FARLIG UVISSHET I SAUDIARABIA OG LIBANON

HØYSPENT: En le­den­de li­ba­ne­sisk fors­ker ad­va­rer om at Saudi-ara­bia nå må byg­ge opp sine stats­in­sti­tu­sjo­ner for i det hele tatt å «over­le­ve». Midt­østen er ikke til å kjen­ne igjen.

Dagsavisen - - Forside - RO­GER HERCZ Uten­riks­jour­na­list Twit­ter: @dags­avi­sen

JAFFA (Dags­avi­sen) Etter at Li­ba­nons stats­mi­nis­ter Sa­ad Hari­ri re­gel­rett for­svant i Saudi-ara­bia i hel­gen, har mye av ver­dens fo­kus va­ert på det lil­le mid­del­havs­lan­det Libanon. Men en fors­ker i Bei­rut ad­va­rer at det er Saudi-ara­bia nå som er i fare.

– Saudi-ara­bia kan ikke len­ger fort­set­te som om in­gen­ting har hendt. Lan­det må nå byg­ge opp sine egne stats­in­sti­tu­sjo­ner og ta ini­tia­tiv til re­for­mer. Bare slik vil lan­det ha en mu­lig­het til å over­le­ve, for­tel­ler pro­fes­sor Imad Sal­amey, en stats­vi­ter ved Det li­ba­ne­sisk-ame­ri­kans­ke uni­ver­si­te­tet i Bei­rut, til Dags­avi­sen.

Det­te er dra­ma­tis­ke ord. Libanon har tid­li­ge­re va­ert are­na for utal­li­ge kri­ger, men Saudi-ara­bia, der­imot, var i ti­år na­er­mest en urok­ke­lig bauta­stein i Midt­østen.

Kon­se­kven­se­ne for en usta­bi­li­tet i ak­ku­rat Saudi-ara­bia vil få føl­ger i hele ver­den: Lan­det er ikke bare en re­gio­nal stor­makt, men også en av Ves­tens vik­tigs­te støtte­spil­le­re i Midt­østen, og en av de størs­te le­ve­ran­dø­re­ne for olje og gass.

Usik­ker­het

Bak­grun­nen for pro­fes­sor Sal­ameys be­trakt­ning var ikke bare knyt­tet til at Saudi-ara­bia i hel­gen tro­lig tvang stats­mi­nis­te­ren i et an­net land – Libanon – til å gå av.

Saudi-ara­bias kong Sal­man og hans sønn Mo­hammad bin Sal­man kas­tet sam­ti­dig fle­re ti­talls prin­ser, stats­rå­der og tid­li­ge­re stats­rå­der i feng­sel.

Nå er farlig mye av­hen­gig av kon­gen og søn­nen som per­soner, for stats­in­sti­tu­sjo­ne­ne i seg selv er ikke til­strek­ke­li­ge ut­vik­let.

Med ar­resta­sjo­ne­ne ble SaudiArabia, slik ver­den har kjent lan­det til nå, for­and­ret. Hittil har lan­det va­ert styrt gjen­nom kon­sen­sus­be­slut­nin­ger og kom­pro­miss inn­ad i den sto­re konge­fa­mi­li­en.

Lan­det må nå byg­ge opp sine stats­in­sti­tu­sjo­ner. Imad Sal­amey, pro­fes­sor

■ Un­der et be­søk i Saudiarabia, men un­der el­lers ukla­re om­sten­dig­he­ter, kunn­gjor­de Li­ba­nons stats­mi­nis­ter Sa­ad Hari­ri for en uke siden at han går av.

■ Hari­ri har le­det en sam­lings­re­gje­ring som blant an­net be­står at po­li­ti­ke­re fra den sjia­mus­lims­ke og Iran-støt­te­de Hiz­bol­lah­be­ve­gel­sen.

■ Hari­ris av­gang ses som et ledd i en opp­trap­pet makt­kamp i Midt­østen, mel­lom det kon­ser­va­ti­ve sunni­mus­lims­ke mo­nar­ki­et i Saudi-ara­bia og det sjia­mus­lims­ke Iran. (NTB) Nå er prak­tisk talt all makt sam­let i kon­gen og søn­nens hen­der, mens en lang rekke prin­ser og and­re kon­ge­li­ge ko­ker av sin­ne – på ut­si­den.

At for mye makt uten noen kon­troll­funk­sjo­ner er farlig, har ver­den al­le­re­de va­ert vit­ne til. Kron­prin­sen send­te for to år siden mi­li­ta­er­styr­ker inn i nabo­lan­det Je­men, noe som dra­ma­tisk for­ver­ret en al­le­re­de ka­ta­stro­fal bor­ger­krig, uten at noen løs­ning er i sik­te.

