«Jen­ta har ennå ikke

Dagsavisen - - Kultur - HAN­NE MA­UNO

I kveld sen­der NRK «Faten tar valget», etter ti­de­nes klage­storm på for­hånd. K-med­lem Afshan Ra­fiqs be­kym­ring er nå at alt brå­ket skrem­mer både Faten og and­re unge mi­no­ri­tets­jen­ter til taus­het.

■ – Jeg hå­per ikke det­te går så langt at hun ten­ker: «Det er rett og slett ikke verdt det. Å stik­ke ho­det fram i of­fent­lig­he­ten kre­ver for mye av meg». Og jeg hå­per ikke de mi­no­ri­tets­jen­te­ne som kom­mer etter hen­ne, skrem­mes til taus­het på sam­me må­ten, sier Afshan Rafiq om den 22-åri­ge pro­gram­le­de­ren Faten Ma­h­di Al­hus­sain. I kveld leder Faten det førs­te av i alt fire pro­gram­met i valg­se­ri­en «Faten tar valget».

– Mo­dig stem­me

En som i alle fall skal set­te seg ned foran Tv-en i kveld, er Afshan Rafiq, med­lem i Kring­kas­tings­rå­det og der­for vel kjent med de over 5.500 kla­ge­ne som har kom­met inn, i til­legg til alle mai­ler og hen­ven­del­ser som har gått di­rek­te til kring­kas­tings­sjef Thor Gjermund Eriksen og re­dak­sjo­nen. Afshan har tid­li­ge­re sagt at hun støt­ter at Eriksen har ut­talt seg om egne hen­ven­del­ser, selv om sel­ve kla­ge­ne ikke be­hand­les før nes­te møte i K-rå­det den 14. sep­tem­ber.

– Helt uav­hen­gig av at jeg sit­ter i Kring­kas­tings­rå­det, men per­son­lig, og som et sam­funns­en­ga­sjert men­nes­ke, så me­ner jeg Faten er en ung, ty­de­lig og vel­dig mo­dig stem­me som bør slip­pes til i den of­fent­li­ge de­bat­ten, slår Rafiq fast.

– For det hand­ler om å va­ere mo­dig, når man stik­ker ho­det fram. Det vet jo jeg alt om, sier Afshan Rafiq, som selv bare var 20 år da hun ble valgt inn i Oslo by­sty­re for Høy­re. I 2001 ble hun den førs­te fas­te stor­tings­re­pre­sen­tan­ten med ikke­vest­lig mi­no­ri­tets­bak­grunn. Hun satt på Stor­tin­get for Oslo Høy­re i fire år, og som vara etter det. Hun er fort­satt Høy­re-po­li­ti­ker.

– Slak­tet på for­hånd

Rafiq me­ner Faten-saken er et ek­sem­pel på klas­sisk dob­belt­kom­mu­ni­ka­sjon.

– Først opp­ford­rer man mi­no­ri­tets­kvin­ne­ne til å en­ga­sje­re seg mer på den of­fent­li­ge are­na­en, og etter­ly­ser dis­se stem­me­ne i de­bat­ten. Men når de først gjør det, så skal de alt­så trues og skrem­mes til taus­het. Fa­tens pro­gram er ennå ikke sendt, og jen­ta har ennå ikke sagt et ord! slår Rafiq fast.

– In­gen vet om hun gjør en god el­ler dår­lig jobb på skjer­men. Li­ke­vel blir hun og pro­gram­met hen­nes slak­tet på for­hånd. Folk ser bare hode­plag­get, hi­ja­ben hen­nes, me­ner Rafiq, som hå­per ikke Faten lar skrem­me.

– Men jeg tror and­re kan kom­me til å ten­ke seg godt om, før de stik­ker ho­det fram nå. Det er den­ne uhel­di­ge virk­nin­gen jeg er redd for. Hvor man­ge er det nå som tør å gjø­re noe utra­di­sjo­nelt el­ler mene noe, om man bru­ker hi­jab el­ler bare er litt an­ner­le­des? spør Rafiq.

– Jeg me­ner at selv om du er an­ner­le­des, skal du sik­res ret­ten til å del­ta i den of­fent­li­ge de­bat­ten, på lik lin­je med and­re sam­funns­bor­ge­re. Det­te er et grunn­leg­gen­de prin­sipp for meg, en­ten folk ba­erer hi­jab, ka­lott, kors el­ler tur­ban, sier den tid­li­ge­re stor­tings­re­pre­sen­tan­ten.

– Det er for meg et kjenne­tegn på et sunt de­mo­kra­ti.

– Et stort ta­lent

– Vi har stor tro på Fa­tens pro­gram, som skal va­ere en guide til de unge første­gangs­vel­ger­ne. Vi ser vel­dig fram til at se­ri­en nå en­de­lig skal sen­des, sier Hå­kon Mos­let, som er re­dak­sjons­sjef for TV i NRK P3. Han har latt de­bat­ten om pro­gram­met «gå på et over­ord­net Nrk-nivå», og i ste­det fo­ku­sert på å lage fer­dig se­ri­en «Faten tar valget». Han syns hel­ler ikke det er na­tur­lig at Faten selv de­bat­te­rer pro­gram­met før det er sendt.

– Faten er fra før en sterk stem­me i of­fent­lig­he­ten mot re­li­giøs eks­tre­mis­me, noe hun har fått kri­tikk for av and­re mus­li­mer. Så hun er vant til de­batt om seg selv, me­ner Mos­let.

– Hun er et stort ta­lent foran ka­me­ra, og i NRK øns­ker vi ta­len­ter vel­kom­ne, en­ten de er jø­der, krist­ne el­ler mus­li­mer. Faten er ikke «bare ei jen­te med hi­jab». Hun er noe for seg selv, sam­ti­dig som hun er en helt van­lig jen­te som i se­ri­en skal fin­ne et par­ti å stem­me på. Vi tror man­ge vil føl­ge Faten i den­ne se­ri­en, sier Mos­let, som bare har opp­levd noe lig­nen­de en gang før i sin Nrk-his­to­rie: Den kraf­ti­ge klage­stor­men mot sex­pro­gram­met «Tre­kant» for noen år si­den.

– De kla­ge­ne kom også len­ge før pro­gram­met ble sendt.

Folk ser bare hode­plag­get, hi­ja­ben hen­nes. Afshan Rafiq han­ne.ma­uno@dags­avi­sen.no

Faten foran Stor­tin­get, som er det hun in­ter­es­se­rer seg for i Tv-se­ri­en «Faten tar valget.

Afshan Rafiq har va­ert po­li­ti­ker og sam­funns­de­bat­tant si­den hun var 20 år. Her er hun på et Høy­re-møte. FOTO: KRISTER SØRBØ

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.