– Når nep­pe NATO-MÅL

• Me­ner re­gje­rin­gen svik­ter på vik­tig punkt

Dagsavisen - - Forside - BJØRN S. KRIS­TI­AN­SEN

FORSVAR: Liv Sig­ne Na­var­sete (Sp) me­ner re­gje­rin­gen gjør mye rik­tig i opp­føl­gin­gen av ha­eren og Heime­ver­net. Men på et vik­tig punkt me­ner hun det svik­ter.

Re­gje­rin­gen kom i går til Stor­tin­get med en pro­po­si­sjon om den så­kal­te land­mak­ta – ha­eren og Heime­ver­net (HV) – som en opp­føl­ging til den al­le­re­de ved­tat­te lang­tids­pla­nen for For­sva­ret.

Penge­bru­ken er i tråd med lang­tids­pla­nen, men fort­satt mang­ler det pen­ger, me­ner Na­var­sete, som er for­svars­po­li­tisk tal­s­per­son i Sen­ter­par­ti­et. År­sa­ken er at Nor­ge har for­plik­tet seg over­for NATO til å øke for­svars­bud­sjet­tet slik at det når 2 pro­sent av BNP in­nen 2024.

– Jeg tvi­ler på at det blir mu­lig å nå Nato-må­let nå, sier Na­var­sete.

Hun vi­ser til at det øko­no­mis­ke hand­lings­rom­met kom­mer til å bli enda tran­ge­re i åre­ne som kom­mer, og at opp­trap­pin­gen mot Nato-må­let bur­de be­gynt umid­del­bart.

For­svars­opp­rør

– Det er et over­ord­net spørs­mål som jeg hå­pet re­gje­rin­gen vil­le gi et an­net svar på, og det er den øko­no­mis­ke ram­ma. Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg har for­plik­tet Nor­ge til å nå Nato-må­let in­nen 2024. Og re­gje­rin­gen føl­ger den øko­no­mis­ke ram­men for lang­tids­pla­nen, men ikke for å nå Nato-må­let, sier hun.

Det ble til dels kri­gersk stem­ning på lands­mø­te­ne til de størs­te par­ti­ene, Ap, Høy­re og Frp, da et for­svars­opp­rør reis­te seg fra gras­rota hos al­le de tre par­ti­ene. Det sør­get for na­er like­ly­den­de ved­tak om å nå Nato-må­let in­nen 2024.

– Det var stort fo­kus på re­gje­rings­par­ti­ene Høy­re og Frps lands­mø­ter om det­te, og jeg er skuf­fet over at re­gje­rin­gen ikke føl­ger opp, men leg­ger seg på en bane som gjø­re det vans­ke­lig å nå må­let, sier Na­var­sete.

– Jeg tror NATO vil va­ere lite for­nøyd med det­te. Jeg var på par­la­men­ta­ri­ker­for­sam­ling i NATO sist helg, og det er stort fo­kus på 2024må­let.

Stor­tings­re­pre­sen­tan­ten fra Sogn og Fjor­da­ne gir imid­ler­tid re­gje­rin­gen hon­nør for fle­re and­re grep i land­makt­mel­din­gen.

Mil­li­ar­de­ne mar­sje­rer

Liv Sig­ne Na­var­sete, for­svars­po­li­tisk tal­s­per­son i Sp

– Lang­tids­pla­nen for For­sva­ret in­ne­ba­erer en his­to­risk øko­no­misk opp­trap­pings­plan som er i rute og vil fort­set­te i åre­ne fram­over. For Ha­eren og Heime­ver­net ale­ne skal vi gjø­re in­ves­te­rin­ger i nytt ma­te­ri­ell og nye bygg for over 60 mil­li­ar­der kro­ner fram til 2034, sier for­svars­mi­nis­ter Ine Erik­sen Søreide til NRK.

Den sam­le­de lang­tids­pla­nen har en to­tal­ram­me på 180 mil­li­ar­der fram til 2034.

Na­var­sete vi­ser til at Søreide al­le­re­de har er­kjent at ram­me­ne for lang­tids­pla­nen ikke på langt na­er hol­der for å nå Nato-må­let. På et spørs­mål fra Na­var­sete i Stor­tin­get i vår, svar­te Søreide: «Å opp­nå en si­tua­sjon der Nor­ge fak­tisk bru­ker 2 pro­sent av BNP til for­svars­for­mål vil kre­ve be­ty­de­li­ge ramme­øk­nin­ger i de kom­men­de åre­ne, også ut over ni­vå­ene det plan­leg­ges for i den­ne lang­tids­pla­nen».

Men skry­ter også

Det in­ves­te­res tungt i ma­te­ri­ell og in­fra­struk­tur, noe som om­fat­ter blant an­net nye strids­vog­ner og nytt ar­til­le­ri.

Na­var­sete sier hun er for­nøyd med re­gje­rin­gen satsing på det­te punk­tet, som er i tråd med det Sp har øns­ket, un­der­stre­ker hun. Hun gir også tom­me­len opp for fort­satt satsing på Tele­mark ba­tal­jon, styr­kin­gen av for­sva­ret i Finn­mark, og at de el­le­ve Hv-dis­trik­te­ne be­står.

– En må ta tak i det som er bra, og HV11 har jeg kjem­pet mye for.

Jeg tror NATO vil va­ere lite for­nøyd med det­te. bsk@dags­avi­sen.no

Liv Sig­ne Na­var­sete (Sp)

RIS OG ROS: Liv Sig­ne Na­var­sete (Sp) me­ner re­gje­rin­gen tar en del gode grep, men me­ner sam­ti­dig at det er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.