Å tvin­ge et frem­med lands stats­mi­nis­ter til å gå av – el­ler til og med å kid­nap­pe ham slik man­ge i Libanon tror – vit­ner ei hel­ler om tryg­ge be­slut­nings­ta­ker­pro­ses­ser.

Men «alt» er ikke len­ger un­der kon­gen og kron­prin­sens kon­troll. Nå kom­mer det rik­tig­nok ube­kref­te­de mel­din­ger fra Ri­yadh om at fle­re av de fengs­le­de prin­se­ne er inn­lagt på syke­hus som føl­ge av tor­tur­ska­der. Men sam­ti­dig kom­mer det også ube­kref­te­de mel­din­ger om at styrt­rike saudi­ara­be­re flyt­ter sine pen­ger ut av lan­det. Et slikt ut­trykk for mang­len­de til­lit til lan­dets le­de­re og fram­tid kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser.

Frykt og håp

Dags­avi­sen har i de sis­te da­ge­ne va­ert i kontakt med en rekke saudi­ara­be­re, men alle som én nek­ter å snak­ke åpent. Re­gi­met har inn­skren­ket den al­le­re­de be­gren­se­de yt­rings­fri­he­ten yt­ter­li­ge­re, og man­ge fryk­ter feng­sels­straf­fer hvis de blir si­tert.

Men selv om en ner­vø­si­tet sprer seg i Ri­yadh, er det også klart at man­ge støt­ter kron­prin­sens opp­gjør med prin­se­ne. Sto­re de­ler av konge­fa­mi­li­en er for­hatt på grunn av de­res for­valt­ning med olje­inn­tek­te­ne.

Og nå har den 32-åri­ge kron­prins Mo­hammad bin Sal­man po­si­sjo­nert seg som en «fram­ti­dens mann». Han gir kvin­ner lov til å kjø­re bil, han lo­ver å mo­de­re­re lan­dets of­fi­si­el­le og eks­tre­me tolk­ning av islam, og han skal mo­der­ni­se­re øko­no­mi­en. Ikke en li­ten sak i et land som knapt har ki­no­er og in­gen natt­klub­ber.

– Det er klart vi er spen­te. Vi øns­ker at Saudi-ara­bia skal gå framover, sier en lo­kal jour­na­list til Dags­avi­sen.

– Atmos­fa­eren her be­gyn­ner å bli mer lett­sin­dig. Ny­he­te­ne om for­and­rin­ger har gjort at folk er mer op­ti­mis­tis­ke enn før, for­tel­ler en stu­dent fra et uni­ver­si­tet i ho­ved­sta­ten.

De ar­res­ter­te prin­se­ne satt da in­ne­sper­ret i ho­tell­rom i en an­nen del av byen.

Spent i Libanon

I Libanon er ikke for­hol­de­ne stort bed­re. Lan­det er frem­de­les uten stats­mi­nis­ter, etter at Hari­ri i hel­gen da trakk seg. Han for­klar­te av­gan­gen som en pro­test mot Irans inn­blan­ding i Li­ba­nons af­fa­erer. Iran er Sau­diAra­bias re­gio­na­le ri­val. Iran do­mi­ne­rer i dag Li­ba­nons po­li­tikk gjen­nom sin al­li­er­te, Hiz­bol­lah-ge­ril­ja­en, som med sin mi­li­ta­er­makt i prak­sis sty­rer lan­det.

I et for­søk på å ro ned ge­myt­te­ne, lot eks­stats­mi­nis­ter Hari­ri seg in­ter­vjue i Ri­yadh av Fu­tu­re TV, hans egen fjern­syns­sta­sjon. Han tal­te til det li­ba­ne­sis­ke fol­ket, og sa at han kun­ne kom­me til­ba­ke i stats­mi­nis­ter­rol­len, men kun hvis Iran for­and­ret sin po­li­tikk. Men for man­ge fjern­syns­seere vir­ket han ut­mat­tet, og på et tids­punkt så det også ut som om han var i ferd med å be­gyn­ne å grå­te.

– Han så mye sva­ke­re ut. Det­te kan føre til po­li­tis­ke kon­se­kven­ser, ma­ni­pu­la­sjo­ner, sier pro­fes­sor Sal­amey.

Hva som nå vil skje, er ukjent. Lør­dag ble en mel­lom­dis­tanse­ra­kett sendt mot Saudiarabia. Ri­yadh an­kla­get da Hiz­bol­lah og Iran for å ha stått

SPENT: Un­der ma­ra­ton i Bei­rut i hel­gen holdt man­ge opp pla­ka­ter i støt­te for den av­gåt­te stats­mi­nis­ter Sa­ad Hari­ri. Mye fo­kus er nå på Libanon, der Saudi-ara­bia og and­re land har bedt sine bor­ge­re for­la­te lan­det. Men det er Saudi-ara­bia som er i fare,...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.