Tull med tu­rist­tall

In­gen aner hvor man­ge tu­ris­ter som fer­des i Nor­ge. Men nå kan kan­skje mo­bi­len gi oss noe av sva­ret.

Dagsavisen - - Helg -

Å tel­le tu­ris­ter er egent­lig en helt umu­lig greie i vårt lang­strak­te og grense­åpne land. Noe av det na­er­mes­te vi kom­mer, er å tel­le an­tall in­ter­na­sjo­na­le tu­ris­tan­koms­ter ved nors­ke ho­tel­ler, som var 4,1 mil­lio­ner i fjor. Men. En tys­ker som kom­mer til Nor­ge, som bor i fem da­ger på ett ho­tell, tel­les som én an­komst. Bor han på fem uli­ke ho­tel­ler, reg­nes det imid­ler­tid som fem in­ter­na­sjo­na­le an­koms­ter. Der­for sier tal­le­ne egent­lig lite om hvor man­ge tu­ris­ter som fak­tisk kom­mer, selv om an­tal­let in­ter­na­sjo­na­le an­koms­ter ofte feil­ak­tig bru­kes som sy­no­nymt med det – også i in­ter­na­sjo­nal sam­men­heng.

Og der­som tys­ke­ren bor på en cam­ping­plass el­ler et vand­rer­hjem, tel­les in­gen «in­ter­na­sjo­nal an­komst». Men til gjen­gjeld tel­les dis­se over­nat­tin­ge­ne som så­kal­te kom­mer­si­el­le over­nat­tin­ger, el­ler gjeste­døgn. Det var det mer enn 33,1 mil­lio­ner av i lan­det vårt i lø­pet av fjor­året. Ut­len­din­ge­ne sto kun for en knapp tredje­del av dis­se, 29 pro­sent. Men om tys­ke­ren har med telt el­ler bo­bil, og be­nyt­ter seg av alle­manns­ret­ten, re­gist­re­res han ikke noe sted i det hele tatt! Ei hel­ler om han har bor hos privat, el­ler har book­et over­nat­ting gjen­nom en ut­lei­e­for­mid­lings­tje­nes­te som Finn.no, Nova­sol el­ler Airbnb.

Si­den dis­se ikke har re­gist­re­rings­plikt over­for nors­ke myn­dig­he­ter, vet vi sva­ert lite om hvor man­ge gjeste­døgn de bi­drar med. Men det er snakk om man­ge hund­re tu­sen, som ikke gjen­spei­les i noen of­fent­li­ge sta­ti­stik­ker. I Ber­gen hev­der NHO reise­liv at Airbnb nå står for om lag en fjerde­del av ho­tell­roms­til­bu­det, og i juni had­de tje­nes­ten 22.000 an­non­ser i Nor­ge lig­gen­de ute, iføl­ge NRK. Der­for kre­ver både reise­livs­na­e­rin­gen, NHO reise­liv og fle­re fors­ke­re at myn­dig­he­te­ne snart får på plass inn­rap­por­te­rings­plikt for for­mid­lings­ak­tø­re­ne, i tråd med de­lings­øko­nomi­ut­val­gets inn­spill fra fe­bru­ar.

Der­som man bru­ker Ver­dens Tu­rist­or­ga­ni­sa­sjons (UNWTO) de­fi­ni­sjon på en tu­rist, blir tel­lin­gen enda mer trøb­le­te. De reg­ner en tu­rist som «en per­son som rei­ser til og opp­hol­der seg på ste­der der hun van­lig­vis ikke fer­des, hvor rei­sen er sam­men­hen­gen­de og har va­rig­het på un­der ett år». Det in­klu­de­rer alt­så både fe­rie-, fri­tids-, kon­fe­ran­se- og for­ret­nings­rei­ser. Lo­kal­tu­ris­ter, hytte­folk og dag­tu­ris­ter til­hø­rer også den­ne sek­ken. Og de lar seg ikke tel­le så lett. Der­for må de fles­te reise­må­le­ne ba­se­re seg på an­slag, når de vur­de­rer hvor man­ge tu­ris­ter de egent­lig får be­søk av.

