ET BREV FRA SEK­RE­TA­RIA­TET

Vi trod­de aer­lig talt at dere tok hin­tet. Men nei da.

Dagsavisen - - Forside - HE­GE ULSTEIN Kom­men­ta­tor Twit­ter: @he­ge­ul­stein

Fra: sen­tral­sty­ret@ar­bei­der­par­ti­et.no

Til: al­le@al­le­skal­med.no

Kopi: syng­ho­yt@ka­me­ra­ter.no; ta­hver­and­rei­han­da@oghold.no

Blind­kopi: er­na­sol­berg@smk.no; siv­jen­sen@fin.dep.no

Med­lem­mer og ka­me­ra­ter.

Som dere hus­ker skrev vi her i sen­tral­sty­ret et brev til dere tid­li­ge­re i uka der vi for­klar­te dere hva Par­ti­et me­ner om norsk asyl­po­li­tikk og re­tu­ren av ung­dom­mer med mid­ler­ti­dig opp­hold. Epos­ten ble sendt fra adres­sen ikke­svar@ar­bei­der­par­ti­et.no. Vi trod­de aer­lig talt at dere tok hin­tet. Men nei da. De sis­te da­ge­ne har det knapt nok va­ert ørens lyd å få. På det so­sia­le nett­ste­det http://www.face­bo­ok.com har fle­re ut­trykt ne­ga­ti­ve og lite kon­struk­ti­ve tan­ker om bre­vet.

Det er spe­si­elt dis­se or­de­ne folk sur­mu­ler over: «Re­gje­rin­gen har i dag for­sik­ret Stor­tin­get om at det er trygt å re­tur­ne­re men­nes­ker med av­slag på søk­na­de­ne til Af­gha­ni­stan. Det lyt­ter vi til. Re­gje­rin­gen er an­svar­lig for at det er ak­sep­ta­belt med re­tur til Af­gha­ni­stan».

Ka­me­ra­ter. Det gikk ikke så vel­dig bra i val­get. Folk har sagt at vi må bli bed­re til å lyt­te. Det lyt­ter vi til. Folk har også sagt at de vil ha et land styrt av Høy­re og Frp. Det lyt­ter vi til. Lo­gik­ken bør va­ere åpen­bar: Å lyt­te til fol­ket som vil ha en an­nen re­gje­ring, be­tyr at vi må lyt­te til re­gje­rin­gen. Å sto­le på fol­ket be­tyr at vi må sto­le på re­gje­rin­gen. Å bli mer ty­de­lig be­tyr at vi må bli mer ty­de­lig på at re­gje­rin­gen er verdt å lyt­te til og til å sto­le på. Dette vil va­ere ret­nings­gi­ven­de for Par­ti­ets po­li­tikk fram­over.

Vi har latt oss in­spi­re­re av fle­re inn­legg på http://www.face­bo­ok.com: «Hva blir det nes­te? Re­gje­rin­gen har for­sik­ret oss om at det er smart med skatte­let­tel­ser for de rike. Det lyt­ter vi til. Re­gje­rin­gen har for­sik­ret oss om at pri­va­ti­se­ring av jern­ba­nen er lurt. Det lyt­ter vi til. Spen­nen­de Ap-pro­sjekt dette her», som skri­bent Linn Stals­berg sier det. Vi er helt eni­ge. El­ler for å si det på en an­nen måte: Dette lyt­ter vi til.

Det er li­ke­vel in­gen grunn til å la det spen­nen­de Ap-pro­sjek­tet stop­pe der. Tid­li­ge­re har vi lyt­tet til re­gje­rin­gen i asyl­po­li­tik­ken, for­svars­po­li­tik­ken, klima­po­li­tik­ken, skatte­po­li­tik­ken, uten­riks­po­li­tik­ken og jus­tis­po­li­tik­ken. Vi me­ner selv at vi er godt i gang. Valg­re­sul­ta­tet be­kref­ter det. Og for å si det som det er: Det lyt­ter vi til. Vel­ger­ne ga oss et ty­de­lig man­dat. De sa klart ifra om at de vil­le ha mind­re Ap-po­li­tikk. Det lyt­ter vi til.

