Vin­ne­ren etter Trumps Asia-rei­se

Vin­ne­ren he­ter Xi Jinping etter pre­si­dent Do­nald Trumps ti da­ger lan­ge Asia-rei­se.

Dagsavisen - - Forside - faero­e­vi@on­line.no

Så mye strev for så lite. I ti da­ger har pre­si­dent Do­nald Trump reist fra land til land i Asia og talt og ges­ti­ku­lert. Han har stått opp tid­lig og lagt seg sent. Og vin­ne­ren he­ter pre­si­dent Xi Jinping. Bei­jings frems­te mann kan igjen be­vil­ge seg et lett over­ba­eren­de smil, for vin­den fort­set­ter å blå­se Kinas vei.

Trump inn­le­det sin asia­tis­ke rund­rei­se i Ja­pan før han dro vi­de­re til Ki­na. Xi ga ham en kei­ser­lig vel­komst med ek­sep­sjo­nelt røde lø­pe­re og en vel­sma­ken­de ban­kett i Den for­bud­te by. Trump ble hen­rykt og gjen­gjeld­te smi­ge­ren med søte ord. «Du er et uvan­lig men­nes­ke», sa han til Xi. «Sam­men kan vi løse alle ver­dens pro­ble­mer.»

Kinas stat­li­ge medi­er var ikke sene om å gjen­gi si­ta­tet. Nes­te dag fløy det over hele lan­det. Kine­se­re som ennå ikke had­de fått med seg hvor «stor» Xi egent­lig var, fikk det nå ham­ret inn, skrift­lig som munt­lig. Ju­be­len må ha stått høyt i ta­ket i kom­mu­nist­par­ti­ets pro­pa­ganda­av­de­ling, som len­ge har ar­bei­det un­der høy­trykk for å for­frem­me Xi til over­men­nes­ke.

De ki­ne­sis­ke le­der­ne er dyk­ti­ge til å ut­nyt­te and­res svak­he­ter, en­ten det er Nor­ges el­ler USAS. Len­ge før Trump ble valgt til pre­si­dent, be­gyn­te de å grans­ke ham med ar­gus­øyne. Nå vet de, stort sett, hvor de har ham, og topp­mø­tet i Bei­jing bar ty­de­lig preg av det. Øverst på dags­or­den sto NordKorea. Sam­ta­le­ne end­te med et vagt fel­les løf­te om å leg­ge «enda mer press» på re­gi­met i Pyong­yang. Men det var også alt. De run­de for­mu­le­rin­ge­ne pas­set Ki­na godt. Minst av alt øns­ker ki­ne­ser­ne en stor­kon­flikt i sitt eget naer­om­rå­de.

Et an­net sam­tale­tema var den på­gå­en­de han­dels­stri­den mel­lom Ki­na og USA. I valg­kam­pen ras­te Trump mot ki­ne­ser­nes han­dels­prak­sis og på­ståt­te ty­ve­ri av ame­ri­kans­ke ar­beids­plas­ser. Nå slo han an en mil­de­re tone. I ste­det for å kri­ti­se­re Xi la han alt an­svar på sine for­gjen­ge­re i Det hvi­te hus, som had­de gjort «en slett jobb». Xis mann­skap kvit­ter­te med å sig­ne­re han­dels­av­ta­ler til en ver­di av 250 mil­li­ar­der ame­ri­kans­ke dol­lar. Fle­re av dem in­ne­ba­erer sto­re ki­ne­sis­ke in­ves­te­rin­ger i USA. Om de øv­ri­ge av­ta­le­ne kan bi­dra til å ska­pe mer ba­lan­se i sam­han­de­len, er høyst uklart. Bare i lø­pet av de førs­te ti må­ne­de­ne i år voks­te det ame­ri­kans­ke han­dels­un­der­skud­det med Ki­na med 223 mil­li­ar­der dol­lar. Det­te er en ut­vik­ling USA ikke kan leve med, hel­ler ikke Trump hvis han har am­bi­sjo­ner om gjen­valg.

Kinas an­nek­sjon og mi­li­ta­ri­se­ring av Sør-kina­ha­vet ble også et tema. Trump har med vil­je lig­get lavt i den­ne sa­ken i håp om å få Ki­na med på la­get mot Nord-ko­rea. Un­der ly­se­kro­ne­ne i Bei­jing kon­sta­ter­te en av­målt Xi at Sør-kina­ha­vet bur­de va­ere «stort nok for både Ki­na og USA». I sam­me stund, ja un­der hele Trumps be­søk, fort­sat­te ki­ne­ser­ne å rus­te opp øyer og rev i det om­strid­te ha­vet. De ki­ne­sis­ke le­der­ne har for lengst be­stemt seg, og en­hver pro­test, li­ten som stor, blir avvist med for­akt.

