Vold­som ac­tion­ko­me­die

«The Hit­man’s Bo­dy­guard» er ikke på langt na­er like fest­lig som den tror at den er.

Dagsavisen - - Nye Filmer -

DRA­MA

«The Hit­man’s Bo­dy­guard» Regi: Pat­rick Hu­ges USA/KI/BUL/NED, 2017

De mor­soms­te bi­te­ne er al­le­re­de sam­let i trai­le­ren, men fil­men kom­mer langt bare på kje­mi­en mel­lom Sa­mu­el Jack­son og Ryan Rey­nolds – selv om de beg­ge bare spil­ler va­ria­sjo­ner av den ty­pen rolle­fi­gu­rer de har gjort til et vare­mer­ke. Sist­nevn­te er den for­sof­ne liv­vak­ten Michael Bryce, som re­sig­nert be­skyt­tet lur­ve­te fi­nan­sakro­ba­ter mens han kjø­rer rundt i en bil­lig bruks­bil som luk­ter rum­pe. Litt av et fall for en mann to år tid­li­ge­re var den mest vel­lyk­ke­de liv­vak­ten i bran­sjen, som lev­de en over­då­dig livs­stil fram til en av hans ri­kes­te kli­en­ter ble skutt rett i ho­det foran ham. Bryce mis­tet alt, in­klu­si­ve den vak­re kja­eres­ten Ame­lia (frans­ke Elo­die Young, kjent som Elekt­ra i Mar­vels Tv-se­rie­uni­vers) – en In­ter­pol-agent som nå tren­ger hans hjelp til å hol­de liv i en av klo­dens mest be­ryk­te­de lei­e­mor­de­re: den lys­ti­ge vill­man­nen Da­ri­us Kin­ca­de (Sa­mu­el L. Jack­son). Han skal frak­tes til Den in­ter­na­sjo­na­le dom­sto­len i Haag, som stjerne­vit­ne i saken mot Hvite­russ­lands eks­dik­ta­tor Vla­dislav Duk­ho­vich (Ga­ry Old­man).

Ame­lia har opp­da­get at In­ter­pol er in­fi­sert av en muld­varp, og tren­ger noen på ut­si­den som kan hjel­pe hen­ne med å frak­te Kin­ca­de til Haag. Hun rin­ger ek­sen Bryce, uten å ane at Kin­ca­de har prøvd å dre­pe ham 28 gan­ger. De er na­tur­li­ge fien­der: den ene har viet li­vet til å be­skyt­te kor­rup­te skur­ker, mens den and­re har viet li­vet til å dre­pe dem. Alt det­te er fryk­te­lig mye plott bare for å spar­ke i gang en for­ut­sig­bar his­to­rie full­stap­pet av gam­le ac­tion­kli­sje­er. I gro­ve trekk det sam­me ut­gangs­punk­tet som «Safe Hou­se» fra 2012 (også den med Ryan Rey­nolds), bare gjen­for­talt som en so­sio­pa­tisk sc­rew­ball-ko­me­die. Dess­uten bare et spring­brett for å plas­se­re Rey­nolds og Jack­son sam­men, mens de kjø­rer gjen­nom Euro­pa med skur­ker i haele­ne og ut­veks­ler krea­ti­ve for­na­er­mel­ser til hver­and­re «The Hit­man’s Bo­dy­guard» prø­ver å fan­ge opp to­nen fra Shane Blacks «Kiss Kiss, Bang Bang» (2005) og «The Nice Guys» (2016), men en­der opp som noe mye na­er­me­re de skrang­le­te, euro­pe­is­ke ac­tion­fil­me­ne til Luc Bes­sons pro­duk­sjons­sel­skap Europacorp. Re­gis­sør Pat­rick Hug­hes («Ex­pen­dab­les 3») fil­mer for man­ge av ac­tion­sce­ne­ne med alt­for tett ut­snitt og vei­ve­te ka­mera­fø­ring. Det­te er dess­ver­re et godt styk­ke unna de ele­gan­te, vel­ko­reo­gra­fer­te ac­tion­se­kven­se­ne vi tid­li­ge­re i år har sett i «John Wick 2» og «Ato­mic Blon­de».

Det skal al­li­ke­vel «The Hit­man’s Bo­dy­guard» ha: ak­ku­rat da du tror fil­men har brukt opp alt krut­tet skrus tem­po­et opp. Fil­men har en for­fris­ken­de man­gel på måte­hold, og en­der med en vel­dig liv­lig bil­jakt rundt Ams­ter­dams ka­na­ler – men den kjen­ner sam­ti­dig ikke sin egen be­grens­ning, og en­der rundt tjue mi­nut­ter etter at den bur­de. Det­te er dess­uten en hem­nings­løst vold­som film, med en bru­ta­li­tet som står i sterk kon­trast til den gjøg­le­te «Loo­ney Tu­nes»hu­mo­ren. År­sa­ken til at to­nen er en smu­le spal­tet skyl­des tro­lig at det­te opp­rin­ne­lig ikke skul­le va­ere en ko­me­die i det hele tatt. Ma­nu­set var opp­rin­ne­li­ge en se­riøs ac­tion­thril­ler (skre­vet av Tom O’connor), som top­pet «Black­list»-over­sik­ten over bran­sjens mest po­pu­la­ere, upro­du­ser­te film­ma­nus. Kort tid før opp­ta­ke­ne star­tet ble imid­ler­tid hele ma­nu­set skre­vet om og for­vand­let til en ko­me­die, i det Ryan Rey­nolds har be­skre­vet som «en fre­ne­tisk tou­kers­pe­rio­de». Et smart trekk, si­den den størs­te styr­ken i «The Hit­man’s Bo­dy­guard» er mor­som­he­te­ne og kje­mi­en mel­lom ho­ved­per­sone­ne. Jeg kan ikke på­stå at «The Hit­man’s Bo­dy­guard» er en frem­ti­dig ac­tion­klas­si­ker, men den er san­ne­lig un­der­hol­den­de så det hol­der.

■ ES­PEN SVENNINGSEN RAMBØL

«The Hit­man’s Bo­dy­guard» har en for­fris­ken­de man­gel på måte­hold. FOTO:

UIP

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.