– Hvor er de unge kvin­ne­ne?

Dagsavisen - - Verden - TONE MAG­NI FIN­STAD VEST­HEIM

EURO­PA: Et ge­ne­ra­sjons­skif­te er på gang i et po­li­ti­ker­trøtt Euro­pa. Men kvin­ne­ne glim­rer med sitt fra­va­er.

Mens ÖVPS Se­bas­ti­an Kurz (31) kan bli «mil­len­ni­ums­ge­ne­ra­sjo­nens førs­te stats­le­der», er han ikke ale­ne. Det sis­te året har Euro­pa fått en rek­ke nye stats­le­de­re un­der 40 år:

Leo Va­rad­kar (38) ble Ir­lands yngs­te stats­mi­nis­ter- og førs­te åpent ho­mo­fi­le stats­le­der i det ka­tols­ke lan­det. Han har i til­legg in­disk far og irsk mor.

Em­ma­nu­el Macron (39) ble Frank­ri­kes yngs­te stats­le­der noen­sin­ne – unge enn

Na­po­le­on.

– Lei tra­ver­ne

– Dis­se le­der­ne re­pre­sen­te­rer et ge­ne­ra­sjons­skif­te. I møte med øken­de po­li­ti­ker­trøtt­het kan de ba­ere bud om noe nytt. Men man kan jo også spør­re seg: hvor­for er det in­gen kvin­ner på top­pen? spør Elin Ne­sje Vest­li, pro­fes­sor ved Høg­sko­len i Øst­fold og Østerrike-kjen­ner.

Ca­na­das Jus­tin Trudeau (45), Hel­las’ Alex­is Tsipras (42) og Ita­lias stats­mi­nis­ter Matteo Ren­zi (42) er and­re unge menn med mye makt. Men i Østerrike er det in­gen kvin­ne­li­ge unge fa­vo­rit­ter som kan ut­ford­re Kurz.

– Østerrike har et styk­ke å gå når det gjel­der like­stil­ling. I Tysk­land er det fle­re yng­re kvin­ne­li­ge parti­le­de­re, og sa­er­lig fra det gam­le DDR, selv om de ikke leder de størs­te par­ti­ene, sier Vest­li.

Ko­met­kar­rie­re

Man kan jo også spør­re seg: hvor­for er det in­gen kvin­ner på top­pen?

Elin So­fie Ne­sje Vest­li, Østerrike-kjen­ner

Kurz har gjort ko­met­kar­rie­re, og ble uten­riks­mi­nis­ter som 27-åring, før han ble parti­le­der tid­li­ge­re enn ven­tet. Mens ÖVP had­de syn­ken­de opp­slut­ning og re­gje­rings­sli­ta­sje med so­sial­de­mo­kra­te­ne, fikk han frie tøy­ler til å for­nye et par­ti med et traust ima­ge, sier Vest­li.

– Parti­lo­go­en gikk fra svart til tur­kis, og han fikk ut­for­me sitt eget team, der Kurz gikk uten­om de fles­te parti­tra­ver­ne, sier pro­fes­so­ren.

Kurz har for­søkt å kom­bi­ne­re et tra­di­sjo­nelt par­ti med en ny be­ve­gel­se, et slags hy­brid-par­ti, sier en kom­men­ta­tor til As­socia­ted Press.

I mot­set­ning til Tysk­lands Ange­la Mer­kel og par­ti­et CDU, som man­ge sam­men­lig­ner ÖVP med, har Kurz flyt­tet par­ti­et til høy­re, sa­er­lig i inn­vand­rings­spørs­mål. Mens par­ti­et lå rundt 22 pro­sent, har det nå ste­get med vel 10 pro­sent­po­eng med den unge parti­le­de­ren, og lig­ger nå på 33 pro­sent.

– Kurz fram­står ung og dy­na­misk. Men det er knyt­tet spen­ning til hvor len­ge det vil gå bra. Par­ti­et har en tra­di­sjon for har­de in­ter­ne kon­flik­ter, og noen vil nok etter hvert stil­le spørs­mål om Kurz sty­rer for mye etter eget hode, sier Vest­li.

tmfv@dags­avi­sen.no

FOTO: NTB SCAN­PIX

UNGE: Se­bas­ti­an Kurz kan bli en re­kord-ung stats­le­der, som Em­ma­nu­el Macron (39) (t.v.) og Jus­tin Trudeau (45).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.