Han fikk

Es­pen Barth Ei­de for­sik­rer at han har fått den plas­sen han øns­ket seg på Stor­tin­get.

Dagsavisen - - Helg - TOR SANDBERG

■ Du har va­ert både for­svars­mi­nis­ter og uten­riks­mi­nis­ter, men ikke stor­tings­re­pre­sen­tant. Hvor­for ikke?

– Jeg har ti års er­fa­ring fra re­gje­rings­ap­pa­ra­tet, først som stats­sek­reta­er i UD i Stol­ten­bergs førs­te re­gje­ring i 20002001, og så som stats­sek­reta­er og stats­råd i både For­svars­de­par­te­men­tet og i UD un­der den rødgrøn­ne pe­rio­den fra 2005-2013. Da job­bet jeg tett med Stor­tin­get, så jeg er godt kjent her! Det var en spen­nen­de tid, der vi fikk til mye i uten­riks- og for­svars­po­li­tik­ken. Det er der­imot førs­te gang jeg selv har stilt til valg til Stor­tin­get. Tid­li­ge­re har jeg ikke «opp­søkt» po­li­tis­ke job­ber, men blitt spurt om å bi­dra. Nå kjen­ner jeg imid­ler­tid at det er noe eget med å ha di­rek­te man­dat fra fol­ket, og jeg ser vel­dig frem til å dri­ve med po­li­tikk fra den­ne vin­ke­len også.

Er du skuf­fet over at du ikke fikk plass i Stor­tin­gets uten­riks- og for­svars­ko­mi­té?

– Nei. Jeg har job­bet med uten­riks- og sik­ker­hets­po­li­tikk det al­ler mes­te av li­vet, som fors­ker, po­li­ti­ker, og i fle­re FN­job­ber. Nå er jeg vel­dig klar for å job­be med ett av ver­dens vik­tigs­te spørs­mål, nem­lig hvor­dan vi skal sik­re at vi går over til et lav­ut­slipps­sam­funn før det er for sent. Klima­ut­ford­rin­gen er i sin na­tur glo­bal og det er mas­se in­ter­na­sjo­nal po­li­tikk i det­te. Nor­ge er sam­ti­dig en energistor­makt, og jeg har len­ge in­ter­es­sert meg for hvil­ket an­svar nett­opp olje- og gass­na­sjo­nen Nor­ge har for det­te ar­bei­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.