Lyns lil­le håp

• Frigg førs­te hin­der i opp­rykk­sjak­ten

Dagsavisen - - Sport - REI­DAR SOL­LIE

2. DI­VI­SJON: I dag kan Lyn ryk­ke opp til 2. di­vi­sjon. I så fall er det en mile­pael.

■ Det er man­ge grun­ner til å håpe på at Lyn tar ste­get og ryk­ker opp til 2. di­vi­sjon. De til­hø­rer norsk topp­fot­ball. Tar de det­te ste­get, kan de al­le­re­de nes­te år va­ere nest best i Oslo. Men de skyn­der seg lang­somt...

Mens da­gens run­de i 2. di­vi­sjon na­er­mest bare har fi­lo­so­fisk in­ter­es­se for de in­volver­te Oslo-la­ge­ne, er man­ges øyne ret­tet mot et an­net Oslo­der­by: Frigg mot Lyn. Dis­se la­ge­ne snak­ket om sam­men­slå­ing for noen ti­år si­den. Nå skal Frigg gjø­re hva de kan for å øde­leg­ge Lyns opp­rykks­drøm. Men kan- skje Lyn tå­ler ett tap i sine to sis­te kam­per, der­som de unn­går po­eng­trekk etter bruk av spil­ler med ka­ran­te­ne i en tid­li­ge­re kamp. Da den­ne avi­sen gikk i tryk­ken i går, var sa­ken fort­satt ikke av­gjort.

Sta­ba­ek og Eids­vold Turn

Bak­fra tru­er Sta­ba­ek2 og Eids­vold Turn. Men nett­opp dis­se to mø­tes også i dag. Skul­le Eids­vold Turn vin­ne, øker Lyns sjan­ser yt­ter­li­ge­re.

På bil­det over dis­se lin­jer ser du Lyns cup­fi­nale­lag fra 1968. Det var den­ne gjen­gen som se­ne­re den høs­ten spil­te mot Bar­ce­lo­na i kvart­fi­na­len i den da­va­eren­de Europa­cu­pen og pres­ter­te 2–2 og 2-3, beg­ge kam­pe­ne måt­te spil­les i Spa­nia. Det re­pre­sen­te­rer toppunk­tet i Lyns lan­ge his­to­rie. Med på bil­det er blant and­re Andreas Mo­ris­bak og Ola Dyb­wad Ol­sen. Beg­ge føl­ger Lyn tett den dag i dag.

Må sor­te­re

– Ja, vi skyn­der oss lang­somt og har våre ut­ford­rin­ger, sa sports­sjef Rolf Mag­ne Wal­stad da vi snak­ket med ham tid­li­ge­re om hver­da­gen i Lyn i dag. Det er Kring­sjå ved Sogns­vann som er ba­sen nå. Verden ser helt an­ner­le­des ut enn i 1968.

PS. Frigg har flyt­tet da­gens kamp til Røa kunst­gress på grunn av for­ven­tet pub­li­kums­inn­rykk fra Lyns side. De vil­le egent­lig spilt på Frog­ner, men der er ikke ba­nen klar. Friggs an­leggs­pro­ble­ma­tikk er en helt an­nen his­to­rie... Rolf Mag­ne Wal­stad, sports­sjef i Lyn Men det er en an­nen tid i Lyn nå. Etter kon­kur­sen i 2010 har klub­ben grad­vis byg­get seg opp igjen. I årets Lyn-stall har over 30 spil­le­re va­ert med i en A-lags­tropp som tid­vis har va­ert alt­for stor. Tre­ner Tho­mas André Øde­gaard må sor­te­re hvis det blir opp­rykk.

Vi skyn­der oss lang­somt. rei­dar.sol­lie@dags­avi­sen.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.