Vis­sen såpe­ope­ra

Noen gan­ger er det bes­te al­ter­na­ti­vet bare å gi opp.

Dagsavisen - - Nye Filmer -

DRA­MA

«Tu­lip Fe­ver»

Regi: Jus­tin Chad­wick USA/ENG, 2017

De­borah Mog­gach best­sel­gen­de ro­man «Tu­lip Fe­ver» har hatt en used­van­lig krong­le­te vei opp til kino­ler­re­tet. I 2004 sto Ju­de Law og Kei­ra Knight­ley kla­re for en film­ver­sjon, men bare uker før opp­taks­start ble hele pro­sjek­tet skrin­lagt. Ti år se­ne­re gjen­opp­li­vet pro­du­sent Har­vey Wein­stein pro­sjek­tet, men etter en ka­ta­stro­fal test­vis­ning ble ver­dens­pre­mie­ren ut­satt. Nå smy­ges «Tu­lip Fe­ver» ut på nors­ke ki­no­er. Det er åpen­bart at Har­vey Wein­stein sat­set på et pris­vin­nen­de pre­sti­sje­pro­sjekt med hans svens­ke ynd­ling Ali­cia Vi­kan­der. Iste­den end­te han opp med en fjol­le­te ko­sty­mesåpe­ope­ra, som til ti­der er snub­len­de na­ere en ekte kal­kun­film. I 1600-tal­lets Ams­ter­dam gif­tes den for­eldre­løse skjønn­he­ten Sop­hia (Ali­cia Vi­kan­der) bort til den ald­ren­de pep­per­hand­le­ren Corne­lis Sand­voort (Chris­toph Waltz). Sop­hia gjør sitt yt­ters­te for å va­ere en dy­dig og gud­fryk­tig kvin­ne, som ut­fø­rer sine ek­te­ska­pe­li­ge plik­ter uan­sett hvor lite ut­byt­te hun har av ekte­man­nens «lil­le sol­dat». Fris­tel­sen kom­mer i form av por­trett­ma­le­ren Jan Van Loos (Da­ne De­haan). Sop­hia inn­le­der en li­den­ska­pe­lig af­fa­ere med kunst­ne­ren, og en­der opp i en sa­lig smør­je med tu­li­pan­in­ves­te­ring på svarte­bør­sen, juk­se-gra­vi­di­tet, ekte gra­vi­di­tet, dob­belt­spill, bloms­ter­børs­krakk, flat­fyll, for­budt kja­er­lig­het og en im­po­ne­ren­de meng­de usann­syn­li­ge til­fel­dig­he­ter. Den bri­tis­ke Tv-veteranen Jus­tin Chad­wick har tid­li­ge­re re­gis­sert ko­styme­dra­ma­et «The Ot­her Boelyn Girl» (2008) og «Man­de­la: vei­en til fri­het» (2013). «Tu­lip Fe­ver» er be­las­tet av fle­re av de sam­me svak­he­te­ne som dem; frem­for alt Chad­wicks skran­ten­de ev­ner som his­to­rie­for­tel­ler. Og i sen­trum står to rolle­pre­sta­sjo­ner som er blot­tet for ind­re liv og en­ga­sje­ment. Me­lo­dra­ma­er som kre­ver ut­age­ren­de fø­lel­ses­ut­brudd er de­fi­ni­tivt ikke Vi­kan­ders ster­ke side, og i «Tu­lip Fe­ver» er hun blot­tet for per­son­lig­het og na­er­va­er. Det som skal va­ere den ero­tis­ke kjer­nen i ko­styme­dra­ma­et er om­trent like sen­su­elt som et kaldt slapp­fisk­hånd­trykk – og gjør bare den­ne for­un­der­li­ge fias­ko­en enda mer fjol­le­te.

■ ES­PEN SVENNINGSEN RAMBØL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.