Der­som stri­den rundt SSB had­de va­ert et kake­dia­gram, vil­le det sett ut som en litt små­kjef­ta Pac Man.

Stri­den om Sta­tis­tisk sen­tral­byrå er ikke et unikt ek­sem­pel på at re­gje­rin­gen har pro­ble­mer med fri forsk­ning.

Dagsavisen - - Forside - HE­GE ULSTEIN Kom­men­ta­tor KOM­MEN­TAR Twit­ter: @he­ge­ul­stein

«-kri­ve­lig­he­ten sier du, kri­ve­lig­he­ten er mye kje­de­li­ge­re enn vir­ke­lig­he­ten, syns du ikke?»

(Jan Erik Vold)

Den vik­tigs­te nors­ke su­per­mo­del­len har ald­ri gått på no­en cat­walk el­ler del­tatt i en bade­drakt­kon­kur­ran­se. Den he­ter kort og godt den nors­ke mo­del­len, og hand­ler om vik­ti­ge, men tør­re sa­ker som tre­parts­sam­ar­beid, kon­sen­sus og kol­lek­ti­ve av­tale­sys­te­mer. De sis­te uke­nes kamp rundt Sta­tis­tisk sen­tral­byrå kan ikke for­stås om man ikke også for­står at by­rå­et har va­ert en vik­tig le­ve­ran­dør av den kan­skje vik­tigs­te va­lu­ta­en i det­te sam­ar­bei­det: Et fakta­grunn­lag alle kan enes om, selv om man har mot­stri­den­de in­ter­es­ser. Tall, pro­gno­ser og ana­ly­ser som ar­beids­ta­ke­re, ar­beids­gi­ve­re og po­li­tis­ke myn­dig­he­ter kan enes om at be­skri­ver vir­ke­lig­he­ten så godt det lar seg gjø­re.

Der­som stri­den rundt SSB had­de va­ert et kake­dia­gram, vil­le det sett ut som en litt små­kjef­ta Pac Man. Det sto­re, gule og vik­ti­ge fel­tet hand­ler nett­opp om mo­dell­stri­den; skal SSB bru­ke de «gam­le» sam­funns­øko­no­mis­ke mo­del­le­ne, el­ler skal By­rå­et gå over til de så­kal­te Ds­ge-mo­del­le­ne som lig­ger i det ny­li­be­ra­lis­tis­ke land­ska­pet? Mo­del­ler som mest sann­syn­lig vil­le gitt til svar at la­ve­re skat­ter og mind­re stat er løs­nin­gen på di­ver­se ut­ford­rin­ger i norsk øko­no­mi. Mo­del­le­ne SSB bru­ker nå, gir gjer­ne et helt an­net svar. Det er ikke uten­ke­lig, for å si det for­sik­tig, at den blå­blå re­gje­rin­gen og fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen øns­ket seg Chris­ti­ne Mey­er som sjef i SSB for­di hun kun­ne far­ge by­rå­et litt blått. Hun har bak­grunn fra NHH i Ber­gen og ikke Uni­ver­si­te­tet i Oslo, fra Høy­re og ikke Ap.

I det tenk­te kake­dia­gram­met vil Pac Man-kjef­ten va­ere det and­re ele­men­tet av Ssb-kon­flik­ten: Stri­den rundt By­rå­ets ar­beid med inn­vand­rings­regn­ska­pe­ne. For­sø­ket på å kvit­te seg med Er­ling Holm­øy sat­te full fyr på ytre høy­re fløy. Det tok ikke lang tid før kon­spi­ra­sjons­te­ori­en var fer­dig ut­vik­let: En inn­vand­rings­li­be­ral Ssb-sjef vil­le kneb­le dem som reg­net på inn­vand­rin­gens kost­na­der. I Frps stor­tings­grup­pe var ir­ri­ta­sjo­nen al­le­re­de stor. Gjen­tat­te for­søk på å be­stil­le en rapport fra SSB som skul­le om­hand­le sta­ti­stikk om kri­mi­na­li­tet og land­brak­grunn for flykt­nin­ger og asyl­sø­ke­re had­de ikke ført fram. SSB sa de ikke had­de tal­le­ne. Til slutt sa By­rå­et at de li­ke­vel kun­ne ta opp­dra­get, men at det vil­le kos­te 233.000 kro­ner, iføl­ge Af­ten­pos­ten. Det had­de ikke Frps stor­tings­grup­pe råd til. Men pen­ge­ne satt lø­se­re i Jus­tis­de­par­te­men­tet. Histo­ri­en end­te med at stats­råd Syl­vi List­haug grep inn og be­stil­te rap­por­ten til sitt de­par­te­ment i ste­det. Den skal etter pla­nen kom­me 11. de­sem­ber.

