Klos­ter­enga for alle – ja visst!

Dagsavisen - - Debatt - MAJA VAN DER VELDEN MARK TAYLOR Na­bo­er til Klos­ter­enga­par­ken

I Dags­avi­sen 17.08. skrev noen av våre na­bo­er et inn­legg med tit­te­len «Klos­ter­enga for alle» og ar­gu­men­ter­te mot pla­nen for å ha en kunst­gress­bane, i ste­det for en grus­bane, slik at Ster­ling fot­ball­klubb kun­ne bru­ke den. Vi ser også at teks­ten i inn­leg­get er hengt opp i hele park­om­rå­det.

Som for­eld­re og na­bo­er til Klos­ter­enga par­ken øns­ker vi Ster­ling vel­kom­men til par­ken. Vi er vel­dig gla­de i Klos­ter­enga­par­ken. Vi er takk­nem­li­ge for alle som job­ber for at par­ken vår er en møte­plass som er til­gjen­ge­lig for alle, trygg og fin og snart enda fi­ne­re.

Barn som spil­ler fotball for Ster­ling er våre nabo­barn, de­res mød­re mø­tes også i par­ken. Ster­ling er en fot­ball­klubb fra Gam­le Oslo, ikke fra et an­net sted i Oslo, som an­ty­des i inn­leg­get. Å gi til­bud til tre­ning i na­er­mil­jø­et er vik­tig for ung­dom i vårt nabo­lag.

Før vi, na­bo­er til Klos­ter­enga­par­ken, står imot kunst­gress­ba­nen, tren­ger vi først svar fra by­sty­ret. Vik­tigst av alt er: Gjør kunst­gress på grus­ba­nen hele par­ken ubru­ke­lig, som det an­ty­des i inn­leg­get? Vi tror ikke det. Også, er det­te en mid­ler­ti­dig løs­ning fram til kunst­gress­ba­nen ved Jor­dal er til- gjen­ge­lig for Ster­ling igjen? Hvor mye skal Ster­ling bru­ke ba­nen og skal den va­ere til­gjen­ge­lig for and­re i nabo­la­get? Hva slags ma­te­ria­ler skal bru­kes på ba­nen? Hva skjer med is­ba­nen i vin­te­ren?

I de­sem­ber 2012 be­stem­te by­del Gam­le Oslo om å gi til­la­tel­se til Nor­we­gi­an De­fen­ce League og Stopp Isla­mi­se­rin­gen av Euro­pa til å ha en sam­ling i Klos­ter­enga­par­ken. Vi or­ga­ni­ser­te med barn fra par­ken en møte­ak­sjon og lag­de et ban­ner: «Klos­ter­enga for alle». Til vi har svar på alle spørs­mål, hå­per vi at alle tar «Klos­ter­enga for alle» al­vor­lig og ikke på for­hånd be­stem­mer at vår egen Gam­le Oslo-fot­ball­klubb ikke er vel­kom­men. Vi kan ikke bru­ke det­te slag­or­det for å set­te en grup­pe i Gam­le Oslo opp mot en an­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.