– Tror det blir mitt sis­te OL

Dagsavisen - - Sport - STI­AN GRYTHAUGEN

FARVEL?: Emil Heg­le Svend­sen (32) kla­rer ikke se for seg at han går OL i 2022. Vin­ter­le­ke­ne i Py­e­ong­chang lig­ger an til å bli trøn­de­rens olym­pis­ke farvel.

■ Snart 12 år er gått si­den ski­skyt­ter­pro­fi­len de­bu­ter­te i OL­sam­men­heng med sjette­plass på fel­les­star­ten i To­ri­no. Si­den har det blitt yt­ter­li­ge­re to vin­ter­le­ker og fem me­dal­jer. Fire av dem i gull. I Py­e­ong­chang i fe­bru­ar står 32-årin­gen etter alt å døm­me på start­stre­ken i sitt fjer­de OL. Fle­re blir det nep­pe.

– Jeg tror det­te blir mitt sis­te OL. Det hand­ler vel om at al­le sån­ne be­slut­nin­ger tas på bak­grunn av den fø­lel­sen du har, og det er at jeg er in­ne på des­ser­ten i kar­rie­ren. Jeg er rett og slett i gang med den sis­te inn­spur­ten, så får vi se om jeg har noe mer å gi, sier Svend­sen.

Med sine 26 mes­ter­skaps­me­dal­jer har Heg­le Svend­sen me­rit­ter de faer­res­te kan vise ma­ken til. Sam­ti­dig har kar­rie­ren inne­holdt bølge­da­ler. For­ri­ge se­song kom 32-årin­gen ald­ri helt opp på det ni­vå­et han al­ler helst vil å va­ere på. Syk­doms­trøb­bel i se­song­opp­kjø­rin­gen ga et tyn­ne­re tre­nings­grunn­lag enn øns­ke­lig, og det straf­fet seg uto­ver vin­te­ren. Nå ser ting helt an­ner­le­des ut. Bak seg har 32-årin­gen en som­mer na­er­mest fri for feil­sk­ja­er.

– Jeg har ikke le­vert på det ni­vå­et jeg øns­ker på noen år, så det had­de va­ert gøy å fin­ne til­ba­ke til det. Jeg er en sånn type som blir vel­dig mett av suk­sess, og desto mer gi­ra når det går dår­lig. Nå er jeg vel­dig gi­ra på å kom­me til­ba­ke, sier han.

9. fe­bru­ar nes­te år ten­nes OLil­den i Sør-ko­rea. To da­ger se­ne­re inn­le­der de mann­li­ge ski­skyt­ter­ne sin jakt på edelt me­tall med sprint. (NTB)

FOTO: NTB SCAN­PIX

OL-MODUS: Emil Heg­le Svend­sen har OL i blik­ket. Her på sam­ling i frans­ke Cor­ren­con-en-ver­cours.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.