Snøstorm i vann­glass

Man­ge er skuf­fet over at «Snø­man­nen» ikke var en do­ku­men­tar­film. Noen me­ner at hand­lin­gen er rent opp­spinn.

Dagsavisen - - Kultur - GEIR RAKVAAG Jour­na­list i kul­tur­av­de­lin­gen Twit­ter: @Geirrakvaag

Fil­ma­ti­se­rin­gen av «Snø­man­nen» er møtt med hode­rys­ten­de an­mel­del­ser av største­de­len av norsk pres­se. At fil­men har sine svak­he­ter er sann­syn­lig. Det kan jeg ikke ta stil­ling til, si­den den­ne kom­men­ta­ren har et av de vik­tigs­te kjenne­teg­ne­ne til kul­tur­de­batt: Jeg ut­ta­ler meg om noe jeg ikke har sett. At noen av an­mel­del­se­ne er snøb­lin­de i jak­ten på skan­da­ler er li­ke­vel åpen­bart.

Sånn har vi det ikke i Nor­ge, er en van­lig inn­ven­ding mot fil­men. Skue­spil­ler­ne snak­ker en­gelsk med hver­and­re. Oslo er skil­tet på en­gelsk. Det er en barne­hage i Frog­ner­par­ken. Man­ge på­pe­ker også at Har­ry Hole er i alt­for god form i for­hold til hvor mye han drik­ker. Men det har han va­ert i 11 ro­ma­ner også, uten at det har øde­lagt bø­ke­nes ryk­te. Sna­re­re tvert imot. Jo, vi har vel tenkt vårt om sann­syn­lig­he­ten, men vi har også ak­sep­tert at Su­per­mann kan fly og har un­der­buk­se­ne uten­på drak­ta.

Det ver­ste er visst li­ke­vel at ter­ren­get i «Snø­man­nen» ikke stem­mer med kar­tet. Spe­si­elt det­te med At­lan­ter­havs­vei­en. I en sar­kas­tisk an­mel­del­se har­se­le­rer Da­gens Na­e­rings­livs Bjørn Gab­ri­el­sen med at vei­en i fil­men lig­ger et sted mel­lom Oslo og Tele­mark, og at den også bru­kes i til­bake­blikk til 70-tal­let. At­lan­ter­havs­vei­en sto ikke fer­dig før i 1989. Det­te er kan­skje noe al­le vet? «Når Har­ry Hole må køyra frå Oslo til Tele­mark via At­lan­ter­havs­ve­gen, kan vi for­stå at folk i dis­trik­ta kla­gar på re­spons­tida til po­li­ti­et», me­ner Klasse­kam­pens an­mel­der Guri Kulås. Et strå­len­de re­to­risk po­eng. Av og til lar vi for­men trum­fe inn­hol­det. Men at vei­en ser bra ut er vel vik­ti­ge­re enn hvor den lig­ger? Noen reg­ner til og med «Apo­ca­lyp­se Now» som en god for­tel­ling fra Viet­nam­kri­gen, selv om den er spilt inn på Filip­pi­ne­ne.

Det fin­nes et fag­ut­trykk som he­ter sus­pen­sion of dis­be­lief. Som hand­ler om at en får god­ta vis­se pre­mis­ser for å få ut­byt­te av en for­tel­ling. Når vi ser et tea­ter­styk­ke kan vi ak­sep­te­re at hand­lin­gen fore­går uten­dørs om som­mer­en, selv om vi vit­ter­lig sit­ter in­ne i mør­ket og ser på. I sitt førs­te år som tea­ter­pub­li­kum nek­tet for­res­ten dat­te­ren min å tro at det var en venn av barne­hage­as­sis­ten­ten som spil­te Mik­kel Rev i «Dy­re­ne i Hakke­bakke­sko­gen» på Na­tio­nal­thea­tret. Det måt­te va­ere en or­dent­lig rev!

Dags­avi­sens egen an­mel­der er opp­tatt av at Val Kil­mer er dår­lig dub­bet i den­ne fil­men. Det­te ble nød­ven­dig for­di hand­lin­gen krev­de at han sa noe an­net enn un­der film­opp­ta­ket. På sam­me måte som man all­tid har sett «frem­med­språk­lig» film i de fles­te land vi li­ker å se opp til. Jeg er til­bøye­lig til å spil­le språk­kor­tet selv. Jeg li­ker «Aber Ber­gen» for­di de snak­ker saf­tig ber­gensk, og «Mons­ter», for­di det hø­res ut som ka­rak­te­re­ne vet hvor i nord de kom­mer fra, og hvor de skal. Li­ke­vel måt­te vi i ut­gangs­punk­tet god­ta at Max von Sy­dow spil­te Knut Ham­sun, og snak­ket svensk i fil­men fra 1996. Ghi­ta Nør­by var Ma­rie Ham­sun, og snak­ket dansk. Nør­by hus­kes også som den enes­te som for­sto Ernst-hugo Järe­gårds over­lege i Tv-se­ri­en «Ri­get». Järe­gård var tro­ver­dig i rol­len, selv om han ikke var lege i vir­ke­lig­he­ten.

Det­te er en gam­mel kjepp­hest for meg. Som sist var fram­me da rea­lis­men i spille­fil­men «Kon-ti­ki» ble be­stridt i 2012. Det fan­tes visst ikke hvit­hai i far­van­ne­ne der man van­lig­vis fer­des med bal­sa­flå­te. Det­te min­net oss om at hai­en i «Jaws» (el­ler «Jafs» som den dess­ver­re ikke het på norsk) ikke var en or­dent­lig hai, men la­get av me­tall. Do­ku­men­tar­fil­men om «Kon­ti­ki» kom al­le­re­de i 1950. Den vant en Os­car-pris. Spille­fil­men ble bare no­mi­nert til Os­car. Det var nok på grunn av hvit­hai­en at sta­tu­en glapp.

For til­hen­ge­re av den ab­so­lut­te rea­lis­men kan vi av­slø­re at «Bla­de Run­ner 2049» i vir­ke­lig­he­ten ble spilt inn i 2016. Den størs­te skan­da­len i sci-fi-fil­mens his­to­rie si­den det kom fram at «Star Wars» ikke vir­ke­lig ble la­get i en ga­lak­se langt, langt borte. Nes­ten ikke til å tro.

geir.rakvaag@dags­avi­sen.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.