Høy­res Oslo­sko­le må bli eks­port­vare

Dagsavisen - - Debatt - MATHILDE TYBRING-GJEDDE Stor­tings­kan­di­dat for Oslo Høy­re

Skal vi ut­jev­ne so­sia­le for­skjel­ler i Nor­ge, må suk­sess­fak­to­re­ne fra Oslo­sko­len ko­pie­res til res­ten av lan­det. Tid­lig inn­sats må bli den nye nor­ma­len.

Høyes Oslo­sko­le var tid­lig ute med tid­lig inn­sats. Oslo har gitt etter- og vi­dere­ut­dan­ning til tu­sen­vis av la­ere­re og etab­lert et eget kurs for nye la­ere­re i sko­len. I til­legg har vi ar­bei­det sys­te­ma­tisk. De sko­le­ne som sli­ter har fått mer etter- og vi­dere­ut­dan­ning, eks­tra res­sur­ser, fle­re la­ere­re og fle­re skole­ti­mer. Høy­re inn­før­te også ob­li­ga­to­risk kart­leg­ging av norsk­fer­dig­he­ter før skole­start og egne Oslo­prø­ver, nett­opp for å sik­re at ele­ve­ne som sli­ter blir fan­get opp tid­lig. Re­sul­ta­tet er at Oslo­sko­len fort­satt er en av de få sko­le­ne i Nor­ge som lyk­kes i å ut­jev­ne so­sia­le for­skjel­ler.

De nes­te åre­ne vil det va­ere helt av­gjø­ren­de at Oslo­mo­del­len ko­pie­res til res­ten av lan­det. 10.000 ele­ver går ut av grunn­sko­len uten å kun­ne lese og skri­ve skik­ke­lig, og re­sul­ta­te­ne til ele­ve­ne er alt­for av­hen­gig av for­eld­re­nes ut­dan­nel­ses­nivå. Vi kan ikke ak­sep­te­re at ele­ve­nes bak­grunn har så mye å si for hvil­ke mu­lig­he­ter man har res­ten av li­vet.

Mye har blitt gjort al­le­re­de. Re­gje­rin­gen har sam­men med KRF og Venst­re sik­ret 1.800 fle­re la­ere­re i 1.–4. klas­se. Oslo har ale­ne fått over 123 mil­lio­ner kro­ner i 2017 til økt la­erer­tett­het i 1.–4. klas­se. Vi har inn­ført gra­tis kjerne­tid og sik­ret at fle­re tu­sen barn har fått bil­li­ge­re barne­hage. Men i åre­ne frem­over er det helt av­gjø­ren­de at det tas fle­re grep tid­lig i skole­lø­pet.

Høy­re vil inn­føre en plikt for sko­le­ne til in­ten­siv opp­la­e­ring til ele­ver som blir hen­gen­de etter. Vi vil gjø­re 3.000 la­ere­re til spe­sia­lis­ter i tid­lig lese- og skrive­opp­la­e­ring. Det vil nett­opp sik­re at barn som sli­ter tid­lig i skole­lø­pet får eks­tra hjelp. Og vi vil inn­føre en ned­re gren­se for skole­kva­li­tet i Kom­mu­ne-nor­ge.

Ar­bei­der­par­ti­et trod­de len­ge at 6-årin­ger kun vil­le gle­de seg til å gå til sko­len der­som un­der­vis­nin­gen be­sto av mye lek. I dag vet alle bed­re. Å la­ere ABC kan va­ere mor­somt, så len­ge alle barn får hjelp tid­lig og opp­le­ver mest­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.