NAVNEDAG

Dagsavisen - - Folk -

Ber­ta og Ber­te har navnedag i dag. Ber­ta er en tysk kort­form av navn som en­der på -berth, av beraht («lys, skin­nen­de»), til­sva­ren­de det nor­rø­ne bjartr. Ber­te er en norsk, sa­er­lig øst­landsk form av Birgitte. Nav­net stam­mer fra det kel­tis­ke Bri­git og be­tyr «den høye». (NTB) Kunst­aka­de­mi­et i Kra­kow. Mon­sen har ar­bei­det ved de fles­te nors­ke sce­ner, og han har også job­bet mye i ut­lan­det. Han har un­der­vist ved fle­re høy­sko­ler, hatt ut­stil­lin­ger og mot­tatt en rek­ke pri­ser, blant an­net Kri­ti­ker­pri­sen i 1993/1994. De fles­te av hans skis­ser og teg­nin­ger er i Na­sjo­nal­bi­blio­te­kets eie. Ju­bi­lan­ten har i dag en in­spi­re­ren­de pen­sjo­nist­til­va­er­el­se som de­les mel­lom Dres­den og Oslo.

Gull­smed­mes­ter F.G.A. Karl Jør­gen Ot­te­ren, Lang­ga­ten 17, 4306 Sand­nes. Ot­te­ren de­ler ar­bei­dets gle­der med en ak­tiv pen­sjo­nist­til­va­er­el­se. Han ar­bei­der med ei­en­doms­for­valt­ning av fa­mi­li­ens ei­en­dom­mer og sit­ter som styre­for­mann i fa­mi­li­ens sel­ska­per in­nen gull­smed- og ur­bran­sjen, samt ei­en­dom. I bran­sje­sam­men­heng har han va­ert for­mann i Nor­ges Gull­smed­for­bund og pre­si­dent i Dia­mant­kom­mi­sjo­nen i CIBJO, gull­smed­for­bun­de­nes in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ni­sa­sjon. Han har mot­tatt Nor­ges Gull­smed­for­bunds he­ders­tegn.

Ani­ta Mo­en Bon­den, tidl. lang­renns­lø­per. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.