Ki­na frem­står i øken­de grad som et land som tør kjø­re sitt eget løp. Nå og da gir det vis­se mot­ytel­ser, men ofte er de bare av sym­bolsk art. Tak­tik­ken kan til for­veks­ling min­ne om Nord-ko­reas. Hele spil­let går ut på å kjø­pe seg tid, og USA har lite å sva­re med. Trump kom hel­ler ikke godt ut av Apec-mø­tet i Da Nang i Viet­nam. I ste­det for å opp­tre som en po­si­tiv le­der­skik­kel­se holdt han en sut­ren­de tale spek­ket med an­kla­ger. Igjen tok han et opp­gjør med sine for­gjen­ge­re, som had­de vik­let seg inn i «bad deals» med smar­te asia­ter. På førs­te benke­rad satt de viet­na­me­sis­ke ver­te­ne, som nok had­de hå­pet på mer for­stå­el­se fra et land som bom­bet dem søn­der og sam­men un­der Viet­nam­kri­gen.

Til alt over­mål be­kref­tet Trump sin be­slut­ning om å trek­ke USA fra den mye om­tal­te Tpp-av­ta­len, som Oba­ma bruk­te sju år på å frem­for­hand­le. An­ført av USA skul­le 12 land i Asia og Stille­ha­vet opp­ret­te et han­dels­om­rå­de med kraf­tig re­du­sert toll. Siden Ki­na ble holdt uten­for, lå det i kor­te­ne at hen­sik­ten var å brem­se ki­ne­ser­nes øko­no­mis­ke eks­pan­sjon. Men Trump tor­pe­der­te av­ta­len på sin and­re ar­beids­dag i Det hvi­te hus. I ste­det for en «urett­fer­dig fler­na­sjo­nal av­ta­le» som ram­met USA, vil­le han inn­gå «rett­fer­di­ge av­ta­ler» med hvert en­kelt land. Der­med ble TPP er­k­la­ert død.

Ki­na frem­står i øken­de grad som et land som tør kjø­re sitt eget løp.

Nå ak­ter de gjen­va­eren­de med­lem­me­ne å red­de av­ta­len. I skyg­gen av Apec-mø­tet ble de eni­ge om å etab­le­re et han­dels­sam­ar­beid uten USA. Viet­nams han­dels­mi­nis­ter ga inn­trykk av at de vans­ke­ligs­te spørs­må­le­ne al­le­re­de er løst. Som engste­lig nabo til Ki­na har Viet­nam en sa­er­lig in­ter­es­se av å ut­vik­le et godt for­hold til and­re asia­tis­ke land. Fle­re av Tpp-lan­de­ne har ut­trykt håp om at Trump vil ta til for­nuf­ten og gjen­opp­ta sam­ar­bei­det. Inn­til vi­de­re sy­nes det å va­ere et håp uten grunn­lag.

Vik­ti­ge medi­er har al­le­re­de ut­ropt Xi Jinping til årets po­li-

tis­ke vin­ner. Selv­føl­ge­lig har de rett. Siden Trump i ja­nu­ar sto foran kon­gress­byg­nin­gen i Washing­ton og sa at han vil­le gjø­re USA «great again», har Xi erob­ret den ene skan­sen etter den and­re. Men også Ki­na sli­ter med pro­ble­mer som ikke skal over­ses. Den stren­ge sen­su­ren, ar­resta­sjo- ne­ne av po­li­tis­ke dis­si­den­ter og den til­ta­ken­de per­son­dyr­kel­sen rø­per en un­der­lig­gen­de frykt for fram­ti­da.

Også in­ter­na­sjo­nalt kan Ki­na kom­me til å møte mer mot­bør, ikke minst fra ame­ri­kansk hold. Trump har hittil struk­ket seg langt for å tek­kes Xi. Det er ikke sik­kert at tål­mo­dig­he­ten va­rer. Også i Euro­pa mer­kes en øken­de uro over Kinas at­ferd i uli­ke sam­men­hen­ger. In­gen be­stri­der at lan­det har rett til å kom­me. Spørs­må­let er bare må­ten det skjer på.

STORFINT: «Pre­si­dent Xi ga pre­si­dent Trump en kei­ser­lig vel­komst med ek­sep­sjo­nelt røde lø­pe­re og en vel­sma­ken­de ban­kett i Den for­bud­te by. Trump ble hen­rykt og gjen­gjeld­te smi­ge­ren med søte ord», skri­ver Tor­bjørn Faerø­vik. Her med første­da­me­ne Peng...

FOTO: JIM WATSON/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.