80 år

Dagsavisen - - Folk -

Mi­sjo­na­er Gunn­leik Sei­er­stad, Ås­si­den ter­ras­se 8, 1160 Oslo. Sei­er­stad er ut­dan­net real­fags­lek­tor fra Uni­ver­si­te­tet i Oslo. I 1997 ble han ge­ne­ral­sek­reta­er i Det Nors­ke Bi­bel­sel­skap, en stil­ling han had­de fram til han ble pen­sjo­nist i 2005. Han er frem­de­les ak­tiv som fri­vil­lig ar­bei­der i me­nig­hets­liv og or­ga­ni­sa­sjo­ner, na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt. Tid­lig i kar­rie­ren var ju­bi­lan­ten sek­reta­er i Nor­ges Kris­te­li­ge Stu­den­t­og Skole­ung­doms­lag, og fra 1968 job­bet han som mi­sjo­na­er og fy­sikk­la­erer ved sko­len Co­le­gio Bi­lingüe i Cu­en­ca i Ecua­dor. Han har va­ert mi­sjons­sek­reta­er og se­ne­re ge­ne­ral­sek­reta­er i Den nors­ke San­tal­mi­sjon. Fra 1991 bod­de han i Lon­don og le­det Uni­ted Bib­le Socie­ties’ ar­beid i Euro­pa, Nord-afri­ka og Midt­østen. Pensj. in­te­ri­ør­ar­ki­tekt og ar­ki­tekt MNAL Claus Dreck­er, Nonne­gata 11, 0656 Oslo. Dreck­er er født og opp­vokst i Tysk­land og ble norsk stats­bor­ger i 1975. Ju­bi­lan­ten job­bet som se­nior­ar­ki­tekt i Pla­tou Ar­ki­tek­ter, se­ne­re Pla­tou Off­shore De­sign A/S, fra 1974 til 2000. Han er ut­dan­net in­te­ri­ør­ar­ki­tekt og byg­nings­ar­ki­tekt. Ju­bi­lan­ten har ar­bei­det med både uni­ver­si­tets­og syke­hus­pro­sjek­ter, men ho­ved­sa­ke­lig har han tatt off­shore­opp­drag. Dreck­er har va­ert, og er frem­de­les, opp­tatt av ho­mo­fi­les ret­tig­he­ter. I 1970- og 1980åre­ne var han leder av lands­sty­ret i Det nors­ke for­bun­det av 1948 (DNF-48) og se­ne­re tals­mann for Fel­les­rå­det for ho­mo­fi­le or­ga­ni­sa­sjo­ner i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.