Hyl­les på Broad­way

Dagsavisen - - Kultur - GITTE JOHANNESSEN

Bruce Spring­steen hyl­les av an­mel­der­ne for Broad­way-show­et sitt, etter pre­mie­ren tors­dag.

■ «En tri­umf», kon­sta­te­rer Rol­ling Stone om «Spring­steen on Broad­way». Show­et had­de pre­miere tors­dag, og spil­les fem gan­ger i uken frem til 2. fe­bru­ar 2018. Det er for lengst ut­solgt – selv om det slip­pes bil­let­ter hver uke i form av et slags lot­te­ri.

Selv om Rol­ling Stone no­te­rer seg at mye er inn­øvd, og uten den klas­sis­ke spon­ta­ni­te­ten fra kon­ser­te­ne, så fø­ler pub­li­kum «en utro­lig kraft» når de sit­ter så na­er ham – i det 960 se­ter sto­re Wal­ter Kerr Thea­ter.

– Det­te er an­ta­ge­lig det mins­te ste­det jeg har spilt på de sis­te 40 åre­ne, fast­slo Spring­steen.

Over­be­vi­sen­de

«Spring­steen on Broad­way» be­skri­ves av Rol­ling Stone som vans­ke­lig å ka­te­go­ri­se­re: «Det er ikke en kon­sert, ikke et ty­pisk en­manns­show, ikke en Broad­way-mu­si­kal. Men det er en av de mest over­be­vi­sen­de og dype fore­stil­lin­ge­ne en rocke­mu­si­ker har gjort i ny­ere his­to­rie».

BBCS an­mel­der er like be­geist­ret, og kal­ler show­et «en be­kref­tel­se av det over­strøm­men­de ar­tis­te­ri­et og den le­ven­de his­to­rie­for­tel­lin­gen som Spring­steens rock & roll de­ler med mu­sikk­tea­te­ret».

Man­ge av Bruce Spring­steens iko­nis­ke lå­ter er med, men iføl­ge BBC kon­sen­tre­rer han seg mer om å for­tel­le om sin ung­dom enn om hans na­er 45 år som en av de mest be­røm­te mu­si­ker­ne i verden.

En tri­umf.

Rol­ling Sto­nes an­mel­der om «Spring­steen On Broad­way»

Smerte­full

New York Ti­mes kal­ler fore­stil­lin­gen «en smerte­full, men spen­nen­de, opp­sum­me­ring av en kar­rie­re», og me­ner den «av­slø­rer den ekte og in­ten­se kunst­ne­ren» – også gjen­nom hvor­dan han frem­fø­rer de få liste­top­per­ne som får va­ere med. Der­med blir «Born in the USA», som av­slut­ter show­et, den pro­test­san­gen han hev­der han «all­tid skrev den som».

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.