ler så gjør dere det». Slekt­nin­ge­ne blir bok­sta­ve­lig talt tvun­get til å dre­pe et fa­mi­lie­med­lem. Gjør de ikke det, kan det set­te hele fa­mi­li­en i livs­fare.

Det for­tel­ler men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ten Igor Kochetkov til Dags­avi­sen. Gjen­nom den rus­sis­ke men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen Rus­sian LGBT Network har han red­det 70 ho­mo­fi­le menn ut av Tsjet­sje­nia si­den april.

Han gjes­ter Nor­ge på in­vi­ta­sjon fra den nors­ke Hel­sing­fors­ko­mi­té. I en ny rap­port fra Lhb­ti-nett­ver­ket for­tel­ler 33 menn gru­som­me de­tal­jer fra tor­tur­lei­re­ne (se side­sak). En av men­ne­ne sier at han måt­te se på en vi­deo der en med­fan­ge ble tor­tu­rert ved bruk av pigg­tråd som ble skjø­vet inn i anus.

– Tor­tur­lei­re

Det var i april at den rus­sis­ke op­po­si­sjons­avi­sen Nova­ja Ga­ze­ta sa at de had­de kil­der i det rus­sis­ke in­nen­riks­de­par­te­men­tet, hos stats­ad­vo­ka­ten og and­re myn­dig­he­ter, på opp­lys­nin­ger om at mer enn 100 menn i al­de­ren 16 til 50 år skal ha for­svun­net fra ga­te­ne i Tsjet­sje­nia.

Ny­he­ten om at ho­mo­fi­le tsje­tsje­ne­re ble holdt i «kon­sen­tra­sjons­lei­re» gikk verden rundt. I lei­re­ne skal men­ne­ne ha blitt tor­tu­rert og ban­ket opp i opp mot to uker. En mann sier at han ble pol­st­ret til en stol, fikk klist­ret elek­tris­ke led­nin­ger til hen­der, før sik­ker­hets­per­son­nel be­gyn­te å av­høre ham og ga ham støt. Fire per­soner skal ha blitt drept i lei­re­ne, iføl­ge New Yok Ti­mes. Én døde av ska­de­ne un­der tor­tur. To and­re ble drept ved at egne fa­mi­li­er be­gikk aeres­drap mot dem, iføl­ge The New York Ti­mes. «Vi er ikke hel­ter. Vi er bare ho­mo­fi­le menn. De sul­ter deg. De ris­ter deg», sier «Nocho», en av de løs­lat­te fra lei­ren, til New York Ti­mes.

«Det fin­nes ikke ho­mo­fi­le i Tsjet­sje­nia», sier Tsjet­sje­nias leder Ramzan Ka­dyrov i et Tv­klipp.

Noen er så vidt i live når de kom­mer til­ba­ke til fa­mi­li­en etter vol­den de har blitt ut­satt for, for­tel­ler Tanya Loks­hi­na i Hu­man Rights Watch.

Ba om hjelp

Kochetkov har møtt men­ne­ne.

– Noen kla­rer ikke å snak­ke før etter fle­re da­ger. En ting er at de har gjen­nom­gått fy­sisk tor­tur. Noe an­net er de mo­rals­ke over­grep de har blitt ut­satt for.

Kochetkov sier at 43 av de 70 som er red­det, nå er ute av Russland. Fle­re enn 130 per­soner har bedt om hjelp fra nett­ver­ket si­den de star­tet inn­sat­sen i april. Det­te er per­soner som er blitt løs­latt, men fikk vis­se ut­pres­sings­krav, el­ler de som klar­te å røm­me før på­gri­pel­sen.

Det er sva­ert vans­ke­lig å røm­me der­ifra, sier han.

Nett­ver­ket har or­ga­ni­sert et døgn­åpent nød­til­bud for å få ho­mo­fi­le ut av re­gio­nen. De kjø­per fly­bil­let­ter, fin­ner trygt hus­va­ere og skaf­fer lege­hjelp. Iføl­ge The New York Ti­mes skal noen av men­ne­ne va­ere så red­de at de ikke tror på or­ga­ni­sa­sjo­ner som vil hjel­pe, og fryk­ter at de er agen­ter som en del av et for­søk på å sam­le opp de sis­te ho­mo­fi­le i Tsjet­sje­nia.

