JU­BI­LAN­TER 95 år

Dagsavisen - - Folk -

Tidl. lege­sek­reta­er As­laug Jen­ny Bak­ke Mos­vold, Sandstu­vei­en 16, 1178 Oslo. Ju­bi­lan­ten er født i Austrheim kom­mu­ne, og flyt­tet sam­men med fa­mi­li­en til Ber­gen som 10-åring. Ju­bi­lan­ten gif­tet seg i 1946 med Walt­her Gullak­sen og fikk to barn, se­ne­re også tre barne­barn og seks olde­barn. Hun ble enke i 1979 og gif­tet seg sju år se­ne­re med Kris­ti­an B. Mos­vold. Sam­ti­dig flyt­tet hun til Oslo. For­uten å ar­bei­de som lege­sek­reta­er har hun også va­ert re­sep­sjo­nist ved di­ver­se syke­hjem. Ju­bi­lan­ten be­gyn­te å syn­ge i kor da hun var 17 år og har også hatt fle­re solo­opp­tre­de­ner. Hun har va­ert ak­tivt en­ga­sjert i kir­ke­lig ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.