Jo­ker i bud­sjett­ka­ba­len

Re­gje­rin­gens liv hen­ger i en tråd spun­net av Knut Arild Harei­de.

Dagsavisen - - Kronikk - AR­NE STRAND Tid­li­ge­re sjef­re­dak­tør og en av Nor­ges mest pro­fi­ler­te po­li­tis­ke kom­men­ta­to­rer. Twit­ter: @ar­ne­strand

Det hø­rer med til unn­ta­ke­ne i vår po­li­tis­ke his­to­rie at ta­pe­ren av val­get får den mek­tigs­te po­si­sjo­nen i Stor­tin­get. Med 4,2 pro­sent, det størs­te ne­der­la­get i Krfs his­to­rie, er Knut Arild Harei­de og hans lil­le grup­pe blitt sva­ert vik­tig på Stor­tin­get. KRF har fått en av­gjø­ren­de inn­fly­tel­se på be­hand­lin­gen av stats­bud­sjet­tet og and­re vik­ti­ge sa­ker fra re­gje­rin­gen. Og ikke minst på spørs­må­let om hva slags re­gje­ring lan­det skal ha de nes­te åre­ne. Knut Arild Harei­de og hans par­ti kun­ne knapt ha øns­ket seg noe mer når valg­re­sul­ta­tet ble som det ble.

En mindre­talls­re­gje­ring som le­ver på nåde fra bare ett par­ti, ri­si­ke­rer å bli felt når som helst. Det skjed­de i 1986 da Carl I. Ha­gen hjalp Ap med å styr­te re­gje­rin­gen Wil­loch. Det ble star­ten på Gro-pe­rio­den som med et ube­ty­de­lig unn­tak (Sy­se-re­gje­rin­gen) strak­te seg over ti år.

Nå er Harei­de i sam­me mek­ti­ge po­si­sjon som Carl I. Ha­gen var etter val­get i 1985. Om Harei­de vil gjø­re som Ha­gen og om­set­te mak­ten til å fel­le re­gje­rin­gen, er et helt åpent spørs­mål. Det vik­ti­ge for Harei­de og KRF nå er at val­get har gitt dem den mek­ti­ge vippe­po­si­sjo­nen i Stor­tin­get.

At makt­for­hol­de­ne i Stor­tin­get er for­and­ret etter val­get ble ty­de­lig mar­kert un­der tron­tale­de­bat­ten. Det var like stor in­ter­es­se for Harei­des inn­legg som for inn­leg­ge­ne til Ap-leder Stø­re og stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg. Harei­de skuf­fet ikke. Han un­der­stre­ket par­ti­ets nye uav­hen­gig­het ved å for­sik­re at KRF kom­mer til å stem­me for de sa­ke­ne par­ti­et er for og mot det par­ti­et er mot. Han ga re­gje­rin­gen en på tyg­ga ved å stem­me for Aps for­slag om å ut­vi­de fedre­kvo­ten fra 10 til 14 uker. Og det kom­mer helt sik­kert mer av den slags i tida som kom­mer. Hvor len­ge re­gje­rin­gen vil orke å gå på ne­der­lag etter ne­der­lag er opp til Er­na Sol­berg å be­stem­me.

Bud­sjet­tett er grått og trist, uten klar po­li­tisk ret­ning og me­ning. Det har en elen­dig so­si­al pro­fil. Det er ikke et bud­sjett for bed­re kli­ma og mil­jø. Det er et stats­bud­sjett som først og fremst er til gle­de for sam­funns­øko­no­me­ne. De blir jo all­tid for­nøyd når bud­sjet­tet er så­kalt til­pas­set den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen. Norsk øko­no­mi går bed­re med vekst og fal­len­de le­dig­het. Iføl­ge la­ere­boka skal fi­nans­mi­nis­te­ren da bru­ke mind­re gass og mer brems. Olje­penge­bru­ken må ned. Men det går an å brem­se og bru­ke mind­re olje­pen­ger uten å ram­me barne­fa­mi­li­er, fat­ti­ge og ar­beids­løse.

Mens øko­no­me­ne klap­per i hen­de­ne over stats­bud­sjet­tet, fol­der man hen­de­ne i KRF og tak­ker for at man er kvitt sam­ar­beids­av­ta­len med re­gje­rin­gen. Det­te er ikke et stats­bud­sjett etter Krfs hjer­te. Par­ti­ets hjerte­sa­ker ram­mes. Bi­stands­bud­sjet­tet er svek­ket og det blir faer­re preste­stil­lin­ger. Det sat­ses ikke på tid­lig inn­sats i sko­le. Barne­ha­ge­ne blir dy­re­re. For­sla­get om å fjer­ne skatte­klas­se 2, som gir skatte­let­tel­ser til fa­mi­li­er der den ene par­ten har lav inn­tekt, er en di­rek­te pro­vo­ka­sjon mot KRF som tid­li­ge­re har måt­tet kjem­pe mot den blå­blå re­gje­rin­gen for å be­hol­de skatte­klas­se 2. Af­ten­pos­ten skrev i går at re­gje­rin­gen mø­ter veg­gen hos KRF og Venst­re i minst 11 sa­ker. Det gjel­der blant an­net Te­s­la-av­gif­ten, kutt i dag­pen­ge­ne, i an­tal­let kvote­flykt­nin­ger, kutt i be­vilg­nin­ger til kir­ken og kutt i presse­støt­ten. Krfs Geir Jør­gen Bekke­vold sier at presse­kut­tet er vel­dig pro­ble­ma­tisk, også må­ten det er inn­ret­tet på. Det ram­mer først og fremst num­mer to-avi­ser og me­nings­ba­eren­de riks­dek­ken­de avi­ser, som Klasse­kam­pen, Na­tio­nen, Vårt Land og Dags­avi­sen.

I KRF er opp­fat­nin­gen at bud­sjet­tet ram­mer KRF har­de­re enn det ram­mer Venst­re. KRF står etter val­get ster­ke­re rus­tet til å slå til­ba­ke. For re­gje­rin­gen hol­der det ikke med støt­te fra Venst­re. Knut Arild Harei­de og hans grup­pe må va­ere med på la­get.

Hvis ikke KRF får gjen­nom­slag, kan par­ti­et snu seg til Ap og de and­re op­po­si­sjons­par­ti­ene. Ap er for sin del klar for sam­ar­beid. Den mu­lig­he­ten må KRF gjø­re bruk av un­der bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne. KRF er ikke av­hen­gig av re­gje­rin­gen. Det er re­gje­rin­gen som er av­hen­gig av KRF.

Bud­sjet­tet ram­mer KRF har­de­re enn det ram­mer Venst­re. ar­ne.strand@dags­avi­sen.no

FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

I SENTRUM: Al­le flok­ker seg rundt Knut Arild Harei­de nå som Kris­te­lig Folke­par­ti er i vippe­po­si­sjon i Stor­tin­get. Her un­der tron­tale­de­bat­ten – Venst­re-leder Tri­ne Skei Gran­de (t.v.) og Sv-leder Au­dun Lys­bak­ken (t.h.).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.