Kan stil­les for ret­ten

Dagsavisen - - Verden -

SØR-AFRI­KA: Pre­si­dent Jacob Zu­ma kan straffe­for­føl­ges for om­fat­ten­de kor­rup­sjon knyt­tet til en vå­pen­av­ta­le på 1990-tal­let. Zu­ma ble al­le­re­de i 2005 sik­tet for kor­rup­sjon, men sa­ken ble hen­lagt i 2009. Si­den har op­po­si­sjons­par­ti­et De­mocra­tic Al­li­an­ce gang på gang gått ret­tens vei for å få Zu­ma stilt for ret­ten. Zu­ma selv har hele ti­den fast­holdt at han er uskyl­dig. I 2016 be­stem­te en dom­stol at sa­ken skul­le gjen­opp­tas, og Zu­ma an­ket. I går be­slut­tet lan­dets høy­es­te anke­dom­stol at av­gjø­rel­sen i den la­ve­re retts­in­stan­sen blir stå­en­de. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.