Vil gi to mil­li­ar­der til ny E18

Dagsavisen - - Samfunn -

E18: Statens veg­ve­sen fore­slår at Stor­tin­get set­ter av to mil­li­ar­der kro­ner til pro­sjek­te­ring og grunn­ar­beid på ny E18 i 2019, skri­ver Bud­stik­ka. En slik til­de­ling vil bety at bygge­start kan skje i slut­ten av 2019, iføl­ge veg­ve­se­net. Pro­sjekt­di­rek­tør Svein Røed i Statens veg­ve­sen på­pe­ker at Stor­tin­get må be­vil­ge pen­ge­ne i bud­sjet­tet for 2019. Det vil da va­ere pen­ger til å inn­løse ei­en­dom­me­ne som må inn­lø­ses i lø­pet av 2019. Statens veg­ve­sens hand­lings­pro­gram ble lagt fram fre­dag for­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.