Skyl­der kom­mu­nen en halv mil­lion

• Oslo kom­mu­ne kre­di­tor etter fes­ti­val­kon­kurs

Dagsavisen - - Kultur - BERNT ERIK PEDERSEN

De sis­te åre­ne har Nor­we­gi­an Wood fått na­er­me­re fire mil­lio­ner kro­ner i støt­te fra Oslo kom­mu­ne. Li­ke­vel had­de fes­ti­va­len ikke råd til å be­ta­le leie til kom­mu­nen.

527.000 er den år­li­ge sum­men Nor­we­gi­an Wood-fes­ti­va­len har be­talt til Bymiljøetaten for leie av Frog­ner­par­ken som konsertarena. Dette frem­går av kor­re­spon­dan­sen mel­lom Nor­we­gi­an Wood og Oslo kom­mu­ne i for­kant av årets fes­ti­val, da Nor­we­gi­an Wood-le­del­sen ba om å få satt ned lei­en til 200.000. Det ble ikke etter­kom­met.

Nå vi­ser det seg at Nor­we­gi­an Wood ikke har be­talt leie til Bymiljøetaten etter årets fes­ti­val.

Tirs­dag den­ne uka slo fes­ti­va­len seg kon­kurs, med en ute­stå­en­de gjeld til le­ve­ran­dø­rer på over 4.7 mil­lio­ner kro­ner. «Bymiljøetaten har ikke fått inn ute­stå­en­de leie for i år. Vi er i dia­log med bo­be­sty­rer og ar­ran­gø­rer for å se om vi kan få til en løs­ning på det ute­stå­en­de be­lø­pet», skri­ver kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Richard Kongstei­en i e-post til Dags­avi­sen.

I går skrev Dags­avi­sen at en rek­ke kjen­te nors­ke ar­tis­ter ikke har fått opp­gjør etter å ha opp­trådt på årets Nor­we­gi­an Wood. de­lil­los, Lille­bjørn Nil­sen, An­ne­li Dreck­er og grup­pa Klov­ner i Kamp er blant kre­di­to­re­ne i kon­kurs­boet. Ar­tis­te­nes re­pre­sen­tan­ter for­tal­te til Dags­avi­sen i går at de ald­ri før har opp­levd å ikke få opp­gjør av en norsk ar­ran­gør.

Jeg me­ner fort­satt det var rik­tig å gi Nor­we­gi­an Wood støt­te. Hall­stein Bjercke (V)

Mil­lion­støt­te

Si­den 2013 har Nor­we­gi­an Wood mot­tatt til sam­men 3.950.000 kro­ner i drifts­til­skudd fra Oslo kom­mu­ne.

De kom­mu­na­le be­vilg­nin­ge­ne til Nor­we­gi­an Wood er:

■ 2013: 1.000.000.

Fra årets Nor­we­gi­an Wood-fes­ti­val i Frog­ner­ba­det. Tirs­dag gikk fes­ti­va­len til skifte­ret­ten og be­g­ja­er­te opp­bud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.