– Små­li­ge kutt ram­mer sva­ke

• Kal­ler kutt i dag­pen­ger små­lig

Dagsavisen - - Forside - ■ SO­FIE PRESTEGÅRD ■ SIRI ØVERLAND ERIK­SEN (FOTO)

AR­BEID: Re­gje­rin­gen dri­ver med ri­siko­sport og lav­måls-kutt, me­ner Lo-leder Hans Chris­ti­an Gab­ri­el­sen.

– Den små­lig­he­ten re­gje­rin­gen vi­ser over­for de sår­ba­re grup­pe­ne i sam­fun­net er kan­skje det jeg sy­nes er mest opp­sikts­vek­ken­de, sier le­de­ren av Nor­ges størs­te ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjon om re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett for 2018.

Dag­penge­kutt

Re­gje­rin­gen fore­slår å stram­me inn reg­le­ne for dag­pen­ger og kut­te an­tall plas­ser på le­dig­hets­til­tak i for­sla­get til stats­bud­sjett for 2018. Det er det­te Lo-le­de­ren rea­ge­rer på.

– At man nå fak­tisk kut­ter opp­tje­nings­pe­rio­den fra tre til ett år for dag­pen­ger, sy­nes jeg er et opp­sikts­vek­ken­de små­lig kutt. Igjen er det de le­di­ge som blir ska­de­li­den­de, sier Lole­der Hans Chris­ti­an Gab­ri­el­sen til Dags­avi­sen.

Han er også sva­ert skep­tisk til at re­gje­rin­gen fjer­ner hele krise­pak­ken til Sør­vest­lan­det.

De sis­te åre­ne er det be­vil­get til sam­men 9 mil­li­ar­der kro­ner i til­taks­pak­ker til de de­le­ne av lan­det som var har­dest ram­met av olje­pris­fal­let. Det­te vi­dere­fø­rer ikke re­gje­rin­gen som føl­ge av at det nå går bedre i re­gio­nen.

– Ri­siko­sport

– Du kal­ler det ri­siko­sport å ta bort krise­pak­ken til Sør­vest­lan­det, men er det noe rop fra vest om mer krise­hjelp?

– Nei, men re­gje­rin­gen tar en vel­dig stor ri­si­ko ved å fjer­ne hele pak­ka. Det kan godt va­ere lurt å se på ni­vå­et. Men å fjer­ne den helt sy­nes jeg er ri­siko­sport, når det

fak­tisk er faer­re av oss i jobb nå enn da pak­ken kom, sier LO­le­de­ren.

For lite til ar­beids­livs­krim

Han me­ner også re­gje­rin­gen le­ve­rer for dår­lig på be­kjem­pel­se av so­si­al dum­ping og ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet.

– I hvert fall tatt i be­trakt­ning den re­to­rik­ken som har kom­met fra re­gje­rin­gen gjen­nom valg­kam­pen om det­te.

Her får LO støt­te fra ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjo­nen YS.

– Vi fin­ner in­gen sat­sing på ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet, og det har va­ert et vik­tig tema mel­lom par­te­ne i ar­beids­li­vet og myn­dig­he­te­ne. Så det er skuf­fen­de, sier Ys-leder Jorun Ber­land.

De ram­mer her de mest sår­ba­re grup­pe­ne.

Hans Chris­ti­an Gab­ri­el­sen, Lo-leder so­fie.preste­gard@dags­avi­sen.no

REA­GE­RER: Re­gje­rin­gen fore­slår å stram­me inn reg­le­ne for dag­pen­ger og kut­te an­tall plas­ser på le­dig­hets­til­tak i for­sla­get til stats­bud­sjett for 2018. Det li­ker LO dår­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.