Start med de som tren­ger det mest

Dagsavisen - - Debatt - GURI MEL­BY Venst­re gruppe­le­der i by­sty­ret. 3. kan­di­dat til Stor­tin­get

I Dags­avi­sen 22.8 sva­rer Ka­ri Eli­sa­beth Ka­ski og Sunn­va Eidsvoll (SV) på mitt inn­legg om by­rå­dets uso­sia­le mo­dell for til­de­ling av gra­tis Ak­ti­vi­tets­sko­le (AKS) ba­sert på geo­gra­fi frem­for be­hov. I sam­me avis skri­ver Be­rit Ly­sa­ker at hun tror by­rå­dets for­skjells­be­hand­ling vil vir­ke ut­jev­nen­de. La meg va­ere helt klar: Ven­st­res mo­dell er også ba­sert på at man i førs­te rek­ke må for­skjells­be­hand­le gjen­nom å prio­ri­te­re de fa­mi­lie­ne som har la­vest inn­tekt. Det vir­ker ut­jev­nen­de, for­di det gir alle like mu­lig­he­ter til å del­ta. Når man vel­ger å gi gra­tis AKS ba­sert på hvil­ket post­num­mer man har, blir noen barn stå­en­de uten­for på grunn av stør­rel­sen på for­eld­re­nes lomme­bok. Det er en type for­skjells­be­hand­ling vi i Venst­re ikke vil stå in­ne for.

«At en fa­mi­lie lig­ger over inn­tekts­gren­sen er in­gen ga­ran­ti for at den vel­ger å prio­ri­te­re å bru­ke tu­sen­vis av kro­ner i se­mes­te­ret på AKS», skri­ver Ka­ski og Eidsvoll. Det er selv­sagt rik­tig, og en ga­ran­ti for at alle kom­mer til å gå i AKS får man ikke selv om det er gra­tis hel­ler. Ven­st­res po­eng er ikke at alle må gå i AKS, men at alle skal ha mu­lig­he­ten til det. Slik er det ikke i dag, men der­som man had­de star­tet med de med la­vest inn­tekt, slik vi fore­slår, så kun­ne det va­ert slik. For å «bru­ke tu­sen­vis av kro­ner i se­mes­te­ret på AKS» er enk­le­re for en fa­mi­lie med to sto­re inn­tek­ter og hus på Kam­pen enn for en alene­mor på Nav i en blokk­lei­lig­het på Frog­ner. Li­ke­vel er det først­nevn­te som i dag ny­ter godt av ord­nin­gen.

Jeg gir gjer­ne SV hon­nør om de kla­rer å gjø­re gra­tis AKS i Oslo til en uni­ver­sell ord­ning. Venst­re er hel­ler ikke mot det. Som jeg har sagt så man­ge gan­ger før, så er ikke Venst­re mot uni­ver­sel­le ord­nin­ger. Men det hand­ler om hvor man star­ter. Jeg kon­sta­te­rer at SV og res­ten av by­rå­det fort­satt me­ner det er bed­re å star­te med de som har «rik­tig» adres­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.