Inn­røm­mer in­tern uro i lands­la­get

Dagsavisen - - Sport - SJUR NATVIG

STRID: Ada He­ger­bergs far­vel til lands­la­get av­dek­ker in­ter­ne stri­dig­he­ter.

■ Lands­lags­sjef Martin Sjö­gren med­gir over­for NRK at det var in­ter­ne pro­ble­mer i spil­ler­grup­pa un­der som­mer­ens fotball-em.

– Vi opp­fat­tet en del sa­ker som ikke fun­ger­te op­ti­malt i grup­pa, sier han til NRK og for­kla­rer at la­get ikke mak­tet å opp­fyl­le verdi­må­le­ne som var satt.

– NRK vet om in­ter­ne re­gel­brudd, kran­gel og uro. Er det sån­ne ting du snak­ker om?

– Det vil jeg hol­de in­ternt og ikke kom­men­te­re, sva­rer Sjö­gren.

NRK hevder å vite at fle­re spil­le­re rea­ger­te på Ada He­ger­bergs opp­før­sel un­der EM, og at hen­nes hold­nin­ger og at­ferd har va­ert tema i Nor­ges Fot­ball­for­bund over tid. Tirs­dag of­fent­lig­gjor­de Lyon-stjer­nen at hun tar pau­se fra lands­la­get.

– Ada var en av våre sto­re pro­fi­ler. Hun er vel­dig rett fram og di­rek­te og, ja, vi for­sø­ker å ska­pe en grup­pe som skal fun­ge­re og va­ere så trygg som mu­lig, sier Sjö­gren i in­ter­vju­et med NRK.

Han med­gir at det var pro­ble­mer med å etter­leve verdi­grunn­la­get un­der mes­ter­ska­pet.

Sjö­gren tok tirs­dag ut sin førs­te tropp etter Em-fias­ko­en, med Syn­ne Skin­nes Han­sen som enes­te nye.

Han hå­per imid­ler­tid å ha Isa­bell Her­lov­sen lands­lags­klar igjen al­le­re­de i skjebne­kam­pen mot Ne­der­land i ok­to­ber.

Her­lov­sen var uak­tu­ell for EM i som­mer på grunn av klubb­kam­per i Ki­na. Hun vil styr­ke det nors­ke an­gre­pet. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.