Hele verden føl­ger med

I dag spil­les ver­dens størs­te fot­ball­kamp.

Dagsavisen - - Sport - KOMMENTAR Twit­ter: @es­penhr

Li­ver­pool mot Man­ches­ter Uni­ted er Eng­lands størs­te fot­ball­kamp. Med god mar­gin, selv om det er man­ge stor­opp­gjør i En­gelsk fot­ball som Sun­der­land mot New­cast­le og Ar­se­nals mø­ter mot Spurs. Euro­pas størs­te kamp? Hm, her vil det va­ere enda fle­re dis­ku­sjo­ner. Cel­tic mot Ran­gers? Tyr­kia el­ler Hel­las? Nei. Tysk­land? Tja. El Clas­si­co? Vel. Re­al Mad­rid og Bar­ce­lo­na har det med å mø­tes noen fle­re gan­ger hver se­song enn Li­ver­pool og Uni­ted og det ut­van­ner lik­som opp­gjø­re­ne noe. In­gen match­er over­går mø­te­ne mel­lom de røde erke­ri­va­le­ne i nord­vest i fot­bal­lens hjem­land. Den sis­te over­gan­gen klub­be­ne imel­lom var i 1964; da gikk man­cu­ni­an Phil Chis­nall til Li­ver­pool, det sier litt om ri­va­li­se­rin­gen.

Klopp mot Mou­rin­ho er også en kamp i kam­pen. Si­den Mou­rin­ho kom til Man­ches­ter har beg­ge ma­na­ger­ne tatt 88 po­eng i liga­en. Beg­ge ma­na­ger­ne har fått tid med la­get sitt. Det er de­res egne stal­ler og nå er det en slags ek­sa­men for Klopp og Mou­rin­ho. Og for Klopp kan gull­hå­pet ryke al­le­re­de lør­dag. Et liga­gull som har va­ert sav­net i Li­ver­pool si­den 1990, men skal det hol­des liv i hå­pet, må nes­ten Klopps menn vin­ne. For med sju po­eng opp til te­ten før match­en, er det fort kri­se på An­field. Ti po­eng opp hø­res mye ut. Men det som kan­skje svir mest i så fall, er at det rak­ner mot nett­opp ri­va­len. Det gjel­der beg­ge si­der. De to by­ene er ri­va­ler på så mangt og si­den Spin­ning Jen­ny er det vel kun Beatles og fot­ball­klub­be­ne i Li­ver­pool som har kun­net matche na­bo­en Man­ches­ter po­pu­la­er­kul­tu­relt? A Flock Of Seagulls er lik­som ikke helt det sam­me som New Or­der. Det­te er kam­pen hvor le­gen­der ska­pes og fø­lel­se­ne ko­ker over, både på gres­set, tri­bu­nen og pu­ben. El­ler som den gam­le Uni­ted­ma­na­ge­ren Ron At­kin­son sa det; «Det­te er som Viet­nam», etter å ha blitt an­gre­pet med tåre­gass på vei til match mot Li­ver­pool.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.