Har ikke råd til

• Slår alarm om klub­be­nes øko­no­mi-press

Dagsavisen - - Sport - REIDAR SOLLIE

IDRETTSPOLITIKK VALG: Skal barn ute­luk­kes fra idret­ten for­di for­eld­re­ne ikke kan be­ta­le?

■ GRO­RUD (Dags­avi­sen): Idret­ten er som van­lig fra­va­eren­de i valg­kam­pen. Men den har ut­ford­rin­ger som syn­lig­gjør klasse­skil­le­ne i sam­fun­net.

Tre­ner-dug­nad

For man­ge er rett og slett or­ga­ni­sert idrett blitt for dyrt. Tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­reta­er i Nor­ges Idretts­for­bund og Sp-po­li­ti­ker Ivar Ege­berg og Ap-topp i Oslo, Jan Bøh­ler, ten­ker høyt sam­men med Gro­rud Idretts­lags Richard Pedersen.

– I for­ri­ge uke kom tolv 1. klas­sin­ger på tre­nin­gen her, alle ikke-nors­ke. De stor­kos­te seg, men for­eld­re­ne var kla­re: Det­te har vi ikke råd til, sier Gro­ruds dag­li­ge leder og alt­mu­lig­mann, Richard Pedersen.

De som egent­lig tren­ger idret­ten, blir borte.

Ivar Ege­berg, tid­li­ge­re Nif-leder

Pres­set klubb-øko­no­mi

Jan Bøh­ler, som også er til­knyt­tet klub­ben, spør: Hvor­for er det blitt så dyrt å dri­ve idrett?

For­sla­get de­res er et spleise­lag som også kan trig­ge mu­li­ge spon­so­rer.

Ivar Ege­berg mis­li­ker sterkt tenden­sen til økt pri­va­ti­se­ring in­nen idret­ten.

– Jeg fø­ler at hvis man ikke tar tak i klub­be­nes ramme­be­tin­gel­ser, så en­der man opp i pri­va­ti­se­ring. Da blir alle de som egent­lig tren­ger idret­ten, borte, sier han og lan­se­rer en plan som han me­ner både kan bed­re klubbøko­no­mi­en og hind­re fra­fall: Løn­ne­de tre­ne­re i ung­doms­idret­ten som fi­nan­sie­res av et spleise­lag mel­lom stat, kom­mu­ne og klubb.

– Som idretts­or­ga­ni­sa­sjon må vi si: Det skal va­ere en fag­mann på hver tre­ning. Og det er tre­ne­ren. Også må vi and­re som ikke er fag­folk job­be gra­tis. Og den gode tre­ne­ren får med seg alle, også de som ikke vil bli best, men som vil bli med på mo­roa, sier Ivar Ege­berg.

Hof­mo-mo­del­len

Han kal­ler det «Hof­mo-mo­del­lenn». Og Rolf Hof­mo var nøk­kel­man­nen bak id­rets­an­leg­ge­ne som ble byg­get i Nor­ge etter kri­gen.

Og løs­nin­gen hand­ler om ung­domst­re­ne­re for gut­ter og jen­ter fra 13 år og opp­over.

– Vi bur­de fin­ne en stan­dar­løs­ning for alle de ut­dan­ne­de tre­ner­ne vi fak­tisk har. La oss si 90.000 kro­ner for å job­be tre-fire kvel­der i uka: Sta­ten be­ta­ler 30.000 un­der for­ut­set­ning av at kom­mu­nen bi­drar med det sam­me. Sis­te tre­del kom­mer fra klub­ben. Det fin­nes ikke et kom­mune­sty­re som kom­mer til å si nei til de 30.000 hvis du vet at det går til kva­li­tet og ak­ti­vi­tet, sier Ivar Ege­berg.

I Gro­rud har de gjen­nom spon­sor­mil­der fra OBOS kun­net en­ga­sje­re stu­den­ter fra Nor­ges Idretts­høg­sko­le.

– Vi gir dem 6000 kro­ner i må­ne­den, de skaper en­tu­si­as­me og kva­li­tet, men hva når mid­le­ne tar slutt, spør Pedersen.

■ Mer på www.dags­avi­sen.no

LØS­NIN­GER: Da­glid leder i Gro­rud Idretts­lag, Richard Pedersen, Ap-po­li­ti­ker Jan Bøh­ler og tid­li­ge­re Nif-topp

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.