Som i Lo­fo­ten, der det i medie­ne fle­re gan­ger de sis­te åre­ne har va­ert gjen­gitt at det kom­mer minst én mil­lion be­sø­ken­de. Men iføl­ge reise­livs­sjef Eli­sa­beth Drey­er har Lo­fo­ten kun rundt 445.000 kom­mer­si­el­le gjeste­døgn – i året. Men si­den øy­ri­ket er pep­ret av bo­bi­ler, fri­cam­pe­re, ■

airbnb-bru­ke­re og dag­tu­ris­ter, og den of­fi­si­el­le tel­lin­gen bare fore­går på ste­der med mer enn ti sen­ger, fore­trek­ker reise­livs­sje­fen hel­ler nå å snak­ke om an­tall gjeste­da­ger, som hun an­tar lig­ger på et sted mel­lom 800.000 og én mil­lion, iføl­ge fak­tisk.no. Som fak­tisk har prøvd vel­dig hardt å fin­ne ut hvor man­ge fak­tis­ke tu­ris­ter som fak­tisk be­sø­ker øy­ri­ket, og kom­met fram til at det egent­lig må va­ere om­kring 363.180. Men det tal­let tror de ikke selv på en gang, for­di det er så man­ge usik­re fak­to­rer.

Men nå er litt mer avan­sert telle­hjelp un­der­veis. Nå kan nem­lig tu­rist­sje­fe­ne «se deg» – tak­ket va­ere mo­bil­bru­ken din. For grun­nen til at data­pak­ke­ne dine blir stør­re og stør­re, uten at pri­se­ne egent­lig øker, er jo for­di Te­le­nor og Te­lia kan sel­ge in­for­ma­sjo­nen om mo­bil­bru­ken din – dyrt. Og nå kan al­le Eøs-bor­ge­re ro­ame uten frykt for sky­høye reg­nin­ger. Der­for kan tu­rist­sje­fe­ne nå kjø­pe inn «big data» hen­tet fra mo­bil­base­sta­sjo­ne­ne, og kart­leg­ge cir­ka hvor man­ge men­nes­ker og na­sjo­na­li­te­ter som be­fin­ner seg i et om­rå­de på et gitt tids­punkt. I ja­nu­ar vil de også få mu­lig­he­ten til å føl­ge be­stem­te sim­kort, så de kan få informasjon om hvor­dan tu­ris­te­ne be­ve­ger seg, og om hva de sø­ker etter. Men også her kan sta­ti­stik­ken gi pus­si­ge inn­slag. Når det var sju pro­sent fi­lip­pi­ne­re i Sogn og Fjor­da­ne en som­mer­dag i juli i år, var det nep­pe in­sta­gram­hu­ng­ri­ge tu­ris­ter, men cruise­båt­mann­skap, som var på fer­de. Tra­fik­ken vil gen­relt sann­syn­lig­vis hel­ler ikke fan­ge opp bor­ge­re fra uten­for Eøs-om­rå­det like godt, si­den de fort­satt må be­ta­le elleville roaming­sum­mer.

Men er det egent­lig så vik­tig å vite hvor man­ge som kom­mer? Ja! Å ha kor­rekt og opp­da­tert tu­rist­sta­ti­stikk er blant an­net vik­tig for å kun­ne di­men­sjo­ne­re både trans­port-, toa­lett- og et for­svar­lig helse­til­bud, og ha kon­troll på tu­rist­om­fan­get på et reise­mål.

chris­ti­ne.baglo@dags­avi­sen.no

Det er helt umu­lig å vite ek­sakt hvor man­ge tu­ris­ter som be­sø­ker og som rei­ser rundt i Nor­ge. FOTO: CHRIS­TI­NE BAGLO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.