DET HEND­TE

Dagsavisen - - Folk -

1888: Den frans­ke opp­fin­ne­ren Louis Le Pr­in­ce tok opp det som tro­lig er ver­dens elds­te be­var­te film. Fransk­man­nen byg­de his­to­ri­ens førs­te fun­ge­ren­de film­ka­me­ra i 1886, og selv om han i etter­tid er kom­met i skyg­gen av både Tho­mas Edi­son og brød­re­ne Lu­miè­re, blir Le Pr­in­ce av man­ge film­his­to­ri­ke­re reg­net som fil­mens egent­li­ge opp­fin­ner. 14. ok­to­ber 1888 var Le Pr­in­ce på be­søk hos en fa­mi­lie ved navn Whit­ley i Le­eds i Eng­land. Her fil­met han fire av fa­mi­li­ens med­lem­mer mens de spa­ser­te i ha­gen. Den bane­bry­ten­de fil­men har fått nav­net «Round­hay Gar­den Sce­ne» og skal opp­rin­ne­lig ha va­ert ti mi­nut­ter lang. Bare 2,1 se­kun­der er be­vart.

1899: 142 fiske­re om­kom un­der et vold­somt uva­er uten­for

Ti­tran i Frøya kom­mu­ne i Sør­trøn­de­lag. Et storm­var­sel had­de på for­hånd gått ut til Trond­heim og Kris­tian­sund, men si­den Frøya var uten te­le­fon­for­bin­del­se, var fisker­ne der uvi­ten­de om det for­ry­ken­de uva­e­ret som var på vei. Iføl­ge Wiki­pe­dia sat­te det inn en time etter mid­natt, med enor­me ned­børs­meng­der og norda­vind av or­kans styr­ke. Da­gen etter send­te Fis­keri­selska­bet i Kris­tian­sund et te­le­gram til in­nen­riks­de­par­te­men­tet, der det het: «Man­ge to­tal­for­lis med mand og mus. Fle­re aab­ne ba­a­de sav­nes, og­saa ind­til i af­ten et damp­skib. Stort reds­kab­stab.» To­talt 29 far­tøy­er skal ha gått ned el­ler blitt øde­lagt i lø­pet av ulyk­kes­nat­ten. 1926: A. A. Mil­nes barne­bok «Ole Brumm» kom ut i Lon­don, un­der tit­te­len «Win­nie-the-pooh». Da­to­en reg­nes der­for som den po­pu­la­ere bam­sens fød­sels­dag. For­tel­lin­gen var in­spi­rert av Mil­nes egen sønn, Chris­top­her Ro­bin, og hans lek med kose­dyr. Mil­nes for­bil­de for Ole Brumm-fi­gu­ren skal ha va­ert en bri­tisk­pro­du­sert teddy­bjørn av mer­ket «Alpha Far­nell» som søn­nen fikk i gave til ett­års­da­gen. Nav­net Win­nie tok Mil­ne fra en bjørn han had­de sett i Lon­don Zoo. Mil­ne mo­del­ler­te også Tus­si, Nas­se Nøff, Ti­ger­gutt, Ken­gu og de and­re fi­gu­re­ne etter søn­nens le­ker. Chris­top­her Ro­bin

Mil­nes ori­gi­na­le tøy­le­ker ei­es i dag av New York Pub­lic Li­bra­ry. I 2003 ble «Win­niethe-pooh» ran­gert som num­mer 7 i BBCS kå­ring av bri­te­nes fa­vo­ritt­bø­ker gjen­nom alle ti­der. (NTB)

Etter år med res­tau­re­ring ble de ori­gi­na­le Ole Brumm-fi­gu­re­ne stilt ut i New York Pub­lic Li­bra­ry i fjor.

FOTO: NTB SCAN­PIX Etter ka­ta­stro­fen ble det or­ga­ni­sert en na­sjo­nal inn­sam­ling til inn­tekt for de etter­lat­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.