KON­SER­VA­TI­VE I BREXIT-STRID

Brexit-stri­den hard­ner blant de kon­ser­va­ti­ve

Dagsavisen - - Forside - ÅSNE GUL­LIK­STAD

BREXIT: Kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ke­re som er imot brexit er på kol­li­sjons­kurs med sin egen re­gje­ring. De fryk­ter at par­la­men­tet ikke får no­en re­ell sjan­se til å på­vir­ke den en­de­li­ge brexit-av­ta­len med EU.

Man­dag kveld ble det klart at det bri­tis­ke par­la­men­tet skal få lov til å stem­me over den en­de­li­ge av­ta­len som etter pla­nen etter hvert skal fore­lig­ge mel­lom Stor­bri­tan­nia og EU før bri­te­ne skal ut av EU.

Et tegn på en svek­ket re­gje­ring, sier kom­men­ta­to­re­ne.

– En re­gje­ring med selv­til­lit vil­le ikke kom­met med en slik inn­røm­mel­se da­gen før brexit­de­bat­ten skul­le star­te i par­la­men­tet, kom­men­te­rer BBCS po­li­tis­ke re­dak­tør Lau­ra Ku­enss­berg i en ana­ly­se.

Press

Det er brexit-mi­nis­ter Da­vid Davis’ de­par­te­ment som har be­stemt at ut­mel­dings­av­ta­len skal kun­ne stem­mes over av par­la­men­tet i form av et eget lov­for­slag.

Inn­røm­mel­sen kom­mer etter press, ikke bare fra op­po­si­sjo­nen, men også fra en­kel­te kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ke­re som er imot brexit, om at de folke­valg­te må få lov til å vur­de­re og stem­me over av­ta­len.

Men selv om par­la­men­ta­ri­ker­ne skal få lov til å stem­me over det­te in­ne­ba­erer det li­ke­vel en rek­ke be­grens­nin­ger: Stor­bri­tan­nia skal ut av EU uan­sett om par­la­men­tet god­kjen­ner ut­mel­dings­av­ta­len el­ler ikke.

Det blir ikke snakk om å kun­ne stan­se brexit-pro­ses­sen el­ler be om at man går til­ba­ke til for­hand­lings­bor­det med EU – det be­kref­tet brexit-mi­nis­ter Da­vid Davis over­for kon­ser­va­ti­ve brexit-til­hen­ge­re som har ut­trykt be­kym­ring for at Stor­bri­tan­nia ikke går ut av EU 29. mars 2019, slik pla­nen er.

Der­som ut­mel­dings­av­ta­len ikke får fler­tall, blir re­sul­ta­tet der­for at Stor­bri­tan­nia går ut av EU uten no­en av­ta­le.

– Skinn­av­stem­ning

Det­te har ført til kri­tikk fra po­li­ti­ke­re som er imot brexit. De på­pe­ker at av­ta­len kun lev­ner to mu­lig­he­ter: «take it or lea­ve it».

– Han kal­ler det en be­tyd­nings­full av­stem­ning. Det er en

UN­DER PRESS: Stats­mi­nis­ter There­sa May er un­der sterkt press og har en vans­ke­lig jobb med å lose Stor­bri­tan­nia ut av EU. Nå er det klart at par­la­men­tet skal då stem­me over brexit­time tid­li­ge­re i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.