Ka­me­ra­ter. I lø­pet av de nes­te tre åre­ne kom­mer vi til å rul­le ut et kon­sept vi har valgt å kal­le Ap 2.0. Vi gikk til valg på slag­or­det «Al­le skal med». Hva men­te vi med dette? Vi vet ikke helt. Men vi tror vi men­te at al­le skal med i re­gje­rin­gen. I al­le fall at vi al­le nå må støt­te opp om re­gje­rin­gen. Vi har der­for la­get en ti­punkt­s­plan med sat­sings­om­rå­der. Det førs­te punk­tet var alt­så å stil­le oss bak Syl­vi List­haug i ar­bei­det med å sen­de ten­årin­ger til Ka­bul.

Frp har sagt at ei­en­doms­skat­ten må for­bys. Dette lyt­ter vi til. Vi ber der­for om unn­skyld­ning for at vi inn­før­te eien­doms­skatt i Oslo og and­re byer. Den blir fjer­net umid­del­bart. Vi ser også at re­gje­rin­gen sli­ter i kam­pen mot bom­pen­ge­ne. Løf­te­ne om faer­re bom­pen­ger er dess­ver­re ikke inn­fridd. Sna­re­re tvert imot. Vi lyt­ter, og vi hø­rer fort­vil­te stønn og opp­git­te sukk fra Frps folk i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet. Vi øns­ker å kom­me re­gje­rin­gen til unn­set­ning, og stil­ler våre 54.856 med­lem­mer til dis­po­si­sjon for en stor­stilt, lands­om­fat­ten­de dug­nad i bom­pen­ge­de­struk­sjon.

I til­legg vil vi fram­over gå inn for å fjer­ne pappa­kvo­ten, leg­ge ned Vin­mono­po­let, pri­va­ti­se­re sko­le- og helse­til­bu­det, fjer­ne kvo­te­ring i ar­beids­li­vet, grad­vis av­vik­le toll­sat­se­ne, fjer­ne for­mues­skat­ten, øke mu­lig­he­te­ne for mid­ler­ti­dig an­set­tel­se, fjer­ne fag­for­enings­fra­dra­get, kut­te i støt­ten til fri retts­hjelp og vur­de­re syke­lønns­ord­nin­gen på nytt. OK, det ble kan­skje litt mer enn ti punk­ter. Men det er lett å la seg rive med.

Noen vil kan­skje si at dis­se sa­ke­ne er for vik­ti­ge til at vi kan la va­ere å ha vår egen me­ning. Det lyt­ter vi til. Men vi spør til­ba­ke: Fin­nes det egent­lig noe vik­ti­ge­re enn å be­skyt­te li­vet og hel­sa til barn og ung­dom­mer på flukt? Sva­ret må bli nei. Og kon­klu­sjo­nen gir seg selv: Når dette ikke er vik­tig, er in­gen­ting vik­tig. Her er re­gje­rin­gen helt enig med oss.

Re­gje­rin­gen har for­sik­ret oss om at det er trygt å ha et de­mo­kra­ti i Norge uten op­po­si­sjon og at Ar­bei­der­par­ti­et egent­lig er unød­ven­dig. Det lyt­ter vi til. Re­gje­rin­gen er an­svar­lig for at lan­det sty­res ak­sep­ta­belt. Med tan­ke på dette leg­ger vi oss selv ned med umid­del­bar virk­ning.

Vi ber om at dere ikke sva­rer på den­ne epos­ten. Der­som dere er helt, helt stil­le, lo­ver vi å lyt­te til dere. Vi or­ker ikke mer bråk nå. Det er så slit­somt.

Med ka­me­rats­lig hil­sen,

Parti­le­del­sen

he­ge.ulstein@dags­avi­sen.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.