75 år

Dagsavisen - - Folk -

Pen­sjo­nert pro­fes­sor i nor­dis­ke språk Ar­ne Torp, Bae­rums­vei­en 144 A, 1358 Jar. Ju­bi­lan­ten er født i Holt i Aust-ag­der og voks­te opp sam­me sted. Han er norsk språk­fors­ker, nor­dist. cand. philol. med fa­ge­ne tysk, ne­der­landsk og nor­disk fra UIO. Han var uni­ver­si­tets­lek­tor i nor­disk språk­vi­ten­skap ved UIO 1972–1983, første­ama­nu­en­sis fra 1983 og pro­fes­sor 2006–2012. Han var leder av Lands­la­get for språk­lig sam­ling (LSS) 1989–1993 og re­dak­tør for bladet Språk­lig sam­ling 1993–2003. Han har un­der­vist i så å si al­le di­si­pli­ner in­nen­for nor­disk språk­vi­ten­skap, og han har skre­vet man­ge la­ere­bø­ker, både for uni­ver­si­tets- og høg­skole­sek­to­ren og for vi­dere­gå­en­de sko­le, om alt fra nor­rønt og språk­his­to­rie til mo­der­ne dia­lek­ter og inn­de­ling av nor­dis­ke språk. Torp er også kjent fra ra­dio­re­kla­me­ne for dag­lig­vare­kje­den Jo­ker, der han heim­fes­ter dia­lek­ten til den lo­ka­le kjøp­man­nen.

Adjunkt, cand.mag., pen­sjo­nert la­erer og bussjå­før Ar­ve Hunei­de, Eik­livei­en 26, 3511 Høne­foss.

Pro­fes­sor em. dr.med. Ar­ne Eke­land, Fa­ger­strand­vei­en 64, 1363 Hø­vik. Ju­bi­lan­ten er født og opp­vokst på Voss. 1996–2013 var han adm. di­rek­tør og av­de­lings­over­lege på or­to­pe­disk av­de­ling, Marti­na Han­sens Ho­s­pi­tal. Han ble cand.med. 1967, uni­ver­si­tets­lek­tor i ki­rur­gi 1974, dr.med. 1981 og pro­fes­sor i or­to­pe­disk ki­rur­gi 1990 ved UIO. Etter tur­nus­tje­nes­te i Askim og Nord­kapp og mi­li­ta­er­tje­nes­te ved Ha­erens Fall­skjerm­je­ger­sko­le tok han spe­sia­list­ut­dan­nel­se i ge­ne­rell og or­to­pe­disk ki­rur­gi ved Aker og Ul­le­vål syke­hus, Riks­hos­pi­ta­let og Sop­hies Min­de. Han ble over­lege på or­to­pe­disk av­de­ling 1987 og kli­nikk­over­lege, ki­rur­gisk kli­nikk 1990, Ul­le­vål syke­hus. Eke­land er aeres­med­lem i In­ter­na­tio­nal Socie­ty for Ski­ing Safety og Norsk Ar­tro­sko­pi­for­ening. Fra 2013 ar­bei­der han del­tid på or­to­pe­disk po­li­kli­nikk, Marti­na Han­sens Ho­s­pi­tal og i Norsk pa­si­ent­skade­er­stat­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.