Blir ny ny ge­ne­ral­sek­reta­er

Dagsavisen - - Samfunn -

Etter el­le­ve år som for­bun­dets ge­ne­ral­sek­reta­er i Hu­man­etisk For­bund, gir Kris­tin Mi­le nå sta­fett­pin­nen vi­de­re til Trond En­ger. Kris­tin Mi­le har hatt job­ben i to åre­måls­pe­rio­der, fra 2006 til 2018. En­ger sier han gle­der seg til å til­tre i den nye job­ben. – Hu­man-etisk For­bund er en vik­tig og spen­nen­de or­ga­ni­sa­sjon som jeg gle­der meg til å bli kjent med. Det er man­ge med­lem­mer, til­lits­valg­te og an­sat­te jeg skal bli kjent med. Det er en or­ga­ni­sa­sjon som har man­ge mu­lig­he­ter og en vik­tig stem­me i åre­ne frem­over, sier En­ger.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.