Snø­kvin­nen

Sjok­kert over «Snø­man­nen»-slak­ten? Uro­lig for Nor­ges fram­tid? Slapp av, na­sjo­nen har va­ert der før.

Dagsavisen - - Helg -

Vi var der, vi var der oppe. Vi var nevnt i sam­me set­ning som Martin Scor­se­se, Hol­ly­woods menn og kvin­ner vand­ret i våre ga­ter, de spil­te inn film i våre blok­ker. Første­els­ke­ren Michael Fass­ben­der satt på Schrø­der, sto på trik­ken, lå på isen. Bil­der av Rosteds­gate og Bren­neri­vei­en på the sil­ver scre­en, av Bø­ler! Det var jo et na­sjo­nalt film­gjen­nom­brudd vi sto foran, ikke et sam­men­brudd.

Pre­mie­ren på Jo Nes­bøs ro­man «Snø­man­nen» var en ne­se­sty­ver for oss al­le. Her har vi trodd at na­sjo­nal­skal­den var i de tryg­ges­te hen­der, og så det­te – en toer?! Og det er fak­tisk ikke an­mel­der­ne som kla­ger el­ler gjør seg in­ter­es­san­te el­ler jante­lo­ven som mel­der seg. Det er en dritt­film. Første­klas­ses rå­va­rer – bok, skue­spil­le­re, re­gis­sør – har blitt kjørt gjen­nom en kvern, og ut i den and­re en­den har det kom­met uspi­se­lig far­se.

Mens jeg har kjent med al­le som har va­ert in­volvert den­ne uka, man­ge hund­re nors­ke film­ar­bei­de­re har job­bet med fil­men, kom jeg på en tid­li­ge­re kvin­ne­lig be­kjent, Di­na.

Som jour­na­list i Af­ten­pos­ten for 16 år si­den ble jeg sendt nord­over for å dek­ke en sva­er kul­tur­ny­het. Jeg lan­det i Bodø. Der­fra gikk fer­den til umå­te­lig vak­re Kjer­ring­øy, og det som skul­le bli ram­me for den størs­te nors­ke film­sat­sin­gen noen­sin­ne. Minst 120 mil­lio­ner kro­ner var lagt i den dans­ke re­gis­sø­ren Ole Bor­ne­d­als hen­der for å lage film av Her­bjørg Wass­mos bok «Jeg er Di­na». Han lo­vet meg at han skul­le lage en film som var «cool, bru­tal, dra­ma­tisk, poe­tisk, ero­tisk, ube­ha­ge­lig, men smukk». Et to­ti­mers sanse­bom­bar­de­ment, ga­ran­ter­te han. In­tet mind­re. På rolle­lis­ta sto in­gen and­re and­re enn den frans­ke gi­gan­ten Gé­rard De­par­di­eu som skul­le sik­re fullt gjen­nom­slag i Euro­pa, vår egen vak­re Ma­ria Bonne­vie var le­ad­ing lady, svens­ke Per­nil­le Au­gust skul­le lok­ke svens­ke­ne til kino­sa­le­ne. Her had­de vi alt, en bok­suk­sess, en stjerne­re­gis­sør fra nabo­lan­det, topp skue­spil­le­re, man­ge mil­lio­ner og ver­dens vak­res­te ku­lis­ser. Vi var der, vi var der oppe.

Det min­ner til for­veks­ling på ukas his­to­rie.

– Man skal bli våt i buk­se­ne av den­ne fil­men, men­te dans­ken med an­sva­ret. Så flott var Bonne­vie og de nors­ke bjer­ge­ne. Alt strut­tet. Også den nors­ke pro­du­sen­ten Axel Helge­land, som ikke klar­te å hol­de til­ba­ke sin be­geist­ring for sin størs­te stjer­ne: – Uten De­par­di­eu vil­le det va­ert vans­ke­lig å få inn så man­ge pen­ger. En stor skue­spil­ler og en stor in­ter­na­sjo­nal kjen­dis med høy sta­tus, ikke minst i USA, sa han og jeg no­ter­te så blek­ket spru­ta. Men presse­kon­fe­ran­sen på Bodø Luft­havn med en for­sin­ket og sur De­par­di­eu på dår­lig en­gelsk og en for­vir­ret Wen­che Foss, lo­vet ikke godt. Det skul­le da hel­ler ikke ende godt.

Å sat­se alt på at minst èn mil­lion i Skan­di­na­via vil­le se fil­men, vis­te seg å va­ere gal­skap. Svens­ke­ne ga to­talt blaf­fen. Dans­ke­ne trakk på skuld­re­ne. Og på pre­sti­sje­fes­ti­va­len i Can­nes kun­ne de ikke brydd seg mind­re. Og nors­ke an­mel­de­re skog­ger­lo. VGS an­mel­der be­skrev fil­men som «bruns­tig og ba­nal» og ga en tre­er på ter­nin­gen. Da­gens Na­e­rings­liv kon­klu­der­te med at fil­men var «en brott­sjø av flaue ba­na­li­te­ter, ef­fekt­ma­ke­ri og sym­bo­lis­tisk rek­ved druk­ner hand­lin­gen». I Af­ten­pos­ten het det: ««Di­na» snub­ler inn i den skam­løse kitsch». Au.

Man skal bli våt i buk­se­ne av den­ne fil­men.

Hundre­tu­sen­vis av Ola og Ka­ri så fil­men, men det mon­net ikke. Re­sul­ta­tet var også en øko­no­misk ka­ta­stro­fe, Men i høst fikk Axel Helge­land Ae­res-aman­da. Mora­len må va­ere at det går bra til slutt.

lars.west.john­sen@dags­avi­sen.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.