Slutt på dyre kunde­ser­vice­num­re

Dagsavisen - - Samfunn -

FRIST TIL I MOR­GEN:I dag bru­ker man­ge virk­som­he­ter tre­sif­re­de og fem­sif­re­de num­mer til sin kunde­ser­vice. En te­le­fon til sli­ke num­mer kan kos­te for­bru­ke­re langt over nor­mal mi­nutt­pris. In­nen 15. ok­to­ber skal det bli en slutt på det­te. Både mar­keds­fø­rings­lo­ven og Eu-dom­sto­len for­byr na­e­rings­dri­ven­de å hen­vi­se kun­der til dyre spe­si­al- num­re. Taks­ten skal va­ere den sam­me som når man rin­ger et van­lig mo­bil- el­ler fast­te­le­fon­num­mer.

Nå vars­ler Bar­ne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tet at na­e­rings­dri­ven­de har fått frist til 15. ok­to­ber på å ret­te seg etter lov­ver­ket. Det­te gjør de en­ten ved å av­vik­le spe­sial­num­re­ne el­ler å til­by et al­ter­na­tivt og syn­lig kun­de- num­mer til nor­mal pris.

– Jeg for­ven­ter at al­le be­drif­ter nå slut­ter med å kun til­by dyre spe­sial­num­mer for å rin­ge de­res kunde­ser­vice. For­bru­ker­om­bu­det vil gjen­nom­føre en til­syns­ak­sjon for å kon­trol­le­re at na­e­rings­dri­ven­de føl­ger på­bu­det. De som ikke gjør det, ri­si­ke­rer bot, sier for­bru­ker­mi­nis­ter Solveig Hor­ne (Frp). (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.