– Har ald­ri fått noe fra al-khe­l­ai­fi

Dagsavisen - - Sport -

AVVISER: Tid­li­ge­re Fi­fa-ge­ne­ral­sek­reta­er Jero­me Valcke avviser at han har latt seg be­stik­ke av Pa­ris Saint-ger­main-ei­er Nas­ser al-khe­l­ai­fi.

– De sier at Nas­ser har gitt meg pen­ger i byt­te for for­del­ak­tig be­hand­ling ved ret­tig­hetskjøp, men jeg har ikke fått noe som helst fra ham, sier Valcke til L’equi­pe.

– Det har ald­ri va­ert noen ut­veks­ling mel­lom Nas­ser og meg. Ald­ri, leg­ger han til.

Sveit­sisk på­tale­myn­dig­het meld­te tors­dag at Valcke, alKhe­l­ai­fi og en tred­je per­son er un­der etter­forsk­ning mis­tenkt for kor­rup­sjon i for­bin­del­se med salg av medie­ret­tig­he­ter til fot­ball-vm.

Valcke ble tatt inn til av­hør i Genè­ve da han var i Sveits i for­bin­del­se med en hø­ring i Idret­tens vold­gifts­rett. På­tale­myn­dig­he­ten sa at han har sta­tus som mis­tenkt.

Valckes ad­vo­kat un­der­stre­ket etter av­hø­ret at hans kli­ent be­nek­ter å ha gjort noe galt.

– Han for­lot byg­nin­gen som en fri mann. Han er ikke un­der­lagt noen re­strik­sjo­ner, og det er ikke be­talt noen form for kau­sjon, sa Step­hane Ceccal­di i en ut­ta­lel­se.

Den tred­je mis­tenk­te i sa­ken er en ikke navn­gitt for­ret­nings­mann som iføl­ge på­tale­myn­dig­he­ten ar­bei­der i ret­tig­hets­bran­sjen. Sa­ken har va­ert un­der etter­forsk­ning si­den mars, men ble kjent da Valcke ble tatt inn til av­hør. Sam­me dag ble det på opp­drag fra sveit­sis­ke myn­dig­he­ter ak­sjo­nert mot lo­ka­ler i fle­re land, der­iblant bein Me­dia Groups kon­tor i Pa­ris – al-khe­l­ai­fis sel­skap.

Valcke fikk i ja­nu­ar spar­ken som Fi­fa-ge­ne­ral­sek­reta­er.

(NTB)

FOTO: NTB SCAN­PIX

ETTERFORSKES: Tid­li­ge­re Fi­fa-ge­ne­ral­sek­reta­er Jero­me Valcke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.