Det hvi­te gale­hus

Dagsavisen - - Kommentar -

Det hvi­te hus i Washing­ton har va­ert det vik­tigs­te sym­bo­let på den frie verden etter and­re ver­dens­krig. Med pre­si­dent Do­nald Trump i det ova­le kon­to­ret, er Det hvi­te hus blitt et gale­hus. Trump er ver­re enn vi had­de fryk­tet. Han har ikke på noen måte mod­net i rol­len.

Den­ne uka be­gyn­te med ny­he­ten om at den re­pub­li­kans­ke ve­te­ra­nen Bob Cor­ker, le­de­ren for uten­riks­ko­mi­te­en i Se­na­tet, lan­get ut mot sin egen pre­si­dent og parti­fel­le. Det var ikke hint om uenig­he­ter om po­li­tis­ke lin­jer han kom med. Nei, han ut­tryk­te åpen og re­ell frykt for at Do­nald Trump er så in­kom­pe­tent i sitt em­be­te og tru­en­de mot and­re land at det kan føre USA og verden ut i en ny ver­dens­krig. Cor­ker snak­ket ut i The New York Ti­mes om at Det hvi­te hus sty­res som et «rea­li­ty show» og at hver­da­gen bak de hvi­te veg­ge­ne hand­let i ve­sent­lig grad om å kon­trol­le­re pre­si­den­ten.

Hver dag i ho­ved­sta­den til ver­dens mek­tigs­te land er nå en uver­dig pa­ro­di. Pre­si­den­tens hånd­te­ring av uva­er­s­ka­ta­stro­fe­ne som har ram­met lan­det, har va­ert et yn­ke­lig skue. Hans kon­ti­nu­er­li­ge ut­fall mot en så grunn­leg­gen­de de­mo­kra­tisk og grunn­lovs­be­skyt­tet in­sti­tu­sjon som den frie pres­sen, er skrem­men­de. En pre­si­dent som ut­tryk­ker kval­me over at medie­ne skri­ver det de vil, er ikke skik­ket til job­ben.

En pre­si­dent som ut­tryk­ker kval­me over at medie­ne skri­ver det de vil, er ikke skik­ket til job­ben.

Lan­dets til­bake­trek­king fra Pa­ris­av­ta­len, fra atom­av­ta­len med Iran og nå sist fra Unesco er dra­ma­tisk. USA har va­ert en sta­bi­li­se­ren­de kraft i verden si­den 1945. USA skap­te etter kri­gen or­den av kaos, og USA er fort­satt kjer­nen i den­ne or­de­nen. Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nens uten­riks­po­li­tikk har al­le­re­de gjort ubo­te­lig ska­de. Det ame­ri­kans­ke uten­riks­de­par­te­men­tet er be­visst de­si­mert, ti­talls am­bas­sa­dø­rer er fort­satt ikke er­stat­tet og enor­me sum­mer er truk­ket til­ba­ke fra in­ter­na­sjo­nalt ar­beid. Kon­se­kven­se­ne er per nå uover­skue­li­ge, men det er sik­kert at verden ald­ri blir den sam­me igjen. Selv med en ny pre­si­dent.

Ved ukas slutt duk­ket det igjen opp spe­ku­la­sjo­ner om at Trumps egen re­gje­ring kan kom­me til å av­set­te ham. Grunn­lo­vens 25. til­legg gir an­led­ning til det­te hvis pre­si­den­ten ikke er i stand til å gjø­re job­ben. Det er å håpe at det­te ini­tia­ti­vet kom­mer. For­di Trump er far­lig for oss al­le. Vise­pre­si­dent Mike Pen­ce som ny leder vil for­hå­pent­lig­vis gi sårt til­trengt sta­bi­li­tet og for­ut­sig­bar­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.