– Tor­tu­ren på­går ennå

Kochetkov sier at de sis­te rap­por­te­ne de har mot­tatt til­si­er at tor­tu­ren og ar­resta­sjo­ner fort­satt på­går. Lei­re­ne, som var tid­li­ge­re mi­li­ta­ere ba­ser, har ek­sis­tert i man­ge år, har va­ert brukt som fengs­ler. Kochetkov me­ner nett­ver­ket kan se en ut­vik­ling der det fab­rik­ke­res an­kla­ger om ter­ro­ris­me el­ler nar­ko­ti­ka for å på­gri­pe de ho­mo­fi­le. De ho­mo­fi­le for­tel­ler ofte én fel­les his­to­rie:

– De blir hen­tet av na­sjo­nal­gar­den, uten at de har be­gått noen kri­mi­nel­le hand­lin­ger. De blir slått, for å røpe nye navn på ho­mo­fi­le.

– Euro­pa gjør for lite

Selv om av­slø­rin­ge­ne vak­te in­ter­na­sjo­nal av­sky, har bare et få­talls land, som Frank­ri­ke, Tysk­land, Li­tau­en og Ca­na­da, til­budt å åpne dø­re­ne for de ho­mo­fi­le tsje­tsje­ner­ne.

– Nor­ge, som and­re land, bør gjø­re mer. Det­te er ikke snakk om noen stor strøm av flykt­nin­ger, sier han. Kochetkov etter­ly­ser egne nød­ka­na­ler som ras­ke­re kan få ho­mo­fi­le ut av om­rå­der der li­vet de­res står i fare.

Euro­pas hand­lings­lam­mel­se vi­ser at vi er nai­ve, me­ner han.

– Da jeg snak­ket med uten­riks­mi­nis­te­ren i Tysk­land, var han sjokkert. Han sa at han ald­ri had­de trodd at han skul­le se noe som lig­net kon­sen­tra­sjons­lei­re i Euro­pa igjen.

Han rea­ge­rer på at også uten­lands­ke am­bas­sa­dø­rer har krevd be­vis på at men­ne­ne var ho­mo­fi­le.

Noen kla­rer ikke å snak­ke før etter fle­re da­ger. Igor Kochetkov, men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vist

Vil «ren­se» tsje­tsje­ne­re

For­føl­gel­sen av ho­mo­fi­le har for­ster­ket seg un­der Ramzan Ka­dyrov. Si­den 2007 har le­de­ren dre­vet det Kochetkov kal­ler «et­nisk rens­king» for å be­va­re «den rene tsje­tsje­ne­ren». Han vil an­gri­pe grup­per som ikke pas­ser inn i det­te bil­det, som de ho­mo­fi­le. Det var etter at ret­tig­hets­grup­pa Gay­rus­sia­søk­te om å få hol­de homo­pa­ra­de i Kau­ka­sus-re­gio­nen, at det ut­løs­te pro­tes­ter fra re­li­giø­se grup­per. Det voks­te til noe stør­re: Grup­pe­ne vil­le «ren­se» de ho­mo­fi­le.

– Husk at tsje­tsjens­ke ho­mo­fi­le ikke ser ut som nors­ke ho­mo­fi­le. Ofte har de fa­mi­lie, kone og barn, sier han.

Noen gan­ger er nett­ver­ket der­for nødt til å eva­ku­ere hele fa­mi­li­en. Men­ne­ne har ulik bak­grunn: Noen job­ber i na­e­rings­li­vet, and­re er fri­sø­rer. Det kan va­ere folk som ser vel­lyk­ket ut, sier Kochetkov. Men­ne­ne for­står ikke hvor­for de blir på­gre­pet og tor­tu­rert. De ser på seg selv som bor­ge­re som har bi­dratt til sam­fun­net.

Russ­lands uten­riks­mi­nis­ter Sergej Lav­rov av­vi­ser an­kla­ge­ne om tor­tur­lei­re.

– Om­buds­man­nen for men­neske­ret­tig­he­ter i Russland har hatt hem­me­li­ge mø­ter med de ho­mo­fi­le. Det har hun for­talt pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin, sier Kochetkov.

Han tror tor­tur­lei­re­ne kan få kon­se­kven­ser i rus­sisk po­li­tikk, der det er pre­si­dent­valg nes­te år. Rus­se­re rea­ge­rer på den tor­tu­ren som de ho­mo­fi­le er blitt ut­satt for, me­ner han.

Vi euro­pe­ere er for nai­ve og for­står ikke det Euro­pa vi le­ver i, me­ner Kochetkov.

FOTO: SIRI ØVERLAND ERIKSEN

RED­DER: Rus­sis­ke Igor Kochetkov red­der ho­mo­fi­le tsje­tsje­ne­re ut av re­gio­nen.

HEVDER TOR­TU­REN FORT­SET­TER: To Rus­sian LGBT Network, på­går tor­tur og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.