Vi tror ikke på spøk

Dagsavisen - - Debatt - VICTORIA MA­RIE EVEN­SEN Leder av by­ut­vik­lings­ko­mi­te­en, Oslo by­sty­re (Ap) BEATE FOLKESTAD HABHAB Med­lem av by­ut­vik­lings­ko­mi­te­en, Oslo by­sty­re (MDG) SUNNIVA HOLMÅS EIDSVOLL Gruppe­le­der for SV i Oslo by­sty­re

BYUTVIKLING: Vel­fun­ge­ren­de bo­mil­jø­er skal ikke ri­ves til for­del for ens­fo

De tid­li­ge­re Oslo­by­rå­de­ne fra Venst­re, Ola Elve­stu­en og Guri Mel­by, ad­var­te tid­li­ge­re i som­mer om at ut­byg­ge­re kan få for stor makt i by­ut­vik­lings­po­li­tik­ken. Det­te er en be­kym­ring vi de­ler, men Venst­re må selv ta an­svar for den­ne ut­vik­lin­gen. I Oslo har Venst­re sam­men med Høy­re og Frp gjen­nom 18 år bygd ned den kom­mu­na­le egen­plan­leg­ging til for­del for ut­byg­ge­res inn­fly­tel­se. Det­te job­ber det rødgrøn­ne by­rå­det nå med å end­re, ved mer hel­het­li­ge pla­ner, mer med­virk­ning fra inn­byg­ge­re og fle­re an­sat­te i kom­mu­nen til å job­be med byutvikling. Hvis Venst­re vil støt­te opp om dis­se gre­pe­ne er det­te noe Ar­bei­der­par­ti­et, MDG og SV øns­ker vel­kom­men.

Det er li­ten tvil om at man­ge ikke for­sto virk­nin­gen av kom­mune­pla­nen Høy­re og Venst­re i by­råd la frem i 2015. Selv en­kel­te lo­kal­po­li­ti­ke­re fikk ikke med seg rea­li­te­te­ne i pla­nen, som åp­net for en rask, ut­byg­ger­styrt for­tet­ting i fle­re små­hus­om­rå­der.

Det er mot det­te bak­tep­pet at det rødgrøn­ne by­rå­det har frem­met et nytt for­slag til kom­mune­plan, som in­ne­ba­erer at kom­mu­nen tar stør­re an­svar for by­ut­vik­lin­gen. Etter at hø­rings­ut­kas­tet ble sendt ut til alle by­ens inn­byg­ge­re har vi fått en etter­leng­tet og nød­ven­dig de­batt om hvor­dan by­en skal vokse. Gjen­nom åpne mø­ter, de­batt­inn­legg, ny­hets­opp­slag og opp mot 1.000 inn­spill til by­rå­det har folk gitt ut­trykk for syns­punk­ter på alt fra for­tet­ting til bio­lo­gisk mang­fold og di­gi­ta­li­se­ring. Nå skal hø­rings­ut­spil­le­ne gjen­nom­gås, før by­rå­det leg­ger frem for­slag til kom­mune­plan for by­sty­ret.

I Oslo by­sty­re har det hit­til va­ert bred enig­het om må­le­ne og stra­te­gi­en for by­ut­vik­lin­gen. Det gjel­der både be­ho­vet for å øke bo­lig­byg­gin­gen og en by­ut­vik­lings­stra­te­gi som gir en tet­te­re og mer miljø­venn­lig by. Det har va­ert enig­het om at by­en først og fremst skal vokse in­nen­fra og ut­over langs t-bane­net­tet, på knute­punk­ter og sta­sjo­na­ere om­rå­der.

I tråd med det­te inne­hol­der hø­rings­ut­kas­tet til ny kom­mune­plan for­slag om å ut­re­de for­tet­ting i noen få nye sta­sjo­na­ere om­rå­der. For­sla­get be­rø­rer 600 av de i alt 77.000 bo­li­ge­ne i små­hu­se­ne i Oslo. Men, det er ikke tatt stil­ling til hvor­dan dis­se om­rå­de­ne skal for­tet­tes. For den vik­tigs­te end­rin­gen Ap, MDG og SV i by­råd fore­slår i ut­kas­tet til kom­mune­plan, er nett­opp å ta vekk be­stem­mel­se­ne om hvor høyt el­ler tett det skal byg­ges i dis­se om­rå­de­ne, alt­så det som kal­les ut­nyt­tel­ses­grad. Blir det­te ved­tatt skal po­ten­sia­let for for­tet­ting fast­set­tes gjen­nom lo­ka­le mu­lig­hets­stu­di­er og en hel­het­lig om­råde­plan, før ut­byg­ging er ak­tu­elt. Det­te er vik­tig, for det er på den­ne må­ten vi som po­li­ti­ke­re kan sør­ge for at for­tet­tin­gen er de­mo­kra­tisk styrt, og ikke styrt av pri­va­te ut­byg­ge­re uten ko­or­di­ne­ring. Om­råde­re­gu­le­ring kre­ver grun­di­ge kon­se­kvens­ana­ly­ser og tra­fikk­ut­red­nin­ger, og ikke minst en de­mo­kra­tisk pro­sess gjen­nom be­hand­ling med åpne hø­rin­ger og ved­tak i by­sty­ret. Den­ne pro­ses­sen åp­ner for en grun­dig dis­ku­sjon om hvil­ke for­tet­tings­mu­lig­he­ter som fin­nes og hva slags frem­ti­dig ut­vik­ling som er øns­ke­lig, i hvert en­kelt om­rå­de.

Ra­se­rings­spø­kel­set som ma­nes fram, er nett­opp det, et spø­kel­se. Det er helt uak­tu­elt for Ap, MDG og SV å va­ere med på en for­tet­tings­stra­te­gi som in­ne­ba­erer at vel­fun­ge­ren­de bo­mil­jø­er ri­ves til for­del for ens­for­mig blokk­be­byg­gel­se. Hele me­nin­gen med en tet­te­re by blir borte hvis for­tet­tin­gen ikke er ba­ere­kraf­tig, hvis den gir økte ut­slipp, re­du­ser­te na­tur­ver­di­er, mind­re sta­bi­le bo­mil­jø­er og økte so­sia­le kost­na­der for by­de­le­ne.

Ra­se­rings­spø­kel­set som ma­nes fram, er nett­opp det, et spø­kel­se.

Men det er også lite frem­tids­ret­tet å slå fast slik det også har blitt gjort fra bor­ger­lig side at en del av by­en er fer­dig ut­vik­let.

FOR­TET­TING: Om­råde­re­gu­le­ring kre­ver grun­di­ge kon­se­kvens­ana­ly­ser og tra­fikk­ut­red­nin­ger, be­hand­ling med åpne hø­rin­ger og ved­tak i by­sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.