E fra tor­tur­lei­re

Tsjet­sje­nia

Dagsavisen - - Verden -

– Vi har over­vur­dert vår egen si­vi­li­sa­sjon. Russland er en del av Euro­pa. Her ser vi over­grep som min­ner om dem un­der and­re ver­dens­krig.

Kochetkov stif­tet selv nett­ver­ket, som er ba­sert i Sankt Pe­ters­burg. Kochetkov, som selv er ho­mo­fil og opp­rin­ne­lig ar­bei­der som histo­ri­ker, før han be­gyn­te å in­ter­es­se­re seg for sek­su­el­le mi­no­ri­te­ters ret­tig­he­ter. For ar­bei­det mot lo­ve­ne som for­byr så­kalt ikke-tra­di­sjo­nel­le sek­su­el­le for­hold for mindre­åri­ge, de så­kalt homo­pro­pa­gan­da­lo­ven, ble han no­mi­nert som en av ver­dens topp 100 ten­ke­re, av For­eign Po­li­cy. Han ble også no­mi­nert til No­bel­pri­sen av po­li­ti­ke­re i Ar­bei­der­par­ti­et.

tmfv@dags­avi­sen.no

FOTO: NAIRA DAVLASHYAN/NTB SCANPIX

tsje­tsjens­ke ho­mo­fi­le, som har flyk­tet fra tor­tur i Tsjet­sje­nia, sit­ter i en lei­lig­het i Mosk­va. Bil­det er tatt 17. april i år. Men iføl­ge or­ga­ni­sa­sjo­nen ar­resta­sjo­ner fort­satt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.