Midt­livs­kri­se for b

Som nok et sør­ge­lig be­vis på at Pixar solg­te sje­len da de ble kjøpt opp av Dis­ney: her kom­mer tred­je del i «Bi­ler»sa­ga­en.

Dagsavisen - - Nye Filmer -

ANIMASJON «Bi­ler 3»

Regi: Bri­an Fee USA, 2017

Man kan sak­tens spør­re seg hvor­for «Bi­ler» er den enes­te av Pixars fil­mer som har fått to opp­føl­ge­re (for­uten «Toy Story», som står klar med film num­mer fire i 2019). Skal sel­ska­pet på liv og død gjen­ta seg selv frem­for å ska­pe nye ting, så vil­le det jo ha va­ert hyg­ge­li­ge­re hvis de valg­te en av de se­ver­di­ge fil­me­ne – som for ek­sem­pel «Up» el­ler «In­si­de Out». Sva­ret er dess­ver­re like en­kelt som de­pri­me­ren­de: Dis­ney har solgt mer­chan­di­se til­knyt­tet «Bi­ler»-uni­ver­set for over ti mil­li­ar­der dol­lar! Det­te er der­med mer et le­ve­rings­sys­tem for snik­re­kla­me enn en kino­film, dre­vet av ky­nis­ke mar­keds­kref­ter og ikke krea­ti­vi­tet. Så her er «Bi­ler 3», med en mas­se nye bil­mo­del­ler bar­na kan kjø­pe i na­er­mes­te leke­bu­tikk så fort fil­men er over. Lyk­ke til, små­barns­for­eld­re. Husk: dere bi­drar til å ska­pe fil­mer som det­te hver bi­di­ge gang un­ge­ne får leke­bi­ler, trille­kof­fer­ter, un­der­tøy, senge­sett, rygg­sek­ker, sol­bril­ler, pysja­ma­ser, tøf­ler, farge­bly­an­ter, syk­ler, bok­hyl­ler, lunsj­bok­ser, jule­tre­pynt, krus el­ler pus­le­spill med «Bi­ler»mo­ti­ver. Men la oss ikke bare va­ere ne­ga­ti­ve surpom­per. «Bi­ler 3» er et sprang fram­over i for­hold til den sjels­knu­sen­de for­gjen­ge­ren «Bi­ler 2» (2011), ikke minst for­di plage­ån­den Taue-bill (Pixars rødnak­ke­de mot­sva­rig­het til Jar Jar Binks) er dyt­tet til­ba­ke i bak­grun­nen der han hø­rer hjem­me.

Fo­ku­set er til­ba­ke på ra­cer­bi­len Ly­net Mc­que­en, som har blitt en le­gen­da­risk skik­kel­se etter å ha vun­net Pis­ton Cup­lø­pet sju gan­ger. Nå be­gyn­ner han imid­ler­tid å bli skvi­set ut av yng­re kref­ter. Ly­net er sjanse­løs mot den ar­ro­gan­te jyp­lin­gen Jack­son Storm, som har trent seg opp med hjelp av høy­tek­no­lo­gis­ke hjelpe­mid­ler. Un­der se­son­gens sis­te løp pres­ser Ly­net mo­to­ren for hard, og en­der opp i en vold­som bil­ulyk­ke. Fire må­ne­der se­ne­re er han frisk (even­tu­elt re­pa­rert) og klar for et come­back, men selv­til­li­ten har fått en smell. Ly­nets sles­ke nye spon­sor Ster­ling til­byr et topp­mo­der­ne tre­nings­stu­dio fullt av trede­møl­ler og racingsi­mu­la­to­rer som kan få ham til­ba­ke i kon­kur­ranse­form. Ster­ling vil­le fore­trek­ke at Mc­que­en trakk seg til­ba­ke og viet tida til å hau­ke mer­chan­di­se (ad­var­sel, fil­men be­gyn­ner å bli selv­be-

En klas­sisk mid­livs­his­to­rie, ret­tet mot barne­hage­barn.

Til tross for alle inn­si­gel­ser er «Bi­ler 3» et klippe­stø­dig, tek­nisk hånd­verk av høy Pixar-klas­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.