Bare Ssb-ta­pe­re

Dagsavisen - - For­side -

Noen av de mest van­vit­ti­ge da­ge­ne i norsk of­fent­lig­het kul­mi­ner­te søn­dag med Ssb-di­rek­tør Chris­ti­ne Mey­ers av­gang. Det var den enes­te mu­li­ge ut­gan­gen på en makt­kamp ber­gen­se­ren ikke kun­ne vin­ne.

Det be­tyr ikke at fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen kom­mer ut av den­ne stri­den som en vin­ner. Til det har den­ne pro­ses­sen va­ert for uryd­dig. Mey­er hev­der at hun ble for­søkt pres­set til å hol­de en om­stridt inn­vand­rings­fors­ker uten­for om­stil­lings­pro­ses­sen i SSB. De­par­te­men­tet har av­vist det­te, men skul­le det va­ere rik­tig, er det et stygt ek­sem­pel på util­bør­lig og ulov­lig po­li­tisk inn­blan­ding. Det er også grunn til å und­re på hvil­ke kil­der som al­le­re­de tors­dag kun­ne få fle­re medi­er til ka­te­go­risk hev­de at Mey­er vil­le gå av fre­dag. NRKS rap­por­ter var opp­sikts­vek­ken­de for­be­holds­løse, slik man bare kan va­ere hvis kil­de­ne sit­ter sva­ert sen­tralt i en pro­sess som den­ne. Dis­se lek­ka­sje­ne må ha kom­met fra Fi­nans­de­par­te­men­tet el­ler kret­sen rundt Jen­sen som viss­te at Mey­er had­de fått ty­de­li­ge sig­na­ler om at hun ikke leng­re had­de stats­rå­dens til­lit. Det er i så fall et skit­tent, uver­dig spill.

Den al­ler størs­te ta­pe­ren er til­li­ten i sam­fun­net.

Mey­er har mis­tet job­ben, men også et om­døm­me. Hel­ler ikke hun står igjen med noen glo­rie. Hun har ikke lyt­tet til sty­rets be­kym­ring for om­or­ga­ni­se­rin­gen av SSB. At hun trop­pet opp i mø­tet med Siv Jen­sen med ad­vo­kat, er for­ståe­lig gitt sig­na­le­ne hun fikk via medie­ne. Men val­get av vå­pen­dra­ger var uklokt. Dag Stein­felds opp­før­sel i mø­tet med medie­ne fre­dag, var pa­te­tisk. Hans fram­ferd sver­ter av på Mey­er. Han var hen­nes valg. Av­slø­rin­ge­ne i gårs­da­gens Af­ten­pos­ten av Mey­ers krav for å gå av med glit­ren­de skuss­mål og stor øko­no­misk kom­pen­sa­sjon, ta­ler hel­ler ikke til hen­nes for­del.

Mey­er, de­par­te­men­tet og an­svar­lig stats­råd Siv Jen­sen tar SSB med seg i fal­let. Insti­tu­sjo­nens kre­di­bi­li­tet er ram­met, og by­rå­ets tro­ver­dig­het som uav­hen­gig pre­miss­le­ve­ran­dør i lønns­opp­gjør og na­sjo­na­le bud­sjett­pro­ses­ser, er svek­ket. Den al­ler størs­te ta­pe­ren er til­li­ten i sam­fun­net. Støy­en rundt SSB ram­mer pub­li­kums til­tro til le­de­re, po­li­ti­ke­re og in­sti­tu­sjo­ner. I en tid der fak­ta ut­ford­res og til­li­ten til den sty­ren­de eli­ten er be­ty­de­lig svek­ket, har den­ne pro­ses­sen va­ert sva­ert de­struk­tiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.