Hvem bløf­fer, Ste­ner­sen?

Dagsavisen - - Debatt - KHAMSHAJINY GUNARATNAM

Vara­ord­fø­rer og frak­sjons­le­der for Ap i helse- og so­sial­ko­mi­te­en i Oslo

Ai­na Ste­ner­sen skri­ver i Dags­avi­sen 24. au­gust et inn­legg fullt av feil, mis­for­stå­el­ser og ute­la­tel­ser. Ar­bei­der­par­ti­et har fulgt opp valg­løf­te­ne sine fra 2015, og fra 2018 av vil by­de­le­ne hvert år ha 230 mil­lio­ner mer til eldre­om­sorg. I lø­pet av 2016 kom det ca. 100 nye års­verk i hjemme­tje­nes­te­ne til eld­re. I lø­pet av 2017 har vi fi­nan­siert yt­ter­li­ge­re 200. Må­let er at eld­re som øns­ker det skal kun­ne bo trygt hjem­me len­ger. For å få til det, må vi rus­te opp de hjemme­ba­ser­te tje­nes­te­ne som Høy­re og Frp i Oslo gjen­nom man­ge år har latt lig­ge brakk.

Vi har ryd­det opp i øko­no­mi­en til syke­hjem­s­eta­ten, for­ster­ket sat­sin­gen på Al­der­svenn­lig by og be­stemt at det skal opp­ret­tes fle­re for­ster­ke­de syke­hjems­plas­ser for de sy­kes­te. Sam­ti­dig skal vi i lø­pet av de nes­te åre­ne byg­ge nes­ten hund­re lo­ka­le de­mens­bo­li­ger og 250 nye plas­ser i Om­sorg+-bo­li­ger.

Det er feil at sam­boer­ga­ran­ti­en de bor­ger­li­ge inn­før­te i Oslo om­fat­ter alle som øns­ker å bo sam­men, og Frps tro­ver­dig­het når de leg­ger det­te fram som et valg­løf­te er mi­ni­mal. Med unn­tak av Høy­re er det ikke noe par­ti som har lagt ned så man­ge syke­hjems­plas­ser i Oslo som Frp. Selv etter at da­va­eren­de eldre­by­råd Syl­vi List­haug i Dags­avi­sen 24. mai 2007 inn­røm­met at ters­ke­len for syke­hjems­plass var for høy, la hun ned yt­ter­li­ge­re 200 plas­ser fra 2008–2011. Si­den 2013 har det blitt 1.300 faer­re eld­re over 80. By­rå­det har om­stilt syke­hjem for­di syke­hjems­plas­ser står tom­me. Frps eldre­sat­sin­ger i re­gje­ring har hel­ler ikke va­ert noen suk­sess. For­sø­ket med stat­lig fi­nan­siert eldre­om­sorg var så dår­lig at selv ikke Frp­styr­te kom­mu­ner øns­ket å del­ta. De inn­før­te krav om halv pris for dob­belt­rom, men det­te måt­te de gå til­ba­ke på da kom­mu­ne­ne bruk­te det som et spare­til­tak. De lov­te be­man­nings­norm i eldre­om­sor­gen, men har ikke le­vert.

Frp har lagt pre­mis­se­ne for Oslos eldre­om­sorg i 18 av de sis­te 20 åra, og over­lot det rødgrøn­ne by­rå­det 17 syke­hjem som var i så dår­lig for­fat­ning at de måt­te klas­si­fi­se­res som ueg­net. Så langt i år er det åp­net tre nye syke­hjem, men nok en gang stik­ker Frp kjep­per i hju­le­ne: Sam­men med Høy­re har de i re­gje­ring lagt om til­skud­de­ne til byg­ging av syke­hjem, slik at det ikke len­ger vil gis til­skudd til re­ha­bi­li­te­ring – i ver­ste fall kan det­te kos­te Oslos inn­byg­ge­re mil­li­ar­der. By­rå­det har kas­tet seg rundt for å sik­re at vi får bygd det som trengs når eldre­be­folk­nin­ga be­gyn­ner å vokse. By­rå­dets lov­nad om 500 nye års­verk i tje­nes­ter som gjør at eld­re kan bo trygt hjem­me len­ger, står fast, og vi vil fort­set­te å sik­re alle som tren­ger det syke­hjems­plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.