UT­VIK­LIN­GEN I LIBYA

Dagsavisen - - Verden -

■ Libya har va­ert pre­get av kaos og anar­ki si­den Muam­mar Gad­da­fis re­gi­mes re­gi­me ble styr­tet i 2011. En rek­ke mi­lits­grup­per har kjem­pet om mak­ten i lan­det, der det ble holdt valg i 2012. ■ Den in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjen­te re­gje­rin­gen og na­sjo­nal­for­sam­lin­gen ble ja­get ut av ho­ved­sta­den Tri­po­li i au­gust 2013 og søk­te til­flukt i To­bruk øst i lan­det. ■ En al­li­an­se av mi­li­tan­te isla­mist­grup­per og mi­lits­grup­per opp­ret­tet en ny re­gje­ring og na­sjo­nal­for­sam­ling i Tri­po­li un­der pa­ra­ply­en Na­sjo­nal­kon­gres­sen.

■ I fe­bru­ar 2016 ble det opp­nevnt en tred­je re­gje­ring, som le­des av Fay­ez al-sar­raj, etter en Fn-le­det pro­sess. Den­ne an­er­kjen­nes ikke av na­sjo­nal­for­sam­lin­gen i To­bruk. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.