DET HEND­TE

Dagsavisen - - Folk -

1888: Klok­ken 03.40 om mor­ge­nen ble 43 år gam­le Ma­ry Ann Nichols fun­net med over­skå­ret stru­pe i Buck’s Row i Lon­dons White­chapel-dis­trikt. Lik­fun­net inn­vars­let jak­ten på den mest myte­om­spun­ne per­sonen i bri­tisk kri­mi­nal­his­to­rie, se­rie­mor­de­ren Jack the Rip­per. Nichols var den førs­te av fem pro­sti­tu­er­te kvin­ner som Lon­don-po­li­ti­et med sik­ker­het men­te ble myr­det av sam­me mann, og som har fått be­teg­nel­sen «de ka­no­nis­ke fem». Mer enn hund­re navn­git­te menn er i åre­nes løp blitt lan­sert som den mu­li­ge mor­de­ren. I 2014 hev­det ama­tør­de­tek­ti­ven Rus­sell Ed­wards å ha fun­net Dna-be­vis for at Jack the Rip­per var en polsk im­mi­grant ved navn Aa­ron Kos­min­ski. Kos­min­ski var bar­be­rer av yrke, og én av en hånd­full menn som var i po­li­ti­ets søke­lys i 1888. Han døde på en psy­kia­trisk in­sti­tu­sjon i 1919.

1991: Et masse­slags­mål brøt ut mel­lom inn­vand­rings­mot­stan­de­re og anti­ra­sis­ter i Bru­mund­dal. For­an­led­nin­gen var et folke­møte som or­ga­ni­sa­sjo­nen Folke­be­ve­gel­sen mot inn­vand­ring, an­ført av aren­da­lit­ten Arne Myr­dal, had­de fått po­li­ti­ets til­la­tel­se til å hol­de i byg­da. Myr­dals ta­le ble full­sten­dig over­dø­vet av til­rop fra anti­ra­sis­te­ne. Iføl­ge NRK be­gyn­te uro­lig­he­te­ne med at Fmi-sym­pa­ti­sø­rer kas­tet flas­ker og stein mot de­mon­stran­te­ne. Slåss­kam­pe­ne spred­te seg til sto­re de­ler av Bru­mund­dal sen­trum og før­te bl.a. til at tra­fik­ken på E6 ble stan­set. De til­rei­sen­de de­mon­stran­te­ne måt­te til sist flyk­te inn i bus­se­ne og es­kor­te­res fra byg­da un­der po­liti­be­skyt­tel­se. Da Fmi-leder Arne Myr­dal på ny skul­le ta­le i byg­da tre uker se­ne­re, vis­te fle­re tu­sen bru­mund­døler sin av­sky ved å ven­de ham ryg­gen.

1997: Prin­ses­se Dia­na om­kom i en bil­ulyk­ke i Pa­ris, 36 år gam­mel. Seks da­ger se­ne­re var Lon­dons ga­ter fylt av tre mil­lio­ner sør­gen­de un­der be­gra­vel­ses­se­re­mo­ni­en i West­min­ster Ab­bey. To mil­li­ar­der men­nes­ker fulg­te be­gi­ven­he­ten på fjern­syn. Mer enn én mil­lion bloms­ter­bu­ket­ter ble lagt ned uten­for Dia­nas hjem Ken­sing­ton Palace. Pub­li­kum ble an­mo­det om å slut­te å leg­ge bloms­ter uten­for Spen­cer­fa­mi­li­ens gods Alt­horp, for­di det vok­sen­de bloms­ter­ber­get re­pre­sen­ter­te en tra­fikk­ri­si­ko. Ti da­ger etter Dia­nas død var bloms­ter­ha­vet uten­for hjem­met hen­nes halv­an­nen me­ter dypt. En sar­dinsk tu­rist, en kvin­ne­lig data­tek­ni­ker og en skole­la­e­rer­in­ne i 50-åre­ne ble idømt feng­sels­straf­fer for å ha stjå­let teddy­bjør­ner og bloms­ter fra ste­det. Dom­me­ne ble se­ne­re om­gjort til bø­ter. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.