Så len­ge du ikke kød­der med barn, med kvin­ner el­ler med dyr, så er du ok.

• Jeremy Renner om hevn og mo­ral i «Wind Ri­ver»

Dagsavisen - - Forside - MODE STEIN­KJER

CANNES (Dags­avi­sen): Etter rol­len som den fø­lel­ses­rid­de vilt­vok­te­ren Cory i et snø­dekt Wy­o­ming, hvis­kes det om Os­car­no­mi­na­sjon for Jeremy Renner. Den mo­der­ne western­fil­men hand­ler om kon­se­kven­se­ne av et bru­talt over­grep i et skakkjørt samfunn der USAS ur­be­folk­ning har få ret­tig­he­ter. Det kom ikke som noen over­ras­kel­se at film­ska­per­ne og in­ves­to­re­ne bak «Wind Ri­ver» nå i ok­to­ber kut­tet alle bånd til Har­vey Wein­stein, som opp­rin­ne­lig var en av pro­du­sen­te­ne før av­slø­rin­ge­ne om sek­su­ell tra­kas­se­ring.

Dags­avi­sen møt­te Jeremy Renner i Cannes, før Wein­stein ble av­slørt og mens sola på alle må­ter skin­te. Vel å mer­ke gjør den ikke det i fil­men.

– For meg ble fil­men en enorm øye­åp­ner, en real ki­le­vink som vis­te meg hvor lite jeg egent­lig viss­te om den ame­ri­kans­ke ur­be­folk­nin­gen. Det er en kul­tur som har va­ert un­der­trykt så len­ge. I ste­det for at vi fort­set­ter å ut­nyt­te fol­ket er det på tide å fei­re dem, sier Renner, kjent fra blant an­net «Aven­gers»fil­me­ne, «The Hurt Lock­er», «The Ar­ri­val» og «Bour­ne Le­gacy». Han for­tel­ler at man­ge av dem som står bak «Wind Ri­ver» er in­dia­ne­re med bak­grunn fra re­ser­va­te­ne.

– Det­te er en his­to­rie som fin­ner sted på de­res land. Rør­led­nin­gen Da­ko­ta Access Pi­pline som leg­ges gjen­nom de­res re­ser­vat er ikke så langt fra der vi spil­te inn «Wind Ri­ver», og du kan san­se det kal­de, kar­ri­ge land­ska­pet som de ble «gitt» som kom­pen­sa­sjon for alt de mis­tet. Det er to stam­mer som lever på hver sin side av el­ven. Jeg er ikke i en po­si­sjon hvor jeg kan snak­ke de­res sak, det vil­le va­ere galt av meg, men hvis jeg kan bi­dra til å gi at dem som bor der opp­merk­som­het rundt de­res sak, er fan­tas­tisk.

Hevn og mo­ral

I fil­men fin­ner Cory li­ket av en ung in­di­ansk jen­te, dat­te­ren av en na­er venn, som er vold­tatt og til­syne­la­ten­de ja­get på dør for å dø. Cory har selv opp­levd å mis­te en dat­ter på tra­gisk vis, og tan­ker og fø­lel­ser kom­mer til over­fla­ten når han blir bedt om å as­sis­te­re den til­rei­sen­de Fbi-agen­ten (spilt av Eliza­beth Ol­sen) i etter­forsk­nin­gen. Kjer­nen i hand­lin­gen blir et spørs­mål om hevn og mo­ral.

– Jeg kom­mer fra et sted der gut­ter ikke skal grå­te. Det er ikke ak­sep­tert. For noen er det­te en hel­ler tå­pe­lig pro­blem­stil­ling, men for rolle­fi­gu­ren i «Wind Ri­ver» er hans ind­re kamp mot tå­re­ne like re­ell som jeg opp­lev­de den da jeg voks­te opp. Det jeg vet at er at det ikke nyt­ter å ar­gu­men­te­re mot sli­ke hold­nin­ge­ne, så man kan like godt la det va­ere, sier Renner, som voks­te opp i den lil­le byen Mode­sto i Ca­li­for­nia.

– Jeg kan iden­ti­fi­se­re meg med det å vokse opp på et lite sted uan­sett hvor det måt­te va­ere. USA el­ler Euro­pa er ikke så for­skjel­lig på den må­ten, hvor det lil­le sam­fun­net du be­fin­ner deg i er alt du har. Vi er alle et pro­dukt av det mil­jø­et vi er opp­vokst i, om det er et lite sted el­ler det er et så sam­men­satt mil­jø som for ek­sem­pel i New York. Jeg har brukt mye tid på ste­der hvor du er in­ne­stengt. Noen bry­ter ut og sprer vin­ge­ne, og ikke alle gjør det uten at ting bris­ter. Noen har ikke mo­tet til å rei­se ut.

