Le­gen­de i bok­form

Dagsavisen - - Sport - TOM VESTRENG

BOTTA: På isen var han en stjer­ne uan­sett hvil­ket lag han spil­te for. Uten­om isen var han en per­son full av mys­tikk.

■ Ber­gen­se­ren Klaus Erik­sen er over gjen­nom­snitt­lig sports­in­ter­es­sert, og har to gan­ger gått til topps i «Kvitt el­ler dob­belt» i em­net fot­ball-vm.

Nå er han ute med sin førs­te bok, «Botta», som kom­mer man­dag.

Det har blitt en god, aer­lig og opp­rik­tig bok, som vil gle­de man­ge – ikke bare hockey­in­ter­es­ser­te.

Ti­de­nes størs­te

Man­ge reg­ner Botta som ti­dens størs­te nors­ke hockey­spil­ler. Noe selv stjerne­spil­le­re som Mats Zuc­ca­rel­lo og Es­pen «Sham­po» Kn­ut­sen har ut­talt.

«Han er en le­gen­de, og kan- skje den bes­te vi har hatt. Det er ham al­le der ute snak­ker om», sier Mats Zuc­ca­rel­lo i bo­ken.

– Min fa­sci­na­sjon for Bjørn kom­mer selv­føl­ge­lig av at han var en fan­tas­tisk hockey­spil­ler. Sam­ti­dig er det rundt ham en aura av mys­tikk, det går man­ge anek­do­ter om han, han er myte­om­spun­net og man vet ikke om det man hø­rer er sant el­ler ikke. Som jeg skri­ver et sted i bo­ken; det vil all­tid va­ere ett el­ler an­net ved han vi ikke kan for­stå. Jeg vi­ser til et si­tat tatt fra en Bob Dy­lan-låt : «So ea­sy to look at, so hard to de­fine» (Bjørn var vel­dig be­geist­ret for Dy­lan), sier for­fat­ter Klaus Erik­sen til Dags­avi­sen.

– Jeg har sett ham spil­le, både i Furu­set-drakt på førs­te halv­del av 1980-tal­let og på Djerv og Ber­gen/djerv i åre­ne fra 1985 til 1987. Jeg hus­ker å ha del­tatt i ap­plau­sen han fikk som Furu­set – spil­ler i Ber­gens­hal­len, sier Erik­sen.

Uten råd­gi­ve­re

Da­gens idretts­ut­øve­re har fullt om med agen­ter og råd­gi­ve­re, som for­hand­ler fram kon­trak­ter og go­der. Bjørn had­de in­gen rundt seg. Noe som også gjor­de at han ald­ri fikk fot­fes­te i ver­dens bes­te hockey­liga, NHL. Det ble med en kamp for De­troit Red Wings i 1979.

Bjørn var hel­ler ikke en per­son som ba om hjelp. Og had­de han be­stemt seg for noe, så vil­le han helst ord­ne opp på egen hånd.

Bjørns me­rit­ter på isen er kjent for de fles­te med hockey­in­ter­es­se.

Men i ku­lis­se­ne var de man­ge som vil­le ha en bit av Bjørn. Un­der OL i Sa­ra­je­vo i 1984 var det en dis­ku­sjon rundt Bjørns sta­tus. Pro­fe­sjo­nell el­ler ama­tør?

Bjørn ble etter hvert tvun­get av nors­ke le­de­re til å skri­ve un­der på at han ikke had­de va­ert pro­fe­sjo­nell, for å kun­ne spil­le OL for Nor­ge. Til tross for at han had­de spilt en kamp i NHL tid­li­ge­re. Det kos­tet til slutt Bjørn ett års ute­sten­gel­se fra hockey.

20. juni 1989 rin­ger Bjørn til min bror Frank: «Jeg er på vei hjem, og kan jeg bo hos deg noen da­ger? spur­te Bjørn.

Frank viss­te at Bjørn lik­te å kjø­re om nat­ten, og svar­te at «jeg rer opp sen­ga, og lar dø­ra stå åpen.

Da Frank sto opp nes­te mor­gen var sen­gen urørt.

Få mi­nut­ter se­ne­re kom te­le­fo­nen om at Bjørn had­de kjørt seg i hjel på vei hjem fra Sve­ri­ge. Kun 30 år gam­mel.

tom.vestreng@dags­avi­sen.no

FOTO: PRIVAT

BIOGRAFI: Klaus Erik­sen har skre­vet biografi om hockey­le­gen­den Bjørn «Botta» Skaa­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.