Vil dele på ar­bei­det

• Fag­for­bun­det: På tide med seks­ti­mers­dag

Dagsavisen - - Samfunn - STI­AN FYEN

ARBEIDSLIV: Nå som det er dår­li­ge­re ti­der i Nor­ge bør vi inn­føre seks ti­mers ar­beids­dag som et nytt so­li­da­ri­tets­al­ter­na­tiv, me­ner Fag­for­bun­det.

■ – Det har va­ert ned­gangs­ti­der og dår­li­ge ut­sik­ter før der man har veks­let inn lønns­øk­ning med so­sia­le re­for­mer, sier for­bunds­le­der i Fag­for­bun­det Met­te Nord til Avi­se­nes Ny­hets­byrå (ANB).

Man­dag sam­les LOS størs­te for­bund med 350.000 med­lem­mer i of­fent­lig sek­tor til lands­møte i Oslo. Fag­for­bun­det har len­ge va­ert en av de ster­kes­te på­dri­ver­ne for seks­ti­mers­da­gen i fag­be­ve­gel­sen.

Kor­te­re ar­beids­dag

Un­der Lo-kon­gres­sen i vår ble det ved­tatt at man skul­le ut­re­de mu­lig­he­ten for ar­beids­tids­re­duk­sjon fra 7,5 til 6 ti­mers ar­beids­dag. Sam­ti­dig har man­ge va­ert skep­tis­ke til å re­du­se­re ar­beids­tida nå som Nor­ge går mot tøf­fe­re øko­no­mis­ke ti­der. Man­ge tar til orde for at vi bør job­be mer, ikke mind­re nå som vi må bru­ke mind­re olje­pen­ger. Men Fag­for­bun­det me­ner nett­opp de dår­li­ge ti­de­ne er et ar­gu­ment for kor­te­re ar­beids­da­ger.

– Jeg tror det er lurt å se det i en stør­re sam­men­heng. Det er klart det kos­ter. Men i 1987 fikk vi ar­beids­tids­re­duk­sjon på en halv time. Da var det ned­gang og mør­ke ti­der i in­du­stri­en. Ren­ta var på 18 pro­sent. Man­ge ban­ker gikk over ende. Det var mu­li­gens for å dele på ar­bei­det og få fle­re sys­sel­satt. I til­legg til det inn­før­te man å øke svan­ger­skaps­per­mi­sjo­nen fra 16 til 32 uker og inn­før­te Gro­da­gen, sier Nord.

500.000 uten ar­beid

– Fa­mi­lie­po­li­tik­ken til­si­er at vi nå må få fle­re folk ut i ar­beid for å dek­ke opp be­ho­vet. Da må vi se vi­de­re på so­sia­le re­for­mer for fak­tisk å få det til. Det vil sann­syn­lig­vis løn­ne seg etter hvert. Det er nes­ten 500.000 som er uten­for ar­beids­li­vet. Man­ge av dem kun­ne med til­rette­leg­ging kom­met inn og bi­dratt i ste­det for å va­ere på trygd, sier Nord.

I til­legg til at man de­ler på ar­bei­det kan seks­ti­mers­da­gen va­ere et grep for å sik­re bed­re pro­duk­ti­vi­tet på jobb, me­ner Fag­for­bun­det.

– Det er en del forsk­ning som sier at det er om­trent så len­ge du er pro­duk­tiv. Res­ten av da­gen er mind­re pro­duk­tiv. Kan­skje man da hel­ler skal gå hjem, og kom­me til­ba­ke ut­hvilt? sier for­bunds­le­de­ren. (ANB)

FOTO: FREDRIK BJERKNES

KORTERE AR­BEIDS­DAG: Fag­for­bun­det med for­bunds­le­der Met­te Nord i spis­sen me­ner det er for­nuf­tig med en ar­beids­tids­re­duk­sjon nå som Nor­ge går mot dår­li­ge­re ti­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.