Her er det fullt par­ty før jobb

Dagsavisen - - Forside -

MORGENFUGLENE: – Det å kom­me hit og dan­se med fine men­nes­ker som ikke døm­mer deg. Selv om du mang­ler no­en ten­ner. Det­te er det bes­te som har skjedd meg på lang tid.

■ HIL­DE UNOSEN (TEKST OG FOTO)

Opp kvart over fem for å gå på rave? Det hør­tes umid­del­bart ut som en god idé en sol­fylt høst­dag i ok­to­ber. Den­ne no­vem­ber­mor­ge­nen kjen­nes det ut som en dår­lig en. Snø­en som var meldt er ennå ikke kom­met, men det er mi­nus­gra­der og bek­mørkt når jeg tar trik­ken til sen­trum. Så fryk­te­lig trøtt i try­net.

Edru par­ty­løve

– Det er jaev­lig tid­lig.

In­ne i førs­te eta­sje på Kul­tur­hu­set står Bjør­nar An­der­sen (21) med et godt grep rundt kaffe­kop­pen. Han har også blitt dratt ut av sen­ga, mot sin vil­je, klok­ka kvart på seks av den noe mer ener­gis­ke kom­pi­sen Chris­top­her Sølver­sen (24). Han er al­le­re­de i full sving oppe på sce­nen på danse­gul­vet. Bjør­nar står fore- lø­pig litt til­bake­truk­ket fra meng­den og ob­ser­ve­rer. Drik­ker mer kaf­fe, og nik­ker mot par­ty­lø­ven ute på gul­vet.

– Chris­top­her har prøvd å dra meg med fle­re gan­ger, men det er gans­ke vans­ke­lig å fin­ne mo­ti­va­sjon når man ikke må.

Bi-stu­den­ten er al­ko­hol­fri (el­ler «nyk­ter», som han selv sier) på and­re året, og inn­røm­mer at det å dan­se klin edru var en bar­rie­re som måt­te bry­tes.

– Men det jeg trod­de var ru­sen, var egent­lig mu­sik­ken.

Så nå dan­ser han. Uten pro­mil­le. I lik­het med de hund­re and­re ener­gis­ke fol­ka rundt oss.

Glow­s­ticks og tvil­lin­ger

På danse­gul­vet er det in­gen al­ko­hol­dunst som ka­mu­fle­rer den in­ten­se svette­luk­ta. Tre­nings­tights, jogge­sko, bar­beint, shorts, tyll­kjo­le, ki­mo­no, blonde­top­per. Men også helt van­lig skjor­te og buk­se. No­en har tatt med kid­sa sine. («Jeg har ikke

TESS: There­sa Lise­mark er 27 år, og har va­ert nar­ko­man si­den hun var 12. Grun­nen til at hun be­fin­ner seg i Oslo? Kja­er­lig­he­ten. – Jeg traff en fin fyr da jeg skul­le skil­les fra eks­man­nen min kja­eres­ten har hun ikke fått med seg på rave. – Han er mer...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.