– Vil an­gri­pe

• Hev­der Irak har star­tet of­fen­siv i Kirkuk

Dagsavisen - - Verden -

IRAK: Den ira­kis­ke ha­eren har iføl­ge en ge­ne­ral iverk­satt en mi­li­taer­ope­ra­sjon for å gjen­erob­re Kirkuk-pro­vin­sen, som nå kon­trol­le­res av kur­dis­ke styr­ker.

Ge­ne­ra­len opp­lys­te i går til ny­hets­by­rå­et AFP at den ira­kis­ke ha­eren ryk­ker fram­over for å gjen­erob­re stil­lin­ger som de mis­tet un­der IS’ ly­n­of­fen­siv i juni 2014.

Opp­lys­nin­ge­ne er ikke be­kref­tet fra of­fi­si­elt hold, og iføl­ge det kur­dis­ke ny­hets­by­rå­et Ru­daw avviser den ira­kis­ke ha­eren at den har iverk­satt en ope­ra­sjon sør for den olje­rike pro­vins­ho­ved­sta­den, som også he­ter Kirkuk.

Iraks stats­mi­nis­ter Hai­der alA­ba­di har tid­li­ge­re be­nek­tet å ha pla­ner om å gjen­nom­føre an­grep mot sitt eget folk.

Kur­dis­ke kil­der sa i går det ikke er noe som ty­der på at et an­grep er i gang ved byen, der tu­sen­vis av kur­dis­ke pesh- mer­ga-sol­da­ter er ut­plas­sert.

– Ge­ne­ra­le­ne ved fron­ten sier at de or­ga­ni­se­rer seg og ven­ter på å for­sva­re byen mot et an­grep, sier Shoresh Ka­dir, re­pre­sen­tant i Sve­ri­ge for den kur­dis­ke re­gion­re­gje­rin­gen.

Han av­kref­ter at det har hendt noe som ty­der på at et an­grep er i gang, men han sier sam­ti­dig at ira­kis­ke styr­ker be­fin­ner seg bare et par kilo­me­ter fra de kur­dis­ke pe­sh­mer­ga-styr­ke­ne.

Fle­re folke­grup­per

Kirkuk er en omstridt pro­vins i Nord-irak der det bor en rek­ke uli­ke folke­grup­per, blant an­net kur­de­re, turk­me­ne­re og ara­bis­ke sunni­mus­li­mer.

Kur­dis­ke myn­dig­he­ter har be­ord­ret tu­sen­vis av kur­dis­ke sol­da­ter til om­rå­det rundt byen.

– Tu­sen­vis av tungt be­va­ep­ne­de pe­sh­mer­ga-en­he­ter be­fin­ner seg nå i stil­lin­ger rundt Kirkuk, skri­ver en råd­gi­ver for kur­der­nes pre­si­dent Masoud Barza­ni på Twit­ter.

– De har fått ord­re om å for­sva­re byen for en­hver pris, fort­set­ter He­min Hawra­mi.

Stem­te for løs­ri­vel­se

Spen­nin­ge­ne i Nord-irak har økt kraf­tig etter at den selv­styr­te kur­dis­ke re­gio­nen i slut­ten av sep­tem­ber av­holdt en folke­av­stem­ning som end­te med et over­vel­den­de fler­tall for at Kur­dis­tan skal løs­rive seg fra Irak.

Kur­dis­ke styr­ker spil­te en sen­tral rol­le da IS ble dre­vet ut av Nord-irak, og etter å ha ryk­ket inn i den om­strid­te Kirkuk-pro­vin­sen har de ikke vil­let trek­ke seg ut igjen. Pro­vin­sen del­tok også i den om­strid­te folke­av­stem­nin­gen.

De sis­te da­ge­ne er si­tua­sjo­nen blitt sta­dig mer spent, og tors­dag sper­ret kur­dis­ke sol­da­ter fle­re vei­er for å hind­re ira­kis­ke styr­ker i å ryk­ke nord­over fra lan­dets nest størs­te by Mosul. Vei­ene ble imid­ler­tid åp­net igjen kort tid etter.

Strid om olje­felt

I går meld­te det re­gio­na­le kur­dis­ke sik­ker­hets­rå­det (KRSC) at ira­kis­ke re­gje­rings­styr­ker og al­li­er­te sjia­mus­lims­ke mi­lits­sol­da­ter har sam­let seg i to om­rå­der sør for byen Kirkuk.

Iføl­ge KRSC plan­leg­ger styr­ke­ne å ta kon­troll over na­er­lig­gen­de olje­felt, en fly­plass og en mi­li­taer­base etter å ha ut­sta­sjo­nert strids­vog­ner og tungt ar­til­le­ri bare 3 kilo­me­ter unna de kur­dis­ke pe­sh­mer­ga-styr­ke­ne. Kirkuk-pro­vin­sen hu­ser Nord-iraks størs­te olje­felt.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.