– Så len­ge du ikke kød­der med barn, med kvin­ner el­ler med dyr, så er du ok i min bok, sier Jeremy Renner, ak­tu­ell på nors­ke ki­no­er med kri­ti­ker­ros­te «Wind Ri­ver».

Yr­kes­skue­spil­ler

– Hvor fant du mo­tet til å bry­te ut?

– For meg hand­let det ikke så mye om mot som om be­hov. Men noen gan­ger er jeg mis­un­ne­lig på dem som har blitt igjen. Jeg hus­ker jeg dro til 10-års­ju­bi­le­et for High School i Modesta, så til 15-års­ju­bi­le­et og det 20. Alle gan­ge­ne var kar­rie­ren min på for­skjel­li­ge sta­di­er, en­ten jeg lag­de re­klame­fil­mer, spil­te små­rol­ler el­ler som sist, var en be­rømt stjer­ne. Jeg mis­un­ner fort­satt de som ble, som har barn, som gjør det sam­me de all­tid har gjort og snak­ker med de sam­me fol­ke­ne, sier Renner, som opp­da­get skue­spill gjen­nom skole­teat­ret.

– Jeg viss­te ikke at det var et yrke en gang. Fa­ren min spur­te meg da jeg vil­le sat­se; «vil du vir­ke­lig gjø­re det­te, er det et yrke? Ja, tror det», svar­te jeg. Men jo, det er et yrke, sier Renner, som i ar­bei­det med fil­men bruk­te opp­le­vel­sen det selv er å va­ere far.

– Er­fa­rin­ger jeg har hatt med min egen fa­mi­lie ble ef­fek­tivt driv­stoff i ar­bei­det med rol­len, og det ble in­ter­es­sant for hvor­dan man kan se na­er­me­re på manns­rol­len. Den­ne fy­ren skul­le va­ere tøff, det­te skul­le han tak­le, han skul­le ikke vise fø­lel­ser, men li­ke­vel er han hy­per­sen­si­tiv på grunn av det han har opp­levd tid­li­ge­re i li­vet, sier Renner, som på­pe­ker at alle som har levd en stund har opp­levd det å mis­te noen el­ler at det skjer i na­ere re­la­sjo­ner.

– For meg også. Det er per­son­li­ge ting, og det har skjedd men­nes­ker som står meg na­er, krybbe­død, sli­ke ting. Det er ikke en­kelt, mann. Jeg tror alle som li­der tap en­ten vel­ger å løpe det i møte el­ler røm­me fra det. In­gen av de­le­ne er feil. For meg gjel­der det spe­si­elt to per­soner, som mis­tet et barn, en far og en ekte­mann i lø­pet av et år. For beg­ge kvin­ne­ne, ster­ke som de er, så var det ta­pet av bar­net som fikk dem ut­for stu­pet. Jeg kan ikke si at jeg helt og hol­dent kan set­te meg inn i de­res si­tua­sjon, men sorg er sorg og på en el­ler an­nen måte må vi for­hol­de oss til det, mener Renner.

Jeg kom­mer fra et sted der gut­ter ikke skal grå­te.

Jeremy Renner

Snak­ke de­res sak

I fil­men gir Cory et løf­te som blir av­gjø­ren­de.

– Jeg ser det ikke som hevn, men som et spørs­mål om prin­sip­per. Jeg vet ikke hva jeg selv vil­le gjort om jeg sto i en slik si­tua­sjon som den Cory opp­le­ver i fil­men. Men tro meg, jeg er den sis­te du vil ha etter deg. Det er et spørs­mål om rett­fer­dig­het, og hva som vil va­ere rik­tig i for­hold til fil­mens mo­rals­ke hjer­te. Alt­så, ikke kødd med barn, ikke kødd med kvin­ner, ikke kødd med dyr, så er alt ok i min bok. Du kan tro på hvem du vil og gjø­re hva du vil, men så len­ge du ikke gjør de tin­ge­ne jeg nett­opp sa så to­le­re­rer jeg det mes­te. Du kan va­ere uenig el­ler ikke, men der står jeg, sier Renner. ■

mode.stein­kjer@dags­avi­sen.no

– Jeg tror alle som li­der tap en­ten vel­ger å løpe det i møte el­ler røm­me fra det, sier Jeremy Renner (til venst­re). I «Wind Ri­ver» spil­ler han Cory, som i lik­het med Mar­tin (Gil Bir­ming­ham) vet hva det vil si å mis­te et barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.