Kon­flik­ten rundt SSB og Mey­ers av­gang er sam­men­satt. Men den po­li­tis­ke de­len av det­te kom­plek­set er gans­ke ty­de­lig: Mey­er satt trygt så len­ge hun ut­før­te ho­ved­opp­dra­get, nem­lig å far­ge By­rå­et litt blå­ere. Da det gikk opp for Frp at hun slett ikke vil­le gå med på å far­ge det mørke­blått, at det fort­satt fin­nes Høy­re-folk med et

av­slap­pet for­hold til mi­gra­sjon, var det i rea­li­te­ten game over. Pac Man-kjef­ten åp­net seg på vidt gap.

Stor­tin­gets kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­té har vars­let un­der­sø­kel­ser. Det er bra. Fle­re for­hold in­di­ke­rer at det kan ha va­ert gjort for­søk på å sty­re SSBS forsk­ning. Det er i til­fel­le sva­ert al­vor­lig. Men det er minst like al­vor­lig at den sit­ten­de re­gje­rin­gen ser ut til å ha blitt lig­gen­de un­der for den­ne uva­nen i fle­re and­re til­fel­ler.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Chris­ti­an Ty­bring-gjed­de mål­bar Frps to­ta­le for­akt for forsk­ning som ikke støt­ter opp om par­ti­ets po­li­tis­ke lin­je da han ny­lig møt­te i Dags­nytt 18 for å for­sva­re sitt for­slag om spe­sial­klas­ser for så­kal­te «verstinger» på sko­len. Et for­slag som alle fag­folk og eks­per­ter har stemp­let som kunn­skaps­løst og di­rek­te ska­de­lig. «So­sio­nom­gnål», kal­te Ty­bring-gjed­de det. «Det er fak­tisk forsk­ning», re­pli­ser­te Ni­na Tollef­sen (hun er psy­ko­log og ikke so­sio­nom, for­res­ten). «Ja, nett­opp. Det er akku­rat det det er. Forsk­ning», svar­te Ty­bring Gjed­de. Han ut­tal­te «forsk­ning» som om han spyt­tet ut et helt an­net ord som be­gyn­ner på F. Po­en­get hans var at det­te var et tema man ikke treng­te å fors­ke på.

I Fis­keri­de­par­te­men­tet har stats­råd Per Sandberg bedt Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet fors­ke på en venn­li­ge­re inn­stilt måte over­for opp­dretts­na­e­rin­gen. Feil­send­te epos­ter mer enn an­ty­der et sva­ert usunt for­hold mel­lom po­li­tisk le­del­se i de­par­te­men­tet og opp­dretts­or­ga­ni­sa­sjo­nen Nors­ke Sjø­mat­be­drif­ters Lands­for­ening, der Fro­de Rep­pe har dre­vet en vold­som kam­pan­je mot fors­ke­re som pe­ker på for­urens­ning og and­re al­vor­li­ge pro­ble­mer knyt­tet til fiske­opp­drett. Or­ga­ni­sa­sjo­nen le­des av tid­li­ge­re Frp-stats­råd Ro­bert Eriks­son. Også i Land­bruks­de­par­te­men­tet er Mat­til­sy­net blitt in­stru­ert og kalt inn på tep­pet til stats­råd Jon Ge­org Da­le når de fag­li­ge rå­de­ne ikke har falt i smak.

Ssb-sa­ken får sik­kert fle­re etter­spill. Ett av dem bør va­ere et ster­ke­re og mer kri­tisk søke­lys på en re­gje­ring som ikke all­tid kla­rer å sty­re seg når fris­tel­sen til å over­kjø­re fag­lig­het, kunn­skap og forsk­ning fra den så­kal­te eli­ten blir for stor. Spe­si­elt i en tid der det selv­mot­si­gen­de ut­tryk­ket «al­ter­na­ti­ve fak­ta» blir brukt i fullt al­vor.

he­ge.ulstein@dags­avi­sen.no

VANS­KE­LIG: Ikke alle stats­rå­de­ne i den blå og mørk

FOTO: HÅ­KON MOSVOLD LAR­SEN/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.